Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Oktatott tárgyak+tematikák

Agrárjog I. Nappali JNASZ képzés

TEMATIKA

 

 

1. Szak: jogász

2. Tagozat: JNASZ

 

3. A tantárgy neve: AGRÁRJOG I.

AGJEN1XN/SZ

 

 

4. Az oktatásért felelős tanszék:

Agrárjogi és Környezetvédelmi. Jogi Tanszék

5. Az oktatás formája:

előadás

6. Óraszám (heti, félévi):

heti 2 óra

7. Számonkérés:

KO

8. Előtanulmányi vagy társfeltételek:

Polgári jog IV.

9. Meghirdetés:

tavaszi

10. Kreditpontok:

3

11. Tematika (folyamatosan is kitölthetõ):

I. Az agrárjog

II. Az agrárüzem fogalma és formái

III. Köztestületek az agráriumban

IV. A földtulajdoni viszonyok és földbirtokstruktúra alakulása Magyarországon, 1945-től napjainkig

V. A termőföld tulajdonjogának megszerzése (Bobvos Pál)

VI. A termőföld használata

VII. A termőföld védelme

VIII. A Nemzeti Földalap (NFA)

IX. Vízjogi szabályozás

X. Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása

XI. A vadászati jog szabályozása

XII. A halászati jog szabályozása

 

12. Kötelező tananyag (előadáson felül):

Bobvos Pál – Hegyes Péter: Földjogi szabályozások, SZTE ÁJK – JATEPRESS, Szeged, 2014.; az előadáson elhangzottak

Ajánlott irodalom:

Csák Csilla (szerk.): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 2010.;

Fodor László: Agrárjog - Fejezetek a mezőgazdasági életviszonyok sajátos szabályozása köréből, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005.

 

 

I. Tantárgyi követelmények

 

Részvételi követelmények: az előadásokon való részvétel nem kötelező.

 

Félévközi ellenőrzés: a nappali tagozatos hallgatók az utolsó előadás alkalmával zárthelyi dolgozat megírására kötelesek. A zárthelyi dolgozat minősítése háromszintű (kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1)). A dolgozat anyaga az adott félévben leadott előadásokra épül. A dolgozat sikeres teljesítése a kollokviumi vizsga előfeltétele. Mentesül a zárthelyi dolgozat megírása alól az a hallgató, aki a minden előadás alkalmával kiosztott katalógusok legalább 80%-át szignálja. Az elmaradt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozat pótlására a rendes vizsgaidőszakban meghirdetett időpontokban van lehetőség.

 

A félévvégi számonkérés: a hallgatók a vizsgaidőszakban kollokviumi vizsgát tesznek.

 

A kollokviumi vizsga rendje: a vizsga valamennyi hallgató részére írásbeli (elérhető pontszám: 50 pont; az elégséges minősítés feltétele az elérhető pontszám legalább 60%-ának (30 pont) megszerzése). Sikertelen első vizsga esetén az utóvizsga szintén írásbeli. A kollokvium értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik.