Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Kutatások a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéken

OTKA - Dr. Fantoly Zsanett

iustitia-F-Zs A büntető tárgyalási rendszerek
 

FANTOLY ZSANETT: A BÜNTETŐ TÁRGYALÁSI RENDSZEREK

(OTKA kutatási program - OTKA 76138PD)

 

I. A kutatási program időtartama: 2010. január 1.-2012. december 31.

 

II. A kutatási téma

A jogfejlődés során a büntető tárgyalási rendszereknek két formája alakult ki: a kontinentális és az angolszász tárgyalási rendszer.

Jellegzetességeit tekintve a – hazánkban is honos - kontinentális (inkvizitórius) tárgyalási rendszer az anyagi, tárgyi igazság felderítésére törekszik. A hivatalból való eljárás mellett tör lándzsát, a bíróság a bizonyítási eljárás lefolytatásának letéteményese. A vádlott joghelyzete kettős: vallomása bizonyítási eszköz, ugyanakkor a vádlóval azonos jogokat élvező ügyfél is az eljárásban.

A nyomozó elv hatása és egyik maradványaként hazánkban az inkvizitórius büntetőeljárásban az a szabály jutott érvényre, hogy a főtárgyaláson az elnököt illeti a bizonyítási eljárás vezetése, a tanúkat és a szakértőket – az általa megállapított sorrendben – a bizonyításban

aktívan résztvevő elnök hallgatja ki. Az elnök által történt kihallgatás után a bíróság többi tagjai, illetve a felek - hol közvetlenül, hol közvetve az elnök útján - intézhetnek kérdéseket.

Ezzel szemben az angolszász tárgyalási rendszerben a bizonyítás lefolytatása a felek feladata.

 

III. A célkitűzések meghatározása

A büntetőeljárás hatékonyabbá tétele és a büntető pertartamok lerövidítése érdekében a pályázat a következő célkitűzések realizálására irányul:

- a tárgyalási rendszerek témakörének átfogó elméleti feldolgozása;

- a magyar és a külföldi joggyakorlat áttekintése;

- az ICTY, illetve a felállítandó ICC vonatkozó szabályozásának ismertetése;

- azonnal alkalmazható irányvonalak felvázolása a de lege ferenda jogalkotás számára.

 

IV. A kutatási téma specifikálása

A kutatási program az alábbi elemekből tevődik össze:

- összehasonlító jogi elem: a büntető tárgyalási rendszerek átfogó áttekintése. Egyes jogintézmények részletes kifejtése és hazai viszonyok közé adaptálhatóságának vizsgálata. Az angolszász és a kontinentális típusú tárgyalási rendszer jellemzőinek elméleti elemzése, a joggyakorlatban működésük feltárása, különös tekintettel a büntetőeljárás bírósági szakaszának gyorsítását elősegítő jogintézményekre. Ehelyütt kitérünk az ICTY és a felállítandó ICC tárgyalási szabályaira.

- nemzeti jogi elem: az inkvizitórius eljárás történeti fejlődésének áttekintése után a jelenkor büntetőeljárási szabályainak részletes elemzése következik. Kimutatjuk a büntetőeljárás bírósági szakaszának gyorsítására tett törvényalkotói kísérletek pozitív és negatív oldalait, a joggyakorlatban megvalósulásuk / illetve meg valósulásuk okait. Több megye lezárt bírósági aktáinak áttanulmányozása során javaslatot teszünk a jogalkotás de lege ferenda változási irányvonalára.