Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Római Jogi Tanszék -  --  Oktatott tárgyak  --  Kecskeméti tagozat

Római jog I.

2010. augusztus 31.

Római jog I.

 

 

Tematika:

I. rész:

Történeti viszonyok és a jogforrástan.

1. A római jog oktatása négy korszakra oszlik az ősi jog, a preklasszikus jog, a klasszikus jog és a iustinianusi jog. A történeti korokon belül bemutatásra kerül: a társadalmi és gazdasági viszonyok az államszervezet valamint az egyes korszakoknak megfelelő jogfejlődés.

2. Jogforrástan. A jogforrás fogalma, a római jog egyes forrásai (szokásjog, törvény, senatus consultum, edictum, jogtudomány, császári rendeletek) majd a Iustinianusi kodifikáció.

3. A római jog továbbélése.

 

II. rész:

A római perjog vázlata.

1. A kereset, kereset elévülés, a perbeli bizonyítás.

2. A peres eljárás, a peren kívüli eljárás, a végrehajtási eljárás.

3. A perbeli képviselet.

 

III. rész:

A személyekről.

1. A jogképesség és cselekvőképesség.

2. A család, a rokonság, a házasság.

3. A család vagyonjogi helyzete, a jogi személyek.

 

IV. rész:

A dologi jog.

1. A tulajdon fogalma, a tulajdonszerzés, a tulajdonvédelem.

2. A birtok fogalma, a birtokvédelem.

3. Idegen dologi jogok (szolgalmak, örökhaszonbérlet, örökbérlet, zálogjog).

 

 

Irodalom:

Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog, Szeged, 2011.

Jakab Éva: Forum Romanum, Szeged, 2010.