Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Munkatársaink  --  Publikációs listák

Prof. Dr. Nagy Ferenc - publikációk

2010. február 12.
 

DR. NAGY FERENC
Tudományos közleményeinek jegyzéke 

 

I. A) Monográfia, könyv

1. Intézkedések a büntetőjog szankciórendszerében. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1986. 316 p.
2. Ausztria, az NSZK, Svájc, Hollandia és Spanyolország büntetésvégrehajtási rendszerének áttekintése. Büntetésvégrehajtási Szakkönyvtár 1990/I. Budapest, 1990. 285 p.
3. Börtönügy Magyarországon. Társszerző: Lőrincz József. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság. (Bp.), 1997. 261 p.
4. Tanulmányok a Btk. Általános Részének kodifikációjához. HVG-Orac, Budapest, 2005. 382 p.
 

I. B) Egyetemi tankönyv/jegyzet

1. A magyar büntetőjog általános része. II. kötet (A büntetőjogi jogkövetkezmények tana) JATE Kiadó Szeged, 1990. 251 p.
2. A magyar büntetőjog általános része. JATEPress Szeged, 1993., illetve későbbi utánnyomások (társszerző és szerkesztő, társszerző: Tokaji Géza) 351 p. (171-351. p.)
3. Fejezetek a magyar büntetőjog különös része köréből. JATEPress Szeged, 1993., illetve későbbi utánnyomások (társszerző és szerkesztő) 546 p. (187-290. p.)
4. Büntetőjog Különös rész I. Szerk.: Fedor Attila. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1993. (társszerző) 186-317. p.
5. A magyar büntetőjog általános része. Egyetemi tankönyv. Korona Kiadó. (társszerző és szerkesztő, társszerző: Tokaji Géza) Bp. 1998. 440 p.
6. Büntetés-végrehajtási jog (A szabadságelvonással járó jogkövetkezmények végrehajtása). (szerk.: Horváth Tibor) Rejtjel kiadó Bp. 1999. 238 p. (társszerző: 30-68; 193-195; 208-219; 223-232. p.)
7. A magyar büntetőjog különös része. Egyetemi tankönyv. Korona Kiadó. (társszerző és szerkesztő) Bp. 1999. 776 p. (21-24., 55., 80-82., 123-131., 211-304. p.)
8. A magyar büntetőjog általános része. Korona Kiadó. Budapest, 2001. 526 p.
9. Büntetés-végrehajtási jog. (Szerk.: Horváth Tibor) Második, átdolgozott kiadás. Rejtjel, Budapest, 2001. 33-64; 67-72; 209-211; 225-237. pp.
10. Büntetés-végrehajtási jog. Harmadik, átdolgozott kiadás. (szerk.: Horváth Tibor) Rejtjel Kiadó, Budapest, 2003. 31-74., 206-208., 221-234. pp.
11. A magyar büntetőjog általános része. 3. bővített és átdolgozott kiadás, Korona Kiadó. Budapest, 2004. 579 p.
12. A magyar büntetőjog különös része. (szerk.: Nagy Ferenc) (társszerző) Korona Kiadó, Budapest, 2005. 25-28.; 43-44.; 59-109.; 141-150.; 223-318. p.
13. Büntetés-végrehajtási jog. Negyedik, átdolgozott kiadás. (szerk.: Horváth Tibor) Rejtjel Kiadó, Budapest, 2007. 33-80., 213-215., 228-241. pp.
14. A magyar büntetőjog általános része. HVG-Orac, Budapest, 2008. 471 p.
15. A magyar büntetőjog különös része (szerkesztő és társszerző). HVG-Orac, Budapest, 2009. 667 p. Előszó: 13-15. p., szerző: 128-130., 187-224., 225-284. p., társszerző: 51-98. p.
 

II. Könyvfejezet, tanulmányok gyűjteményes munkákban:

1. Az utógondozás-pártfogó felügyelet hazai fejlődéséről. In: Utógondozás – Pártfogó felügyelet. Szerk.: Szűk László. Igazságügyi Minisztérium kiadványa, Tanulmánykötet 10. Budapest, 1985. 31-72. p.
2. A szabadságvesztéssel nem járó büntetések és intézkedések jogpolitikai problémái. In.: Kriminológiai Közlemények. MTA Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1985. 6-7. sz. 38-64. p.
3. Anwendungsmöglichkeiten von Sanktionen ohne Freiheitsentziehung. In.: Das Recht zum Strafen. Kriminologische Mitteilungen, Sonderheft, Ungarische Kriminologische Gesellschaft, Budapest, 1986. 168-179. p.
4. Carl Stooss és a büntetőjogi szankciók dualista felfogása. In.: Studia Juvenum Seria Juridica III. Pécs, 1986. 59-68. p. (Megjelent 1987 júniusában)
5. A büntetésvégrehajtási intézetek típusai nemzetközi összehasonlításban. In.: Büntetésvégrehajtási rendszerek nemzetközi áttekintése. Nevelői Szakkönyvtár (Igazságügyi Minisztérium Bv. Országos Parancsnokság) 1987/1. sz. 3-43. p.
6. Az intézkedések aktuális kérdései a magyar büntetőjog szankciórendszerében. In.: Intézkedések a büntetőjogban és a büntető eljárásbeli kényszerintézkedések. Nemzetközi Konferencia Szeged, 1988. 54-78. p. (A konferencia anyagát összeállította: Cséka Ervin)
7. Charakterystyka recydywy i srodki jej zwalczania w prawie karnym Wagierskiej Republiki Ludowej. In.: Prawnokarne i penitencjarne srodki swalczania recydywy specjalnej. Red.: S. Lelental, (Uniwersytet Lódzki) Lódz, 1988, 232-249. p.
8. Landesbericht Ungarn unter Berücksichtigung von Tschechoslowakei und Bulgarien. In.: Schwangerschaftsabbruch im internationalen Vergleich. (Hrsg.: Eser, A.-Koch, H-G.), Baden-Baden, 1988. 1666-1716. p. (Társszerző: Siegfried Lammich)
9. Sanktions- und Strafvollzugspraxis in der Bundesrepublik Deutschland und in Ungarn im Vergleich. In.: Deutsch-ungarisches Kolloquium über Strafrecht und Kriminologie. (Hrsg.: Eser, A.-Kaiser, G.) Baden-Baden, (Nomos Verlag) 1990. 263-281. p.
10. Hungary. In.: Dirk van Zyl Smit and Frieder Dünkel (Ed.): Imprisonment Today and Tomorrow (Kluwer), Deventer, Boston, 1991. 333-355. p.
11. Jóvátétel mint a konfliktusfeloldó büntető igazságszolgáltatás egyik formája.. In: Büntetőpolitika, bűnmegelőzés. Szerk.: Gönczöl Katalin. Tanulmánygyűjtemény, ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitikai Tanszékének könyvsorozata. Budapest, 1994. 48-73. p.
12. Arten und Reform punitiver und nicht-punitiver Sanktionen in Ungarn. In.: Eser, A-Kaiser, G. - Weigend, E. (Hrsg.): Von totalitärem zu rechtsstaatlichem Strafrecht, Eigenverlag Max-Planck-Institut, Freiburg, 1993. 313-339. p.
13. Ungarn/Hungary. In: Frieder Dünkel/Jon Vagg. (Hrsg.): Untersuchungshaft und Untersuchungshaftvollzug. Eigenverlag Max-Planck-Institut, Freiburg i. Br. 1994. 749-770. p.
14. A büntetés-végrehajtás törvényességének külső kontrollja. In.: II. Német-magyar büntetőjogi és kriminológiai kollokvium. Szerk.: Pusztai László. KJK-OKKrI. Budapest, 1994. 243-252. p.
15. Die äussere Kontrolle der Gesetzlichkeit des Strafvollzugs. In.: Eser, A.-Kaiser, G. (Hrsg.): Zweites deutsch-ungarisches Kolloquium über Strafrecht und Kriminologie. Baden-Baden, Nomos Verlag 1995. 259-271. p.
16. Gondolatok Finkey Ferenc egykori szegedi egyetemi tanárról és anyagi büntetőjogászról. In.: Finkey Ferenc Emlékkönyv. Szerk.: Szathmáry Béla. A jogászok a Kulturáért Alapítvány kiadványa. Sárospatak, 1995. 25-44. p.
17. Célok és alapelvek a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása körében. Tanulmányok Földvári József tiszteletére. Szerk.: Korinek László. JPTE ÁJTK Studia Iuridica 124. sz. Pécs, 1996. 127-139.p.
18. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények. In.: Györgyi Kálmán - Wiener A. Imre (szerkesztő-lektor): A Büntető Törvénykönyv Magyarázata. KJK. Bp. 1996. 416-469.p.
19. Új fejlődési irányok, avagy a tradicionális jogállami büntetőjog eróziója. In: Irk Ferenc (szerk.): A bűnözés jövője. Emlékkönyv Pusztai László tiszteletére halála első évfordulóján. OKKrI. Budapest, 1997. 53-62. old.
20. Ungarn (Landesbericht). In: Dünkel, F.-v.Kalmthout, A.-Schüler-Springorum, H..(Hrsg.): Entwicklungstendenzen und Reformstrategien im Jugendstrafrecht im europäischen Vergleich. Forum Verlag. Mönchengladbach, 1997. 495-515. old.
21. A nullum crimen/nulla poena sine lege alapelvről. In: Wiener A. Imre (szerk.): Büntetendőség - Büntethetőség. Büntetőjogi Tanulmányok. KJK és MTA ÁJI. Budapest, 1997. 127-162. old.
22. Változási tendenciák és ellentmondások a büntetőjogban. In: Ünnepi Tanulmányok Horváth Tibor 70. születésnapjára. Miskolc, 1997. 76-90. old.
23. A büntetőjog legújabb változásairól - nemzetközi kitekintés alapján. In: Tanulmányok Szabó András 70. születésnapjára. Szerk.: Gönczöl Katalin-Kerezsi Klára. Magyar Kriminológiai Társaság. Bp. 1998. 191-201. p.
24. A büntetőjogi szankciórendszer továbbfejlesztésének elvi és gyakorlati kérdései. In: Magyar Jogászegylet: Tizenkettedik Jogász Vándorgyűlés (Eger, 1998. október 15-16.) Bp. 1998. 23-45. p.
25. Gemeinsamkeiten und Unterschiede im deutschen und ungarischen Straftat-und Sanktionssystem. Leipziger Juristische Vorträge Heft 34. Leipziger Universitätsverlag. Leipzig 1998. 1-23. p.
26. Gondolatok a hatályos magyar büntetőjog főbüntetési nemeiről. Wiener A. Imre: Elméleti alapok A Büntetőtörvény Általános Része kodifikáláshoz. MTA Jogtudományi Intézet kiadványa, Budapest, 2000. 99-112. p.
27. Gondolatok a veszélyes visszaesőkkel szembeni biztonsági őrizetről és az életfogytig tartó szabadságvesztésről. In.: Tanulmányok Vígh József 70. születésnapjára (Szerk.: Tauber István) ELTE ÁJK. Budapest, 2000. 189-199. p.
28. A jogellenességet kizáró okok elvi kérdéseiről. In.: Békés Imre Ünnepi Kötet (Szerk.: Gellér Balázs) ELTE ÁJK. Budapest, 2000. 334-357. p.
29. Ora et labora. A börtönpasztoráció és a büntetés-végrehajtási jog egyes kérdései. In.: Ora et labora (Szerk.: Oláh Miklós) Kiadó Szeged, 2000. 9-21. p.
30. A büntethetőségi akadályok egyes kérdéseiről de lege ferenda. In: Tanulmányok dr. Földvári József professzor 75. születésnapja tiszteletére. (Szerk.: Tóth Mihály és Herke Csongor) Pécs, 2001. 59-76. p.
31. Hungary. In: Imprisonment Today and Tomorrow. Second Edition. (Ed.: Dirk van Zyl Smit and Frieder Dünkel) Kluwer Law International. The Hague/London/Boston, 2001. 351-372. p.
32. Az európai büntetőjog fogalmáról. In: Az Európai Unió Évkönyve 2001 (Szerk.: Forgács Imre, Inotai András, Wéber Attila) Osiris Kiadó. Budapest, 2002. 252-257. p.
33. A bűncselekmények büntetőjogi következményei. In: Hatodik magyar jogászgyűlés (Szerk.: Benisné Győrffy Ilona) Magyar Jogász Egylet. Budapest, 2002. 185-193. p.
34. A végszükségről európai kitekintéssel. In: Gellér Balázs (szerk.): Györgyi Kálmán ünnepi kötet. KJK-Kerszöv, Budapest, 2004. 437-458. p.
35. Büntetőjogi szankciórendszerünk egyes aktuális kérdéseiről és várható változásairól a kodifikáció tükrében. In: Nagy Ferenc (szerk.): A szerb és a magyar büntetőjog és büntető eljárási jog aktuális kérdései. SZTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék, Szeged, 2004. 141-152. p. Ugyanez szerb nyelven 153-164. p.
36. Die Abschaffung traditioneller und die Einführung neuer Sanktionen in Ungarn. In.: Eser, A. – Arnold, J. – Trappe, J. (Hrsg.): Strafrechtsentwicklung in Osteuropa. Duncker & Humblot, Berlin, 2005. 250-272. p.
37. Egyes új tendenciák a büntetőjog szankciórendszerében, különös tekintettel az elektromosan felügyelt házi őrizet jogintézményére. In.: Wiener A. Imre Ünnepi Kötet. (Szerk.: Ligeti Katalin) KJK-KERSZÖV, Budapest, 2005. 75-86. p.
38. Über die Kindestötung im ungarischen Strafrecht, mit einem kurzen Ausblick auf Europa. In: (Arnold, J…. Hrsg.): Menschengerechtes Strafrecht Festschrift für Albin Eser. C.H. Beck, München, 2005. 561-576. p.
39. Sanktionen und Sanktionspraxis im ungarischen Strafrecht. In: Fenyvesi Csaba – Herke Csongor – Mészáros Bence (szerk.): Bizonyítékok. Tiszteletkötet Tremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára. Studia Iuridica. Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, Pécs, 2006. 427-436. p.
40. Ungarn (Landesbericht). In: Gropp, W.- Sinn, A. (Hrsg.): Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen. Nomos, Baden-Baden, 2006. 413-430. p.
41. Az alkalmatlan kísérletről európai kitekintéssel. In: Nagy Ferenc (szerk.): Bűnügyi mozaik. Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány 11., Szeged, 2006. 177-190. p.
Megjelent még: Tanulmányok dr. Földvári József tiszteletére (szerk.: Gál István László, Hornyák Szabolcs) PTE ÁJK, Pécs, 2006. 261-273. p.
42. Az ellenség-büntetőjogról, a jogállami büntetőjog eróziójáról. Ad futuram memoriam. Tanulmányok Cséka Ervin 85. születésnapja tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány13., Szeged, 2007. 244-259. p.
43. Gondolatok a generális prevencióról. In: Büntetőjog és humánum. Emlékkötet Fonyó Antal halálának 25. évfordulójára. (szerk.: Nagy Ferenc) Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 15. Szeged, 2007. 57-71. p.
44. A magyar anyagi büntetőjog (át) alakulása a rendszerváltozás óta. In: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990-2005. I. kötet (szerk.: Jakab András, Takács Péter) Gondolat – ELTE ÁJK, Budapest, 2007. 431-463. p.
45. Helyzetkép-vázlat a büntetőjogi dogmatikáról. In: Szabó Miklós (szerk.): Jogdogmatika és Jogelmélet. Bíbor, Miskolc, 2007. 273-290. p.
46. (Trans)Formation of Substantive Penal Law since the Political Transformation in Hungary. In: Transformation in Hungarian Law (1989-2006) (ed.: Vanda Lamm) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 175-208. p.
47. The development of the hungarian criminal law over the past twenty years (társszerző: Zsolt Szomora) In: The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985-2005 (ed.: András Jakab, Péter Takács, Allan F. Tatham) Wolters Kluwer, 2007. 191-206. p.
48. Sanktionen und Sanktionspraxis im ungarischen Strafrecht. In: Legal Transitions (ed.: Balogh Elemér…) Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 17., Szeged, 2007. 209-219. p.
49. Die deutsch-ungarischen strafrechtlichen Beziehungen in der Vergangenheit und Gegenwart. In: Karsai Krisztina (Hrsg.): Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára. 21. Szeged, 2008. 21-45. p.
50. A fiatalkorúak új svájci büntető törvényéről. In: Szabó Imre (szerk.): Ius et legitimatio. Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára. 23. Szeged, 2008. 165-183. p.
51. A magyar anyagi büntetőjog (át)alakulása a rendszerváltozás óta. In: Lamm Vanda (szerk.): Rendszerváltás a jogban. MTA JTI-MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2009. 171-206. p.
52. Szankciók – Gondolatok és reflexiók az új Btk. általános részi tervezetéhez. In: Holé K. – Kabódi Cs. – Mohácsi B. (szerk.): Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak. ELTE ÁJK, Budapest, 2009. 327-343. p.
53. A Btk. új szankciórendszeréről? Gondolatok és reflexiók az új Btk. általános részi Tervezetéhez. In: Bobvos Pál (szerk.): Reformator iuis cooperandi. Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2009. 629-641. p.
54. Büntetőjogi dogmatika és/vagy kriminálpolitika (szerkesztő és szerző). In: Tudományos előadóülés a Bűnügyi Oktatók Országos Találkozóján. SZTE ÁJK, Szeged, 2009. 45 p. Előszó: 7. p., szerző: 9-19. p.
55. Új BTK – Új szankciórendszer. In: Benisné Győrffy Ilona (szerk.) Huszonnyolcadik Jogász Vándorgyűlés. Magyar Jogász Egylet, Budapest, 2009. 67-76. p.

 

III. Acta Jur. et Pol., Szeged

1. Áttekintés az egyes európai államok szociálterápiai jellegű intézményeiről. Acta Juridica et Politica, Szeged, 1978. Tomus XXV. Fasciclus 3. 1-26. p.

 

2. A büntetéssel fenyegetett cselekményt elkövető gyermekek helyzete és a velük szemben alkalmazható eszközök Magyarországon. Acta Juridica et Politica, Szeged, 1980. Tomus XXVIII. Fasciculus 10. 225-240. p.

 

3. Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének egyes kérdései. Acta Juridica et Politica, Szeged, 1981. Tomus XXVIII. Fasciculus 3. 1-36. p.

 

4. A svájci büntetőjogi szankciórendszer. Acta Juridica et Politica, Szeged, 1986. Tomus XXXVI. Fasciculus 12. 145-160. p.

 

5. A halálbüntetés az USA-ban. Acta Juridica et Politica. Szeged, 1987. Tomus XXXVII. Fasciculus 15. 211-236. p. (Szilbereky Jenő Emlékkönyv, társszerző: Cserháti Ágota)

 

6. A szabadságvesztés-büntetés és végrehajtás a lengyel büntetőjogban. Acta Juridica et Politica. Szeged, 1988. Tomus XXXVIII. Fasciculus 16. 201-213. p. (Meznerics Iván Emlékkönyv)

 

7. Sanktions- und Strafvollzugspraxis in der Bundesrepublik Deutschland und in Ungarn im Vergleich. Acta Juridica et Politica Szeged, 1990. Tomus XXXIX. Fasciculus 14. 163-175. p. (Antalffy György Emlékkönyv)

 

8. Alkotmány – szabadságelvonás – büntetésvégrehajtás. In.: Kovács Imre Emlékkönyv. Acta Juridica et Politica. Tomus XL. Fasciculus 16. Szeged, 1991. 245-262. p.

 

9. Az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésről. In: Cséka Ervin Emlékkönyv. Szerk.: Tóth Károly. Acta Juridica et Politica. Tomus XLI. Fasciculus 26. Szeged, 1992. 377-400.p.

 

10. A bűncselekmény áldozatainak állami kártalanításáról. Kemenes Béla Emlékkönyv. Szerk.: Tóth Károly. Acta Juridica et Politica. Tomus XLIII. Fasciculus 24. Szeged, 1993. 287-298. p.

 

11. Gondolatok Finkey Ferenc egykori szegedi egyetemi tanárról és anyagi büntetőjogászról. Nagy Lajos Emlékkönyv. Szerk.: Tóth Károly. Acta Oeconomica. Tomus I. Fasciculus 17. Szeged, 1996. 231-241. p.

 

12. A bűnösségen alapuló felelősség elvéről. In.: Tokaji Géza Emlékkönyv. Szerk.: Tóth Károly. Acta Juridica et Politica, Tomus XLVIII. Fasc. 15., Szeged, 1996. 183-195.p.

 

13. Az anyagi büntetőjog és az alkotmány. In.: Alkotmány és jogtudomány. Szerk.: Tóth Károly. Acta Juridica et Politica, Tomus XLVII. Fasc.6., Szeged, 1996. 79-95.p.

 

14. Speciális fogvatartotti kategóriákról: az elzárásról és az idegenrendészeti őrizetről. Szentpéteri István Emlékkönyv. Szerk.: Tóth Károly. Acta Juridica et Politica, Tomus XLIX. Fasc. 26. Szeged, 1996. 385-398.p.

 

15. A büntetőjog legújabb változásairól - nemzetközi és hazai kitekintés alapján. Acta Jur. et Pol. Tomus LIII. Szabó András Emlékkönyv. Szeged, 1998. 251-264. p.

 

16. Büntetés-végrehajtás Magyarországon. Acta Jur. et Pol. Tomus LIV. Fasc. 13. Szeged, 1998. 1-23. p.

 

17. A büntetőjogi szankciórendszer továbbfejlesztésének egyes elvi és gyakorlati kérdéseiről. In: Veres József Emlékkönyv. Acta Jur. et Pol. Tomus LV. Szeged, 1999. 209-226. p.

 

18. Gondolatok a hatályos magyar büntetőjog főbüntetési nemeiről. Bérczi Imre Emlékkönyv. Acta Jur. et Pol. Szeged, 2000.

 

19. Egyes büntetésekről és büntetőjogi intézkedésekről de lege lata és de lege ferenda. Acta Juridica et Politica, Tomus LXIII. Fasc. 14. Szeged, 2003. 69 p.

 

20. Esetek és nézetek a büntetőjogi végszükség köréből. In: Tóth Károly (szerk.): Tanulmányok dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára (Jakab Éva gondozásában) Acta Jur. et. Pol. Szeged, 2004. 661-680. p.

 

21. Munkabüntetések a büntetőjog szankciórendszerében. (Arbeitsstrafen im Sanktionensystem des Strafrechts) In: Tanulmányok Dr. Nagy László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 2004. 323-340. p.

 

22. A vegyes bűnösségű bűncselekmények egyes dogmatikai problémáiról. Acta Jur. et Pol. Tomus LXVII., Fasc. 14., Szeged, 2005. 24 p.

 

23. Az ellenség-büntetőjogról, a jogállami büntetőjog eróziójáról. Acta Jur. et Pol. Szeged, 2006. Tom. LXVIII. Fasc. 17. 21 p.

 

24. Kant büntetési teóriájáról metafizikai-morálfilozófiai felfogásának tükrében. Acta Jur. et Pol. Tom. LXX. Fasc. 12. Szeged, 2007. 37 p.

 

25. Vázlat a büntetőjogi dogmatikáról. In: Tanulmányok dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. (szerk.: Tóth Károly) Acta Jur. et Pol. Tomus LXIX., Szeged, 2007. 537-555. p.

 

26. Feuerbach büntetési és törvényességi teóriája. Acta Jur. et Pol. Tomus LXXI., Fasc. 12. Szeged, 2008. 347-386. p.

 

 

IV. Tanulmány, cikk szakfolyóiratokban:

1. A magatartás-felügyelet – mint új intézkedés – a Német Szövetségi Köztársaság hatályos büntetőjogában. Jogtudományi Közlöny, 1975. 5. sz. 285-287. p.

 

2. A XIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának ülései. magyar Jog, 1977. 8. sz. 746-749. p.

 

3. Szociálterápiai intézmények, mint a büntetési célok elérésének eszközei egyes európai országokban. Jogtudományi Közlöny, 1978. 1. sz. 37-45. p.

 

4. A gyermekek büntetőjogi védelme és korai bűnelkövetésük megelőzése. Jogtudományi Közlöny, 1980. 4. sz. 258-262. p. (Társszerző: Ferencz Zoltán)

 

5. A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának egyes újonnan vitatott kérdései. Jogtudományi Közlöny, 1982. 2. sz. 102-109. p.

 

6. A büntetésvégrehajtás helyzete a Német Szövetségi Köztársaságban. Magyar Jog, 1982. 11. sz. 1047-1050. p.

 

7. Szabadságelvonással járó intézkedések a veszélyes visszaeső bűnelkövetőkkel szemben. Jogtudományi Közlöny, 1983. 2. sz. 88-96. p.

 

8. Az észak-amerikai és a svéd kriminálpolitikai irányváltásról. Jogtudományi Közlöny, 1983. 11. sz. 726-732. p.

 

9. Intézkedések a büntető jogkövetkezmények rendszerében. Magyar Jog, 1983. 9. sz. 801-810. p.

 

10. Einzelne Fragen des Sanktionssystems des neuen ungarischen Strafgesetzbuches. Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, 26 (3-4) 1984. 389-400. p.

 

11. A büntetőjogi intézkedések igazolásáról, indokoltságáról. Jogtudományi Közlöny, 1984. 10. sz. 575-581. p.

 

12. A büntetőjogi intézkedések kiszabására vonatkozó elvek. Magyar Jog, 1984. 7-8. sz. 627-623. p.

 

13. Magyar-osztrák konferencia a büntetőjog és a büntetőeljárásjog aktuális problémáiról. Jogtudományi Közlöny, 1984. 3. sz. 158-161. p.

 

14. Nem mindenható eszköz. Vita a szigorított őrizetről. Jogpolitika, 1985. 2. sz. 6. p.

 

15. A kínai Btk. Jogpolitika, 1985. 3. sz. 14-15. p.

 

16. A büntetés-végrehajtás összehasonlító elemzéséről. Belügyi Szemle, 1985. 10. sz. 14-20. p.

 

17. Kriminalitätsentwicklung und Strafpraxis in Ungarn nach dem Inkrafttreten des StGB von 1978. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 68. Jahrgang 1985/3. 176-186. p. (Társszerző: Siegfried Lammich)

 

18. Das Recht der strafrechtlichen Massregeln in Ungarn. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 97. (1985) Heft 2. 424-435. p.

 

19. Még egyszer a rövid tartamú szabadságvesztésről. Magyar Jog, 1985. 10. sz. 918-928. p.

 

20. Európai körkép a halálbüntetésről. Jogpolitika, 1986. 4. sz. 7-8. p.

 

21. A büntetésvégrehajtás Svájcban. Jogpolitika, 1986. 1. sz. 12-13. p.

 

22. Differenciálás a büntetésvégrehajtásban. Korreferátum. Módszertani füzetek, 1986. 2. sz. 14-19. p.

 

23. Áttekintés a közhasznú munkavégzésre kötelezésről mint új alternatív büntetőjogi szankcióformáról. Jogtudományi Közlöny, 1986. 9. sz. 417-424. p. (Társszerző: Cserháti Ágota)

 

24. A terhességmegszakítás és a magzatelhajtás egyes jogi illetve büntetőjogi kérdései. Magyar Jog, 1986. 7-8. sz. 633-642. p. (Társszerző: Siegfried Lammich)

 

25. A halálbüntetés elrettentő hatásának vizsgálata. Magyar Jog, 1986. 11. sz. 927-934. p. (Társszerző: Cserháti Ágota)

 

26. A büntetés-végrehajtási intézetek túltelítettségéről. Belügyi Szemle, 1986. 12. sz. 48-52. p.

 

27. Mogucnosti Primene sankcija bez lisenja slobode u Madarskoj. In.: Pravo teorija i praksa, Novi-Sad, 9/1986. 114-118. p. (Fordító: Fejős István)

 

28. A halálbüntetés alkalmazása és végrehajtása az Amerikai Egyesült Államokban. Belügyi Szemle, 1987. 2. sz. 25-29. p. (Társszerző: Cserháti Ágota)

 

29. A büntetőjog fejlődése Európában 1984-1986 között. Jogtudományi Közlöny, 1989. 4. sz. 210-211. p.

 

30. A nyugatnémet büntetés-végrehajtás szervezeti rendszere. Belügyi Szemle, 1989. 8. sz. 112-118. p.

 

31. Die Freiheitsstrafe und deren Vollzug in Ungarn. Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe, 1989. Heft 4. 210-215. p. (Társszerző: Siegfried Lammich)

 

32. A lengyel büntetőjog reformról (Törvények, vélemények, viták) Magyar Jog, 1989. 9. sz. 834-842. p. (Társszerző: Siegfried Lammich)

 

33. A nyugatnémet és a magyar szankció- és büntetésvégrehajtási gyakorlat összehasonlítása. Magyar Jog, 1990. 3. sz. 226-238. p.

 

34. A büntetésvégrehajtás helyzete ma és holnap – egy nemzetközi szeminárium tükrében. Börtönügy Szemle, 1990/1. 39-41. p.

 

35. A bv. jog a nyugat-európai jogrendszerekben. Börtönügyi Szemle, 1990/3. 1-4. p.

 

36. John Howard, a büntetésvégrehajtás klasszikusa. Börtönügyi Szemle, 1990/3. 55-56. p.

 

37. A nyugatnémet büntetésvégrehajtás elvi alapjai. Jogtudományi Közlöny, 1990. 6. sz. 207-214. p.

 

38. Az osztrák büntetésvégrehajtás jogi alapjai, elvei és szervezeti rendszere. Jogtudományi Közlöny, 1990/7-8. sz. 316-320. p.

 

39. Javaslatok Btk. egyes büntetési nemeinek módosítására. Magyar Jog, 1991. 2. sz. 72-76. p.

 

40. Nemzetközi kitekintés az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés végrehajtásáról. Börtönügyi Szemle, 1991. 4. sz. 1-8. p.

 

41. A rövid tartamú szabadságvesztés és szurrogátumai. Magyar Jog, 1991. 10. sz. 588-593. p.

 

42. A fogvatartottak jogi helyzete Nyugat-Európában. Börtönügyi Szemle, 1991/1. sz. 22-30. p.

 

43. Az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés az európai államok büntetőjogában. Börtönügyi Szemle, 1992. 1. sz. 8-14. p.

 

 

44. Életközelben (Rövid tartamú szabadságvesztés Svájcban) Börtönügyi Szemle, 1992. 4. sz. 84-89. p.

 

45. Jóvátétel mint a konfliktusfeloldó büntető igazságszolgáltatás egyik formája. Jogtudományi Közlöny, 1993. 3. sz. 89-100. p.

Megjelent még: Kriminológiai Közlemények, 48. Budapest, 1993. 4-36. p.

 

46. A bűncselekmény áldozatainak állami kártalanításáról. Magyar Jog, 1993. 4. sz. 200-205. p.

 

47. Jogállamban. Börtönügyi Szemle, 1993. 1. sz. 1-12. p.

 

48. Felmérés Szegeden (Életfogytiglanosok ...). Börtönügyi Szemle 1993. 3. sz. 20-23. p.

 

49. A fiatalkorúak büntetőjogi reformjának szükségességéről. Magyar Jog, 1994. 5. sz. 285-293. p.

 

50. Súlypontok (Az osztrák büntetés-végrehajtási jog reformjáról). Börtönügyi Szemle, 1994. 3. sz. 87-90. p.

 

51. Hozzászólás Wiener A. Imre: "A büntető joghatóság és a nemzetközi jog" c. tanulmányához. In.: Állam- és Jogtudomány XXXV. (1993.) 3-4. sz. 268-272. p. (megjelent 1994. novemberében)

 

52. Ungarn: Richtung Rechtsstaat. Neue Kriminalpolitik 1994. Heft. 4. 14. p.

 

53. Zur Problematik der Verjährung in Ungarn. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 107 (1994) Heft 4. 880-889. p.

 

54. A feltételes szabadságra bocsátásról. Belügyi Szemle 1995. 1. sz. 21-26. p.

 

55. A nullum crimen/nulla poena sine lege alapelvről. Magyar Jog 1995. 5. sz. 257-270. p.

 

56. Földrészünk. Kriminológia és büntetés-végrehajtás Európában. Börtönügyi Szemle 1995. 3. sz. 15-19. p.

 

57. Hosszú tartam. A szabadságvesztés egyes elméleti kérdéseiről. Börtönügyi Szemle 1995. 4. sz. 18-25. p.

 

58. A vagyonelkobzás büntetés alkotmányi tilalma? Magyar Jog 1996. 1. sz. 24-26. p.

 

59. Célok és alapelvek a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása körében. Magyar Jog 1996. 4. sz. 200-204.p.

 

60. Új fejlődési irányok, avagy a tradicionális jogállami büntetőjog eróziója. Magyar Jog 1997. 6. sz. 333-337. p.

 

61. A fiatalkorúak büntetőjogi kezelése Magyarországon. (Görög nyelven), Társszerző: Pitsela, Angelika. YPERASPISI 1997. 5. sz. 1137-1154. p.

 

62. A büntetőjog legújabb nemzetközi és hazai változásairól. Magyar Jog 1998. 2. sz. 65-73. p.

 

63. A büntetőjogi szankciórendszer továbbfejlesztésének egyes elvi és gyakorlati kérdéseiről. Magyar Jog. 1999. 1.sz. 5-15. p.

 

64. Az elmúlt évtizedben (A büntetés-végrehajtási jog fejlődése, módosulásai) Börtönügyi Szemle 2000. 3. szám 24-32. p.

 

65. Schultheisz Emil és Fonyó Antal életútjáról és munkásságáról. Jogtudományi Közlöny, 2001. 1. sz. 48-52. p.

 

66. Az európai büntetőjog fogalmáról. In: Európai Jog, 2001/1. sz. 5-7. p.

 

67. A bűncselekmény törvényi fogalmáról jogösszehasonlító kitekintéssel. Büntetőjogi Kodifikáció. HVG- ORAC, 2001. 1. sz. 7-9. p.

 

68. A bűncselekmények súly szerinti felosztása. Büntetőjogi Kodifikáció. HVG- ORAC, 2001. 1. sz. 10-11. p.

 

69. A büntetőjogi szakciórendszer reformja. Büntetések és intézkedések az új Büntető Törvénykönyvben. Büntetőjogi Kodifikáció. HVG-ORAC, 2001. 2. sz. 3-13. p.

 

70. A büntethetőségi akadályok szabályozása az új Büntető Törvénykönyvben, különös tekintettel a jogellenességet kizáró okokra. Büntetőjogi Kodifikáció. HVG- ORAC, 2001. 1. sz. 26-32. p.

 

71. A vagyonelkobzásról. Büntetőjogi Kodifikáció, 2002. 4. sz. 11-18. p.

 

72. Az újszülött megöléséről európai kitekintéssel. Büntetőjogi Kodifikáció, 2002. 4. sz. 19-20. p.

 

73. Adatok és gondolatok a börtönnépesség alakulásáról. Belügyi Szemle. 2002/2-3. 68-84. p.

 

74. Egészségügy a börtönben. Gondolatok az Európa Tanács R(98)7 ajánlása kapcsán. (Társszerző: Juhász Zsuzsanna) Börtönügyi Szemle. 2002/1. 7-20. p.

 

75. Az európai büntetőjog fejlődési irányairól és jogállami alapjairól. Európai Jog. 2002. 4. sz. 3-8. p.

 

76. Ústup od tradicních a zavádení novych sankcí v Madarsku. Trestneprávní Revue. (cseh nyelven) 2002/9. 257-261. p. (társszerző: Válková, Helena)

 

77. Európai kihívások, magyar válaszok a büntetőjog és a büntetés-végrehajtás területén. Börtönügyi Szemle. 2003. évi 1. szám, 13-26. p.

 

78. A kerethatározat. (társszerző: Karsai Krisztina) Büntetőjogi Kodifikáció, HVG-ORAC, 2003. évi 1-2. szám, 3-29. p.

 

79. A büntetés végrehajtásának – részbeni – felfüggesztéséről. Büntetőjogi Kodifikáció, 2003/3.

 

80. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIV. Fejezet) de lege ferenda – I. rész. (társszerző: Szomora Zsolt) Büntetőjogi Kodifikáció, HVG-ORAC, 2004. évi 1. szám, 22-28. p.

 

81. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIV. Fejezet) de lege ferenda – II. rész. (társszerző: Szomora Zsolt) Büntetőjogi Kodifikáció, HVG-ORAC, 2004. évi 2. szám, 17-25. p.

 

82. Gondolatok a jogos védelemről. Európai Jog. Európai Büntetőjog, HVG-ORAC, 2004. 4. évf. 4. szám melléklete, 4-12. p.

 

83. A közérdekű munka egyes európai államok büntetőjogában. Büntetőjogi Kodifikáció, HVG-ORAC, 2004. évi 1. szám, 3-9. p.

