Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Oktatott tárgyak+tematikák

Agrárjog II. Levelező JLK képzés Kecskemét

TEMATIKA

 

 

1. Szak: jogász

2. Tagozat: JLK

 

3. A tantárgy neve: Agrárjog II.

AGJEK2XL

 

 

4. Az oktatásért felelős tanszék:

Agrárjogi és Környezetvédelmi. Jogi Tanszék

5. Az oktatás formája:

előadás

6. Óraszám (heti, félévi):

félév11 óra

7. Számonkérés:

szigorlat

8. Előtanulmányi vagy társfeltételek:

Agrárjog I.

9. Meghirdetés:

őszi

10. Kreditpontok:

3

11. Tematika (folyamatosan is kitölthetõ):

Szeptember

Ingatlan-nyilvántartás fogalma, jelentősége, célja, alapelvei

Ingatlan-nyilvántartás tárgya, tartalma, részei, módja

Ingatlan-nyilvántartási eljárás

Támogatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások (MePar, földhasználati)

Október

Termőföldön folyó gazdálkodáshoz kapcsolódó szerződések

-termőföldek adás-vételére, bérletére és használatára vonatkozó szerződések

-termékfeldolgozásra vonatkozó és termékértékesítési szerződések

-Atipikus agrárvállalkozási szerződések

Agrárpiaci rendtartás szabályai, intézményrendszere, eszközei

December

A mezőgazdaság intézményrendszere

Szakhatóságok, nem kormányzati szervek részvétele az agrárirányítási feladatok ellátásában

Agrártámogatások igénybevételének szabályozása

 

12. Kötelező tananyag (előadáson felül):

Bobvos Pál – Hegyes Péter: Földjogi szabályozások, SZTE ÁJK – JATEPRESS, Szeged, 2014.; az előadáson elhangzottak

Ajánlott irodalom:

Csák Csilla (szerk.): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 2010.;

Fodor László: Agrárjog - Fejezetek a mezőgazdasági életviszonyok sajátos szabályozása köréből, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005.

 

A tantárgy oktatásának feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja az agrárjog általános elemeinek, szabályozásának és gyakorlati kérdéseinek megismertetése. A legáltalánosabb nemzetközi, európai és magyar szabályozásnak, a jogalkotás és a jogalkalmazás helyzetének ismertetése, elemzése.

 

 

I. Tantárgyi követelmények:

 

- A foglalkozásokon történő részvétel nem kötelező.

- A szigorlati vizsga rendje: az első vizsga valamennyi hallgató részére írásbeli (elérhető pontszám: 50 pont; az elégséges minősítés feltétele az elérhető pontszám legalább 60%-ának (30 pont) megszerzése). Sikertelen első vizsga esetén az utóvizsga szóbeli. A szigorlat értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik.