Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  A Tanszék oktatóinak monográfiái, könyvei, jegyzetei
A Tanszék oktatóinak monográfiái, könyvei, jegyzetei

Csaszar_Matyas_-_Az_Europai_Unio_intezmenyi_jogi_aktusaiMegjelent Császár Mátyás ”Az Európai Unió intézményi jogi aktusai” című könyve, amely az Európai Unió jogforrási rendszerét hiánypótló jelleggel, a teljesség igényével vizsgálja, elemzi és rendszerezi.

Nagy_Csongor_Istvan_-_EU_and_US_Competition_Law_Divided_in_Unity

A brit Ashgate Publishing kiadó gondozásában megjelent mű az USA és az Európai Unió trösztellenes és versenyjogi szabályozását összehasonlító szemszögből vizsgálja, azok egyik aspektusára, a korlátozó megállapodásokra fókuszálva a vertikális intra-brand árazás és a területi korlátozások összefüggéseiben.


Nagy_Csongor_Istvan_-_Nemzetkozi_maganjogA nemzetközi kollíziós magánjog és az ahhoz szorosan kapcsolódó, az európai polgári eljárásjog körébe tartozó jogterületek - joghatóság, határozatok kölcsönös elismerése és végrehajtása, stb. - régóta az Európai Unió (magánjogi) jogalkotásának homlokterében állnak a tagállami szabályozásokkal párhuzamos, azokat kiegészítő, és a jövőben minden bizonnyal majd fokozatosan felváltó rezsimet hozva létre. Mindemellett természetesen hatályban vannak és alkalmazandóak a tagállami nemzetközi magánjogi kódexek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények. A szabályozások e párhuzamossága és gyors változásai a jogalkalmazókat számos kihívás elé állítja.

Martonyi_Janos_-_Az_Europai_Unio_gazdasagi_joga_ITöbb mint másfél évtized telt el azóta, hogy a szerzők első tankönyve megjelent az európai kereskedelmi jogról. A tisztelt Olvasó most az Európai Unió gazdasági jogát bemutató új generációs tankönyvsorozat első darabját tartja kezében, amely már teljes mértékben figyelembe veszi a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés módosításait, az Európai Unióról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződések hatályos rendelkezéseit.

Richard_Whish_-_Versenyjog

Richard Whish az európai versenyjog egyik legelismertebb szaktekintélye, a King’s College London professzora. A kiadvány nélkülözhetetlen alapmű, nem csak azoknak, akik betekintést szeretnének nyerni a versenyjog alapjaiba, hanem azon szakembereknek illetve egyetemi hallgatóknak is, akik tovább akarják mélyíteni tudásukat az Európai Unió és az Egyesült Királyság versenyjogával kapcsolatban.

Nagy_Csongor_Istvan_-_Versenyjogi_jogsertesek_eseten_ervenyesitheto_maganjogi_igenyek

A versenyjogban a közjogi, azaz a versenyhatósági jogalkalmazás mellett egyre nagyobb jelentősége van az ún. magánjogi jogérvényesítésnek is. Ez alatt olyan, a polgári bíróságok előtt benyújtott keresetek értendők, melyekben a keresetet benyújtó vállalkozások vagy magánszemélyek egy versenyjogi jogsértés kapcsán kívánnak polgári jogi jogkövetkezményeket érvényesíttetni. A polgári jogi jogkövetkezmények közül legjelentősebb természetesen a kártérítés.

Nagy_Csongor_Istvan_-_Kartelljogi_kezikonyv

Immár több éve alkalmazandóak és még régebben relevánsak hazánkban a közösségi versenyjog szabályai, anélkül azonban, hogy a tárgykör megfelelő szintű szakirodalmi feldolgozására sor került volna. A közösségi versenyjog ugyanis nemcsak közvetlen alkalmazásával hat, hanem át-, meg átszövi a magyar versenyjog rendszerét és gyakorlatát is, és így közvetve még a kizárólag honi kötődésű ügyekben is relevanciával bír.

 

Nagy_Csongor_Istvan_-_Az_Europai_Unio_nemzetkozi_maganjoga

A közösségi jog szabályozza ma már az EU-n belüli, határon átnyúló polgári jogi jogvitákban a joghatóság, a bírósági határozatok elismerése, illetve végrehajtása, a bíróságok közötti együttműködés stb. kérdéseit. Ezzel a magyar nemzetközi magánjog szabályainak jelentősége - ezekben a kérdésekben - másodlagos lett, a nemzeti szabályok csak Magyarország nem-EU relációjában érvényesülnek. Ha a jogvita átnyúlik a határokon és EU-s vonatkozása van, akkor már a formálódó európai nemzetközi magánjog szabályait kell alkalmazni. A kézikönyv a vonatkozó közösségi jogi szabályozás értelmező ismertetésére vállalkozik. Erre nemcsak a vonatkozó jogszabályok gyakran pontatlan magyar fordítása miatt van kiemelt szükség, hanem azért is, mert egyes részterületeken az Európai Bíróság már több évtizedes gyakorlattal rendelkezik.

Martonyi_Janos_-_Az_Europai_Kozosseg_kereskedelmi_joga

A könyv a kereskedelmi vagy gazdasági jogi joganyag átfogó tárgyalásának kereteként az Európa-jog forrásait, a Közösség intézmény- és külkapcsolatrendszerét, a magyar csatlakozás esélyeit és feltételeit mutatja be, mégpedig a jog, a szakirodalom, a felelős állásfoglalások, a gazdasági és politikai élet reálfolyamatainak legfrissebb jellemzőit figyelembe véve. A mű az első magyar nyelvű rendszeres feldolgozása és bemutatása az Európai Közösség kereskedelmi jogának, s egyben a jogi felsőoktatás tananyaga is.

Prof._Dr._Martonyi_Janos_-_Jogalkotas_jogalkalmazas_Hazank_EU-csatlakozasa_kuszoben

A kiadó európai joggal foglalkozó kiadványsorozatának legújabb tagjaként egy tanulmánykötetet nyújt át az Olvasónak. A kiadvány egyes fejezetei az MTA Jogtudományi Intézete, az Európai Jogakadémia és az Európa 2002 Alapítvány által szervezett, a Magyar Tudományos Akadémián Magyar jogalkotás, jogalkalmazás hazánk EU-csatlakozása küszöbén címmel, 2002. május 6-án megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadásokon alapulnak, azok helyenként alaposan átdolgozott, kibővített változatai.