Megjelent még: Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára. (szerk.: Korinek László, Kőhalmi László, Herke Csongor) PTE ÁJK, Pécs, 2004. 219-228. p.

 

84. Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen. In.: Zbornyik radova, collected papers, XXXIX, 1 (2005), Pravnyi Fakultet. Novi Sad, 2005. 15-33. p.

 

85. A hosszú tartamú szabadságvesztés büntetőjogi kérdéseiről. In.: Csillagbörtön 1885-2005. Előadások a hosszútartamú szabadságvesztés témakörében. Szeged, 2005. 15-30. p.

 

86. Az Európai Uniós országok fogvatartotti rátájának alakulásáról. Büntetőjogi Kodifikáció, HVG-ORAC, 2005. évi 1. szám. 32-35. p.; Megjelent még: Börtönügyi Szemle, 2005. évi 3. szám. 77-84. p.

 

87. A vegyes bűnösségű bűncselekmények egyes dogmatikai problémáiról. Büntetőjogi Kodifikáció. HVG-Orac, 2005. évi 2. szám. 24-34. p.

 

88. Az ellenség-büntetőjogról, a jogállami büntetőjog eróziójáról. Magyar Jog, 2007. évi 2. szám. 65-75. p.

 

89. Az alkalmatlan kísérletről európai kitekintéssel. Magyar Jog, 2007. évi 1. szám. 26-34. p.

 

90. Helyzetkép-vázlat a büntetőjogi dogmatikáról. Magyar Jog, 2007. évi 5. szám. 273-282. p.

 

91. A fiatalkorúak új svájci büntető törvényéről. Büntetőjogi Kodifikáció, 2007/2. 8-18. p.

 

92. A jogtalanság, illetve a jogellenesség és a bűnösség elválasztásáról – német dogmatikai háttérrel. Jogelméleti Szemle, 2007/4.

 

93. Észrevételek az új Btk. általános részének hivatalos tervezetéhez. Rendészeti Szemle, 2007/7-8. 3-23. p.

 

94. A közérdekű munka szabályozásáról, alkalmazásáról, végrehajtásáról. Magyar Jog, 2007. évi 12. 705-716. p.

 

95. A Büntető törvénykönyv kodifikációja, a szankciórendszer reformja, a Btk. általános részi hivatalos tervezet szankcióiról. In: Kriminológiai Közlemények 64. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2007. 273-282. p.

 

96. Gondolatok a jogi tárgyról. Büntetőjogi Kodifikáció, 2008. 1. sz. 3-8. p.

 

97. Gondolatok és kérdések a jogellenesség köréből. Büntetőjogi Kodifikáció, 2008. 2. sz. 3-10. p.

 

98. A jogtalanság (jogellenesség) és a bűnösség elválasztásáról. Jogtudományi közlöny. 2008/6. sz. 292-299. p.

 

99. Gondolatok és kérdések a jogellenesség és a jogi tárgy köréből. Jogelméleti Szemle. 2008/4. sz. 19 p.

 

100. Stádiumok, elkövetők és szankciók (Gondolatok és reflexiók az új Btk. általános részi Tervezetéhez) Magyar Jog. 2008. 12. sz. 769-782. p.

 

101. Gondolatok és kérdések a jogellenesség és a jogi tárgy köréből. Bűnügyi Szemle, 2009/1. 10-28. p.

 

 

V. Ismertetés, recenzió:

1. Tokaji Géza: „Adalékok a bűncselekményfogalom felépítéséhez” c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitájáról. Jogtudományi Közlöny, 1973. 5. sz. 292-293. p.

 

2. Both Ödön: „A stuprum violentum a kései feudális magyar büntetőjogban 1790-1948” c. művéről. Somogyi Könyvtári Műhely, 1977. 60-62. p.

 

3. Büntetőjogi jegyzetvita Szegeden. Jogtudományi Közlöny, 1977. 12. sz. 690-696. p.

 

4. Horváth Tibor: „A büntetési elméletek fejlődésének vázlata” c. könyvéről. Jogtudományi Közlöny, 1981. 9. sz. 799-803. p.

 

5. Empirische Kriminologie. Herausgegeben von der Forschungsgruppe Kriminologie. (Günther Kaiser) Freiburg, 1980. Besprechung. Jogtudományi Közlöny, 1981. 11. sz. 968-972. p.

 

6. Ferencz Zoltán: „A bűncselekmény-szituáció kriminológiai jellemzői” c. kandidátusi értekezéséről. Magyar Jog, 1984. 2. sz. 177-181. p.

 

7. Maurach – Zipf: Strafrecht Sllgemeiner Teil. Jogtudományi Közlöny, 1985. 8. sz. 486-488. p.

 

8. Jescheck, H. H. (Hrsg.): Die Freiheitsstrafe und ihre Surrogate im deutschen und ausländischen Recht. Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, 38 1986. (3-4) 372-374. p. (Könyvrecenzió angolul, megjelent 1988 áprilisában)

 

9. Szabadságvesztés és szurrogátumai a német és a külföldi jogban. Jogtudományi Közlöny, 1987. 4. sz. 207-209. p.

 

10. Egyedülálló mű (Új büntetés-végrehajtási tankönyv Németországban). Börtönügyi Szemle, 1992. 3. sz. 86-87. p.

 

11. Két német szakkönyv. Börtönügyi Szemle, 1994. 3. sz. 104. p.

 

12. Illegális kábítószerek - büntető igazságszolgáltatás - terápia. Magyar Jog, 1994. 10. sz. 638-640. p.

 

13. Gondolatok az európai büntetőjogról egy könyvismertetés okán. (Társszerző: Karsai Krisztina) Magyar Jog, 2008/2. 92-95. p.

 

VI. Tansegédlet

1. Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez. (szerk.: Karsai Krisztina) (társszerző) Rejtjel Kiadó, Budapest, 2005. 200 p.

 

2. Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez. Második, javított kiadás. Szerk.: Karsai Krisztina. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2008. (társszerző)

 

VII. Előszó:

1. Cséka Ervin Emlékkönyv .Szerk.: Tóth Károly. Acta Juridica et Politika. Szeged, 1992. 5-7. p.

 

2. Nagy Ferenc – Tokaji Géza: A magyar büntetőjog általános része. Korona Kiadó. Budapest, 1998. 11-12. p.

 

3. Nagy Ferenc (szerk. és társszerző): A magyar büntetőjog különös része. Korona Kiadó. Budapest, 1999. 13-17. p.

 

4. Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. Korona Kiadó. Budapest, 2001. 13-14. p.

 

5. A magyar büntetőjog általános része. 3. bővített és átdolgozott kiadás, Korona Kiadó. Budapest, 2004. 13-14. p.

 

6. A szerb és a magyar büntetőjog és büntető eljárási jog aktuális kérdései. SZTE ÁJK, Szeged, 2004. 5-7. p.

 

7. A magyar büntetőjog különös része. (szerk.: Nagy Ferenc) Korona Kiadó, Budapest, 2005. 15. p.

 

8. Bűnügyi mozaik. Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány 11., Szeged, 2006. 9-10. p.

 

9. Ad futuram memoriam. Tanulmányok Cséka Ervin 85. születésnapja tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány13., Szeged, 2007. 7. p.

 

VIII. Szerkesztés

1. A szerb és a magyar büntetőjog és büntető eljárási jog aktuális kérdései. SZTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék, Szeged, 2004. 218 p.

 

2. A magyar büntetőjog különös része. Korona Kiadó, Budapest, 2005. 841 p.

 

3. Bűnügyi mozaik. Ünnepi kötet Vida Mihály 70. születésnapjára. Pólay Elemér Alapítvány 11., Szeged. 532 p.

 

4. Ad futuram memoriam. Tanulmányok Cséka Ervin 85. születésnapja tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány13., Szeged, 2007. 286 p.

 

5. Gondolatok a generális prevencióról. In: Büntetőjog és humánum. Emlékkötet Fonyó Antal halálának 25. évfordulójára. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 15. Szeged, 2007. 57-71. p.

 

 

IX. Lektorálás

1. Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez I. (szerk.: Karsai Krisztina) Rejtjel Kiadó, Budapest, 2005. 184 p.

 

2. Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez II. (szerk.: Karsai Krisztina) Rejtjel Kiadó, Budapest, 2006. 198 p.

 

X. Megemlékezés:

1. Tokaji Géza professzor 70. születésnapjára. Magyar Jog 1996. 9. sz. 574-575. p.

 

2. Tokaji Géza (1926-1996). Jogtudományi Közlöny 1996. 11. sz. 486. p.

 

3. Szabó András professzor 70. születésnapjára. Jogtudományi Közlöny, 1998. 4. sz. 132-133. p.

 

4. A 80 éves Cséka Ervin emeritus professzor köszöntése. Magyar Jog. 2002. 5. sz. 317-318. p.

 

5. Fonyó Antal életútjáról. In: Büntetőjog és humánum. Emlékkötet Fonyó Antal halálának 25. évfordulójára. (szerk.: Nagy Ferenc) Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 15. Szeged, 2007. 9-12. p.

 

XI. Egyéb

- Meghívott kutatóprofesszorként Gießenben. Dialógus. SZTE ÁJK kiadványa. Szeged, 2004. 19-21. p.

 


XII. Konferencia-előadás:

1. Aktuelle Entwicklungen im ungarischen Strafvollzug. Die gefährlichen Gefangenen - Langzeitgefangenen. 1992. április 8. Prága. Nemzetközi összehasonlító szemináriumon előadás tartása.

 

2. Arten und Reform punitiver und nicht-punitiver Sanktionen in Ungarn. 1992. május 29-én a Freiburg melletti Buchenbach-ban nemzetközi szimpóziumon elhangzott előadás.

 

3. Jóvátétel mint a konfliktusfeloldó büntető igazságszolgáltatás egyik formája. A Kriminológiai Társaság 1992. december 4.-i tudományos ülésén Budapesten elhangzott előadás.

 

4. Neuere Strafrechtsentwicklung und Kriminalpolitik in Ungarn címmel előadás tartása Universität Göttingen Juristischen Fakultät (Juridicum), 1993. július 01.

 

5. Die äussere Kontrolle der Gesetzlichkeit des Strafvollzugs címmel előadás tartása a II. német-magyar büntetőjogi és kriminológiai kollokviumon Budapesten, 1993. július 17-én.

 

6. Über die lebenslange Freiheitsstrafe und deren Vollzug. A 11. nemzetközi Kriminológiai Kongresszus Szegedi Szekcióülésen elhangzott előadás 1993. augusztus 25-én.

 

7. Entwicklung und Reform des Jugendstrafrechts in Ungarn. Az 1993. november 28.-i nemzetközi szimpóziumon (Grambin és Greifswald) előadás tartása.

 

8. A büntető törvényhozás és gyakorlat aktuális kérdései. Előadás tartása a Novi Sad-i és a szegedi Büntetőjogi Tanszék közös szegedi tudományos tanácskozásán 1995. május 19-én.

 

9. Sozialer Umbruch - Kriminalität und Kriminalpolitische Konseqenzen. 1995. augusztus 24-én Budapesten a magyar-német szimpóziumon tartott előadás.

 

10. Das Jugendkriminalrecht in Ungarn címmel előadás tartása 1995. augusztus 29-én a németországi Greifswaldon nemzetközi összehasonlító tudományos ülésen.

 

11. Hosszú tartam. A hosszú időre elítéltek kezeléséről címmel előadás tartása 1995. szeptember 26-án Szegeden tartott nemzetközi konferencián.

 

12. A bűnözés jövője. Emlékülés Pusztai László tiszteletére halála első évfordulóján. Új fejlődési irányok, avagy a tradícionális jogállami büntetőjog eróziója címmel előadás tartása 1997. január 22-én az OKKrI-ban.

 

13. A büntetőjogi szankciórendszer továbbfejlesztésének elvi és gyakorlati kérdései címmel előadás tartása 1998. október 16-án a Magyar Jogász Egylet Vándorgyűlésén Egerben.

 

14. Felelősség a büntetőjogban címmel előadás tartása 1998. november 3-án a Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai rendezvényén.

 

15. A Debreceni Egyetemi Jogászhét keretében 1999. február 4-én előadás tartása Schultheisz Emil életútjáról és munkásságáról a DAB székházában.

 

16. Börtönpasztoráció és a büntetés-végrehajtási jog egyes kérdései címmel előadás tartása 1999. április 10-én Szegeden a Nemzetközi Börtönpasztorációs Konferencián.