Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Oktatott tárgyak+tematikák

Agrárjog II. Nappali JNASZ képzés

TEMATIKA

 

 

1. Szak: jogász

2. Tagozat: JNASZ

 

3. A tantárgy neve: Agrárjog II.

AGJEN2XN/SZ

 

 

4. Az oktatásért felelős tanszék:

Agrárjogi és Környezetvédelmi. Jogi Tanszék

5. Az oktatás formája:

előadás

6. Óraszám (heti, félévi):

heti 2 óra

7. Számonkérés:

KO

8. Előtanulmányi vagy társfeltételek:

Agrárjog I.

9. Meghirdetés:

őszi

10. Kreditpontok:

3

11. Tematika (folyamatosan is kitölthetõ):

1. A szőlőtermesztés és a borgazdálkodás szabályozása

2. Az ingatlan-nyilvántartás

3. Földhasználati nyilvántartás

4. Agrárjogi szerződések

5. Az agrárpiaci rendtartás szabályozása

6. Agrártámogatási rendszer

7. Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája

8. Az agrár-szakigazgatás intézményi rendszere

12. Kötelező tananyag (előadáson felül):

Bobvos Pál – Hegyes Péter: Földjogi szabályozások, SZTE ÁJK – JATEPRESS, Szeged, 2014.; az előadáson elhangzottak

Ajánlott irodalom:

Csák Csilla (szerk.): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 2010.;

Fodor László: Agrárjog - Fejezetek a mezőgazdasági életviszonyok sajátos szabályozása köréből, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005.

 

 

I. Tantárgyi követelmények

 

Részvételi követelmények: az előadásokon való részvétel nem kötelező.

 

Félévközi ellenőrzés: a nappali tagozatos hallgatók az utolsó előadás alkalmával zárthelyi dolgozat megírására kötelesek. A zárthelyi dolgozat minősítése háromszintű (kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1)). A dolgozat anyaga az adott félévben leadott előadásokra épül. A dolgozat sikeres teljesítése a kollokviumi vizsga előfeltétele. Mentesül a zárthelyi dolgozat megírása alól az a hallgató, aki a minden előadás alkalmával kiosztott katalógusok legalább 80%-át szignálja. Az elmaradt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozat pótlására a rendes vizsgaidőszakban meghirdetett időpontokban van lehetőség.

 

A félévvégi számonkérés: a hallgatók a vizsgaidőszakban kollokviumi vizsgát tesznek.

 

A kollokviumi vizsga rendje: a vizsga valamennyi hallgató részére írásbeli (elérhető pontszám: 50 pont; az elégséges minősítés feltétele az elérhető pontszám legalább 60%-ának (30 pont) megszerzése). Sikertelen első vizsga esetén az utóvizsga szintén írásbeli. A kollokvium értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik.