Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Kutatások a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéken  --  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj - Dr. Bató Szilvia

Bató Szilvia: A szokásjog működési mechanizmusai és a büntetőjogi modernizáció: a vegyes bűnösség a 19. század első felében

Ismertetés Bató Szilvia Bolyai János kutatói ösztöndíj keretében végzett kutatásairól

Bató Szilvia

A szokásjog működési mechanizmusai és a büntetőjogi modernizáció: a vegyes bűnösség a 19. század első felében

 

Kutatás ideje: 2012-2015

 

A kutatás célkitűzései

1. A „dolus indirectus” elterjedtségének és külföldi forrásainak kimutatása a hazai szakirodalomban.

2. A „culpa dolo determinata” recepciójának meghatározása a magyar büntetőjog-tudományban. Ezen belül a külföldi (német nyelvű) irodalomnak az azonosítása, amelyre épült.

3. Két szomszédos vármegye (Békés, Csanád) törvényszéki iratanyagából (1790-1848) válogatott jogeseteken keresztül a vegyes bűnösségű cselekmények egykorú megítélésének feltárása.

4. Következtetések levonása, a vegyes bűnösségre vonatkozó magyarországi nézetek és a gyakorlati alkalmazásának, valamint a szokásjog dogmatikai változásokra történő reakciójának bemutatása.


Tudományos hasznosíthatóság

A projekt hiánypótló alapkutatás. Nemcsak a jogtörténet-tudomány, hanem a modern büntetőjogi dogmatika szempontjából is lényeges kérdés a hazai büntetőjogi felelősségtan kodifikáció előtti története. A jogtörténet számára újdonságot hozhat a tudományos transzfer szempontjából, egy jogintézmény kapcsán meghatározza a lehetséges hatásokat. Ezen kívül adalékkal szolgál a szokásjogra épülő büntetőbíráskodás adaptációs képességéről is.


Tartott előadások:

Österreichische Wirkungen in der ungarischen Strafrechtswissenschaft vor 1848 durch das Beispiel der Straftaten gegen das Leben. International Conference for the 10th Anniversary of the Institute of Comparative Law 24th May 2013 Szeged.

„Ahol társaság létez, ott büntető törvényeket is találunk...” Eötvös József és a büntetőjogi dogmatika. VI. Szegedi Jogtörténész Konferencia báró Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából Szeged, 2013.

Egy magánjogász büntetőjogi felelősségi koncepciója – Kövy Sándor ismeretlen kéziratos előadásjegyzete. „Értékteremtés és értékközvetítés” ünnepélyes tudományos ülés a Bolyai ösztöndíj elindításának 15 éves évfordulójára Szeged, 2013.

Zwischen Privatrecht und Strafrechrt: Regelungsgeschichte des Wuchers in der Donaumonarchie. Konferencia az uzsoráról. Budapest, 2014.

Változatok culpára - szakirodalom és praxis a reformokban. Tárkány Szücs Ernő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris nemzetközi konferencia. Szekszárd, 2014.

A „boros fővel” elkövetett bűncselekmények megítélése az 1848 előtti magyar büntetőjogban. Értékteremtés és értékközvetítés Bolyai Klub Tudományos Ülés a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0035 „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen” támogatásával. Szeged, 2014.

A jogegység illúziója: az osztrák jog recepciójának kérdései Magyarországon. Az Osztrák-Magyar Monarchia szellemi vizsgálata és kutatási témái a Szegedi Tudományegyetemen workshop. Szeged, 2014.
Ein Element der Feuerbach-Rezeption in Ungarn: culpa dolo determinata vor 1848. Három szegedi jogtörténész. Szeged, 2014.

Publikációk:

Egy ismeretlen forráscsoport: magánjogi perkivonatok a 18-19. század fordulóján. In: A polgári peres eljárás történeti fejlődése Magyarországon. V. Szegedi Jogtörténeti Napok. Szerk.: Homoki-Nagy Mária. Szeged, 2013, 29-39.

- Siket Judit: Az új közigazgatási szervezet és a kulturális örökségi elemek védelme. DIEIP VII. (2013/1.) 1-27.www.dieip.hu

Egy jelenség jogi alakváltozásai: a párbaj útja a bizonyítási eszköztől a bűncselekményig. In: Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Balogh Elemér – Homoki-Nagy Mária. Acta Jur. et Pol. Tom. LXXV. Szeged, 2013, 79-100.

Österreichische Wirkungen in der ungarischen Strafrechtswissenschaft vor 1848 durch das Beispiel der Straftaten gegen das Leben. In: International Conference for the 10th Anniversary of the Institute of Comparative Law. Ed. Badó, Attila - Belling, Detlev W. – Bóka, János – Mezei, Péter. (megjelenés alatt)

Egy magánjogász büntetőjogi felelősségi koncepciója – Kövy Sándor ismeretlen kéziratos előadásjegyzete. In: Ünnepi kötet a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 15 éves évfordulójára (megjelenés alatt)