Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Oktatott tárgyak+tematikák

Agrárjog II. Levelező JLS, JL8 képzés Szeged

TEMATIKA

 

 

1. Szak: jogász

2. Tagozat: JLS, JL8

 

3. A tantárgy neve: Agrárjog II.

AGJES2XL, AGJE82XL

 

 

4. Az oktatásért felelős tanszék:

Agrárjogi és Környezetvédelmi. Jogi Tanszék

5. Az oktatás formája:

előadás

6. Óraszám (heti, félévi):

félév7 óra

7. Számonkérés:

szigorlat

8. Előtanulmányi vagy társfeltételek:

Agrárjog I.

9. Meghirdetés:

őszi

10. Kreditpontok:

3

11. Tematika (folyamatosan is kitölthetõ):

1. A szőlőtermesztés és a borgazdálkodás szabályozása

2. Az ingatlan-nyilvántartás

3. Földhasználati nyilvántartás

4. Agrárjogi szerződések

5. Az agrárpiaci rendtartás szabályozása

6. Agrártámogatási rendszer

7. Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája

8. Az agrár-szakigazgatás intézményi rendszere

12. Kötelező tananyag (előadáson felül):

Bobvos Pál – Hegyes Péter: Földjogi szabályozások, SZTE ÁJK – JATEPRESS, Szeged, 2014.; az előadáson elhangzottak

Ajánlott irodalom:

Csák Csilla (szerk.): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 2010.;

Fodor László: Agrárjog - Fejezetek a mezőgazdasági életviszonyok sajátos szabályozása köréből, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005.

 

 

 

I. Tantárgyi követelmények

 

- A foglalkozásokon történő részvétel nem kötelező.

- A szigorlati vizsga rendje: az első vizsga valamennyi hallgató részére írásbeli (elérhető pontszám: 50 pont; az elégséges minősítés feltétele az elérhető pontszám legalább 60%-ának (30 pont) megszerzése). Sikertelen első vizsga esetén az utóvizsga szóbeli. A szigorlat értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik.