Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2012. Január

Nyitás keletre - a jogi kar erősödő távol-keleti kapcsolatairól

kelet1

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara széles körű kapcsolati rendszerrel rendelkezik Ázsia számos országaival, oktatói kutatási projekteken keresztül részt vesznek és vettek közös kutatásokban, előadásokat tartottak tudományos konferenciákon és egyetemeken.

2012. február 02.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara széles körű kapcsolati rendszerrel rendelkezik Ázsia számos országaival, oktatói kutatási projekteken keresztül részt vesznek és vettek közös kutatásokban, előadásokat tartottak tudományos konferenciákon és egyetemeken. A Kar tervezi kapcsolati rendszerének további bővítését a már meglévők erősítése és továbbfejlesztése mellett, törekedve a nemzetközi kutatási tendenciák figyelembevételére és a gazdasági változás következtében jelentkező oktatási expanzió szem előtt tartására. A Kar mind a graduális, mind pedig a posztgraduális képzésben lehetőséget teremtet, hogy külföldi hallgatók is részt vegyenek a képzésben.


Az SZTE Tehetségpont közreműködésével, Dr. Badó Attila (programvezető) professzor vezetésével és Bóka János adjunktus koordinálása mellett indult el a Karon a vietnámi képzési program, amelynek keretében a vietnámi tisztségviselők komplex és intenzív kurzusokon vesznek részt. A képzés a „Program 165 Monitoring Office” vietnámi kormányzati projekt megbízásában valósul meg, a résztvevők jogi, igazgatási, közgazdasági és menedzsment ismereteket sajátítanak el, amely előadásokat SZTE ÁJTK és a GTK oktatói tartják, és hallgatók emellett szakmai és tanulmányi látogatásokon is részt vesznek. A program lebonyolítását a Vietnámi Szocialista Köztársaság budapesti nagykövetsége is támogatja. Az ismertetett általános (közpolitikai) képzés mellett speciális rövidebb időtartamú képzéseket is szervezett az Intézet. 2011-ben például ilyen célból a vietnámi államigazgatás vallás- és kisebbségügyi kérdésekkel foglalkozó tisztviselői, illetve szakszervezeti tisztségviselők érkeztek Szegedre. Az oktatási projekt központi elemei az első esetben a tehetséggondozás, a kisebbségi jogok, az állam és az egyház kapcsolata, a vallásszabadság és a szociális politika, a második esetben pedig a munkaügyi kapcsolatok és a foglalkoztatáspolitika voltak.


Karunk oktatóinak egy része kutatási és oktatási tevékenysége révén szintén kapcsolódik, kapcsolódott valamelyik távol-keleti országhoz. Dr. Hajdú József professzor az elsők között utazott Japánba a Karról, ahol 1994 és 1996 között a Tokiói Egyetemen folytatott doktori kutatásokat Prof. Kazuo Sugeno szakmai irányítása mellett. Kutatási témájához kapcsolódóan előadásokat tartott az egyetemen a munkaügyi kapcsolatok, az EU és a magyar munkajog köréből. Számos japán egyetemen tartott angol nyelvű előadást: Aichi Gakuin, University Nagoya, Hirosima University, Meiji Gakuin University, Hosei University. Előadást tartott továbbá a Japan Institute of Labor (JIL) nemzetközi hírű munkajogi kutatóintézetben is.
A Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékről Papp Tekla egyetemi docens 2002-ben (április-június) szintén a Tokiói Egyetemen „A japán társasági jog kialakulása és társadalmi sajátosságai” című kutatási projekten dolgozott Prof. Tomonobu Yamashita tutorálása mellett, mely ösztöndíjat a MÖB és a Japanese Society for Promotion támogatta. Még ugyanebben az évben nemzetközi konferenciát is szervezett: „A gazdasági jog időszerű kérdései Magyarországon és a világban”, amelyen részt vett Prof. Tomonobu Yamashita is, aki Recent Developments in Japanese Company Law címen tartott előadást.
Az alkotmánybírósági kiküldetés keretében a karunkról Prof. Dr. Balogh Elemér tanszékvezető, alkotmánybíró 2006-ban Mongóliába, Ulánbátorba, majd pedig 2007-ben Kínába Pekingbe utazott, ahol szakmai kapcsolatok kiépítésére is lehetőség adódott.
A Római Jogi Tanszék vezetője, Prof. Dr. Jakab Éva több előadást is tartott Japánban 2008-ban: „Griechisches und Römisches Kaufrecht” (Kyushu University, Sophia University, Doshisha University) és „Risk managemet and maritime law” címen (Kyushu University, University of Osaka), valamint doktorandusz szeminárium tartására is felkérték a professzor asszonyt a Kyushu Egyetemen.
A bűnügyi tudományok kapcsán a Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéke 2011-ben kapcsolódott be az International Forum on Crime and Criminal in the Global Era elnevezési nemzetközi szervezet munkájába, amelynek legfontosabb célja a bűnözés kihívásaira reflektálva egy összehasonlító nemzetközi teória kidolgozása. A 2011. évi pekingi konferencián karunk oktatói közül Szomora Zsolt és Karsai Krisztina egyetemi docensek vettek részt és tartottak előadást. A Forum 2012-ben is fog ülésezni, amelyen a Kar kollégái előadásukkal és tanulmányukkal részt fognak venni.
A magyar Jogtörténeti Tanszékről Varga Norbert egyetemi docens Kínában, a „Shanghai International Conference on Social Science” című nemzetközi konferencia jogi szekciójában tartott előadást, amelynek címe: International treaties in practice. US-Hungarian relations in the 19th Century. Ezt követően meghívást kapott a University of Hong Kong, Faculty of Law, Center for Comparative and Public Law kutatóintézetébe, ahol Comparative Citizenship Law témaköréből szemináriumot tart 2012-ben. Kutatási programjának címe: Development of Citizenship Law in the British Empire in the Early Colonial Era, with Special Attention to the Status of Citizens of Hong Kong in the 19th Century.
Bóka János adjunktus a Kínai Köztársaság (Tajvan) Külügyminisztériuma által alapított Taiwan Fellowship jutalmazottjaként 2012 februárja és májusa között tanulmányúton vesz részt Tajvanon. A kutatás témái: a tajvani szerződési jog, illetve a tajvani alkotmánybíráskodás struktúrája és szerepe a demokratikus átmenetben. Tanulmányi útja során Bóka János összehasonlító szerződési jogot is oktat a National Taiwan University meghívására.
A Szegedi Egyetem és a Shanghai Politikatudományi és Jogi Egyetem együttműködési megállapodása alapján az érintett karok – elsősorban a SZTE ÁJTK – tervezik egy közös oktatási és kutatói program elindítását 2012-től, amelynek keretében hallgatói és oktatói mobilitásra, nemzetközi konferenciák és workshop-ok szervezésére is sor kerül. A Szegedi Tudományegyetemre érkező hallgatók számára angol nyelven oktatási program kerül kidolgozásra.


A SZTE ÁJTK egyik legfontosabb feladatának azt tartja, hogy már meglévő széleskörű nemzetközi kapcsolatainak rendszerét bővítse, különös tekintettel a távol-keleti országokra, idegen nyelvű oktatási spektrumát tovább szélesítse, és a már meglévő jelentős számú külföldi professzori és oktatói gárda mellett a korábbi években kialakult kari gyakorlatnak megfelelően, a graduális és posztgraduális (PhD) képzésekbe újabb, nemzetközileg is elismert oktatókat és kutatókat vonjon be.


Varga Norbert