Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás / Tudomány  --  TDK

Kari Tudományos Diákköri Konferencia - 2012. október 30.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Tudományos Diákköri Tanácsa kari tudományos diákköri konferenciát szervez 2012. október 30-án (kedden) 9 órai kezdettel a Kar Tisza Lajos krt. 54. sz. alatti épületében. A konferencia célja, hogy a konferencián bemutatott, önképzési céllal készült, diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkák vitája és értékelése alapján döntsön a Kar által a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián nevezni kívánt dolgozatokról. A konferencia napja dékáni szünet.

Várjuk a Kar azon hallgatóinak nevezését, akik a Karon működő tudományos diákkörök valamelyikében aktív tevékenységet folytatnak, dolgozattal kívánnak indulni a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi vagy Társadalomtudományi Szekciójában, és 2012. szeptember 3-ig bezárólag nem szereztek nevezési jogosultságot, vagy nevezésükre eddig nem került sor. 2012. július 6-tól kezdődően a XXXI. OTDK-ra nevezési jogosultságot csak a kari tudományos diákköri konferencián bemutatott dolgozattal lehet.

Nevezni maximum 2,5 szerzői ív (100 000 leütés) terjedelmű (szóközökkel, jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt) dolgozattal lehet.

A nevezéshez a hallgatónak el kell készítenie a pályamunka összefoglalóját a következő formai kritériumok szerint. Az összefoglaló elején fel kell tüntetni a dolgozat címét, a szerző(k) nevét és elérhetőségeit, a szerző(k) által látogatott szakot és évfolyamot, a témavezető(k) nevét, és beosztását. Az összefoglalónak – az általános bírálati szempontokra figyelemmel – tartalmaznia kell a kutatás eredményeit, valamint a levonható következtetések rövid kivonatát. Az összefoglaló terjedelme nem haladhatja meg az egy oldalt (A/4 méret, 12 pontos Times New Roman CE betűtípus, folyamatos szöveg, sorkizárt igazítás, szimpla sorköz, minden irányban 3 centiméteres margó). A szöveg tagolását új sor kezdésével kell megoldani.

Az összefoglalók benyújtásának határideje: 2012. október 9. (kedd). A dolgozatok benyújtásának határideje: 2012. október 16. (kedd). Az összefoglalót kizárólag elektronikus formátumban (.doc) kérjük benyújtani a felhívás végén az elérhetőségként megjelölt e-mail címre. A dolgozatokat elektronikus formátumban (.doc), illetve két nyomtatott példányban kérjük benyújtani a felhívás végén elérhetőségként megjelölt címekre. A benyújtást követően az összefoglalón változtatni nem lehet. A dolgozaton a benyújtást követően végrehajtott változtatásokat a hallgatónak a dolgozatot bemutató előadásában kifejezetten meg kell jelölnie. A kari tudományos diákköri konferenciáról programfüzet készül, ami tartalmazza a nevezett dolgozatok összefoglalóját.

A nevezett dolgozatokat a szerzők a konferencián szekciókban és tagozatokban mutatják be. A dolgozatokat a szerzők az Állam- és jogtudományi vagy a Társadalomtudományi szekcióba nevezhetik. A tagozatok kialakítása a nevezett dolgozatok tartalma és száma alapján történik. A dolgozatok besorolásáról a szerzők 2012. október 25-ig tájékoztatást kapnak.

A dolgozatokat, illetve a dolgozatokat bemutató legfeljebb tizenöt perces előadásokat legfeljebb öt perces időkeretben hallgatói opponens bírálja, ezt követően a szerzőnek rövid válaszra lesz lehetősége. A dolgozatokat szakmai zsűri értékeli, és a versenyző dolgozatokat az OTDK nevezés szempontjából rangsorolja, illetve díjazza.

A benyújtott pályamunkák értékelése során a zsűri és az opponensek az alábbi általános szempontokat veszik figyelembe:

- témaválasztás (a szerző egyetemi tananyagon kívüli kérdést vizsgál, illetve egy egyetemi tananyag részét képező kérdés mélyebb, átfogóbb, tudományos igényű vizsgálatát nyújtja);

- a szakirodalom feldolgozásának mennyisége, minősége, a vizsgálati módszer megválasztása és alkalmazása;

- a pályamunka szerzőjétől, valamint a más szerzőktől származó megállapítások és kutatási eredmények egyértelmű elhatárolhatósága;

- a téma kifejtésének komplexitása;

- eredeti, alkotó jellegű megállapítások és megindokolt de lege ferenda javaslatok;

- a pályamunka szerkezeti felépítése, belső arányai, logikája és áttekinthetősége;

- a pályamunka stílusa;

- korrekt hivatkozási rendszer.

 

Az előadás értékelése során a zsűri különösen az alábbi szempontokat tartja szem előtt:

- az előadói stílus és az idővel való gazdálkodás;

- a kutatási módszerek és saját eredmények bemutatása;

- az előadó szakmai felkészültsége;

- a dolgozat témájával kapcsolatos, a pályamunka elkészítését követően történtek ismerete;

- vitakészség.

A nevezési dokumentumokat, illetve a kari tudományos diákköri konferenciával kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket az alábbi elérhetőségekre kérjük eljuttatni:

dr. Bóka János, adjunktus

e-mail: boka@juris.u-szeged.hu

6722 Szeged, Rákóczi tér 1., V. em., 512. sz. szoba.

Minden érdeklődő hallgatónak eredményes felkészülést és sikeres megmérettetést kívánunk!