Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Alkotmányjogi Tanszék

Alkotmányjogi Tanszék munkatársai

Tanszéki adminisztrátor


Skultétiné Vőneki Zsuzsanna

  • Tel/Fax: 62/544-487
  • 10-16h, 6720 Szeged, RK 614 (Alkotmányjogi Tanszék)
  • tanulmányi ügyek
  • előzetes időpont-egyeztetés
 

A Tanszék munkatársainak elérhetőségei | Események | A Tanszék múltja | A Tanszék jelenlegi tevékenységei | A Tanszék kutatásai | Hallgatóinknak | Oktatás, Kurzusaink | Alkotmányjogi TDK | Jogklinika | Archív


 
Figyelem!

Oktatóinkkal közvetlenül és személyesen az ETR CooSpace felületén is kommunikálhat az egyes tárgyakat, vizsgákat, teljesítéseket illetően! -> Tovább az ETR CooSpace-re!
 

Munkatársaink


Tóth Judit (E-mail) (egyetemi docens, tanszékvezető, CSc) Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett, jogtanácsosi szakvizsgát tett. Tudományos főmunkatárs az MTA Kisebbségtudományi Kutatóintézet – Nemzetközi Migrációs Kutatócsoportnál. Főállású munkahelye az Országgyűlési Biztosok Hivatala. 1990 óta folyamatosanr észt vesz az MTA keretében folyó nemzetközi migrációs és diaszpóra politikát, szabályozást, igazgatást érintő kutatásokban. (Pl. FP6 CHALLENGE Szabadság és Biztonság 2004-2009, EU-Kanada migrációs projekt 2009-2011) Ezzel párhuzamosan 1995 óta részt vesz az SZTE ÁJK több tanszékre kiterjedő kutatásaiban (OTKA, KTTK, MATRA), a menedékjog, az alkotmányozás és az EU csatlakozás tárgykörében. Több mint 100 publikációt készített magyar és idegen nyelven, továbbá egy tucat kötetnek volt szerkesztője, lektora. 1986-óta folyamatosan a közigazgatásban dolgozik. Elsősorban kodifikációs, jogharmonizációs feladatokat lát el, de hatósági jogalkalmazói tevékenységet, alkotmánybírósági beadványok szakmai véleményezését és nemzetközi szerződéskötéssel, ratifikációval, nemzetközi szervezeti tagsággal kapcsolatos munkák koordinálását is végezte. 1990-1996 között az Európai Tanács hontalanokkal és menekültekkel kapcsolatos jogi szakbizottságában képviselte Magyarországot. A bizottság alelnöke volt 1995-96-ban. Rendszeresen együttműködik az Európa Tanács, az EU és az ENSZ különböző intézményeivel (különösen DOkumentációs Központ, FMOW Hálózat, FRA, UNHCR) Az MTA Rendészeti Tudományok Tudományos Bizottság titkára.

Tóth Judit - Publikációk (2005-2010)


Trócsányi László (E-mail) (egyetemi tanár) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett 1980-ban, 1985-ben tett jogi szakvizsgát. 1980 – 1981 között jogi szakkönyvtáros az Országgyűlési könyvtárban, 1981-1988 között az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, majd munkatársa volt. 2000 és 2004 között nagykövetként a Belga Királyság, illetve a Luxemburgi Nagyhercegség területére kiterjedő hatállyal képviselte a Magyar Köztársaságot. A Szegedi Tudományegyetem (korábban: József Attila Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi karának Alkotmányjogi Tanszékén 1989-től tanít, először adjunktusként, 1994-től docensként, 2000-től egyetemi tanárként. 1994-től ugyanitt tanszékvezető, 1994-1998 között dékánhelyettes, 2004-től az SZTE ÁJK Európa-tanulmányok Központjának igazgatója volt. 1991-ben szerzett kandidátusi fokozatot, 2000-ben habilitált. Kutatási területei a nemzeti parlamentek fejlődése, az alkotmányfejlődési tendenciák, a nemzeti alkotmányjog és az európai integráció, a közigazgatási bíráskodás témaköre, a közszolgáltatások joga, a frankofon országok politikai és jogi berendezkedése. Az Európa Tanács Velencei Bizottságának magyar tagja. 1985-től a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, 2006-tól a BÜK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke volt. 2000. június és 2004. júliusa között Brüsszelben volt nagykövet. 2007. februárjában választották meg alkotmánybírónak. 2010. november 1-től párizsi nagykövet. Francia és angol nyelveken beszél.


Trócsányi László - Publikációk (2005-2010)


 

Tóth Károly (E-mail) (címzetes egyetemi tanár) 1970 januárjában kapta meg a jogi diplomát, ezt követően a JATE Államjogi (ma: Alkotmányjogi) Tanszékén kezdett el dolgozni gyakornokként, később mint tanársegéd, majd adjunktus. 1997 áprilisában szerezett PhD-fokozatot, még abban az évben egyetemi docenssé nevezték ki. Több szakmai monográfiát és tanulmányt publikált. Hosszabb tanulmányúton volt Odesszában és Szófiában, rövidebb ideig Lipcsében, Lodzban, valamint két alkalommal a finnországi Turkuban; részt vett Belgrádban, illetve Párizsban az alkotmányjogi, illetve az összehasonlító jogi világkongresszuson; Louvain-la-Neuve-ben és Brüsszelben nemzetközi konferencián illetve kollokviumon, Bécsben, Grazban és Pármában egyetemek közötti kapcsolat alapján járt. Szerkesztője volt a szegedi jogi kari Acta-sorozatoknak (Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica illetve Acta Universitatis Szegediensis Publicationes Doctorandorum Juridicorum), úgyszintén az „Alkotmányjogi, politológiai és civilisztikai tanulmányok” sorozatnak, valamint szerkesztette a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai sorozat 1–2. kötetét. Orosz nyelvből felsőfokú állami nyelvvizsgát tett. 1988 márciusától 1991 decemberéig a József Attila Tudományegyetem főtitkára volt. 1998. február 1-től 2000. október 9-ig a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánjaként szervezte az ottani jogi felsőoktatás megindítását. 2003 és 2010 között az Alkotmányjogi Tanszék vezetője volt. 1998 márciusától 2001 decemberéig az Országos Választási Bizottságnak az Országgyűlés által megválasztott tagjaként vett részt a választásokkal kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában. Tagja a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének, valamint a Választási Szakértői Kollégiumnak.

 

Tóth Károly - Publikációk (2005-2010)


Kiss, Barnabás (E-mail) (egyetemi docens) 1979. januárjában avatták jogi doktorrá a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az egyetem elvégzése után került az Államjogi Tanszékre, mint ösztöndíjas gyakornok. 1983-ban egyetemi tanársegédnek, 1986-ban pedig egyetemi adjunktusnak nevezték ki. PhD disszertációját 2003-ban védte meg „A jog egyenlősége – az egyenlőség joga” címmel. 2004-ben nevezték ki egyetemi docenssé. Mindvégig bekapcsolódott az Alkotmányjogi Tanszék által gondozott valamennyi képzési formába, és a Karon kívül is több alkalommal oktatott hosszabb ideig alkotmányjogot más szakok, illetve karok hallgatói számára. Mintegy 15 alkalommal vett részt külföldi tanulmányúton. Több mint 70 publikációja jelent meg eddig az alkotmányfejlődés, illetve az emberi jogok témakörében. Több alkalommal vett részt OTKA kutatásban, legutóbb 2004-2008-ban a „Közérdek a jogban” témakörében. 2014-től a nemzetközi tanulmányok alap- és mesterképzési szakok szakfelelőse.


Kiss Barnabás - Publikációk (2005-2010)


Lichtenstein József (E-mail) (egyetemi docens, félálláson) Lichtenstein József (egyetemi docens, félálláson) Egyetemi tanulmányait1984-ben végezte el a JATE Állam- és Jogtudományi Karán. 1987-től bíró a Szegedi Városi Bíróságon, 1997 - 2003 között a Szegedi Városi Bíróság elnöke volt. 1998-tól dolgozik az SZTE ÁJTK Alkotmányjogi tanszékén, ahol előadásokat fakultatív kollégiumot tart, szemináriumot vezet. Tudományos fokozat: PhD Pécs, 2006. "summa cum laude". Az értekezés címe: A magyar bírósági szervezet alkotmányos alapjai. Francia és angol nyelveken beszél. Tanulmányútjai, ösztöndíjai: Koblenzi Megyei Bíróság (Németország) 1992-ben két hónap, Rajna-Pfalz tartományi igazságügyi minisztérium és Mainzi Jogi Kar (Németország) 1993 egy hónap Laussanne-i Kantonális Fellebbviteli Bíróság (Svájc) 1993 két hét, Szövetségi Igazságügyi Központ Washington D.C: - Boston MA (USA) 2000. két hét, University of London 2003. két hét.


Lichtenstein, József - Publikációk (2005-2010)


Bárkányi Gábor (E-mail) (tudományos munkatárs, a Jogklinika program vezetője) Diplomáját 1991-ben szerezte a JATE Állam- és Jogtudományi Karán. 1996-ban jogi szakvizsgát tett. 1999-ben Európai Uniós szaktanfolyamon vett részt. Több idegen nyelven beszél. 1989 és 2004 között a Belügyminisztérium Menekültügyi Hivatalánál, illetve a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalánál dolgozott. 1993 és 1999 között a SZOTE Főiskolai Kar Szociális munkás Szakán oktatott. 2000-től az Alkotmányjogi Tanszék keretében előadást tart, szemináriumot és fakultatív tárgyat vezet, illetve a Jogklinika program vezetője.


Bárkányi Gábor - Publications (2005-2010)

Sulyok Márton (E-mail) (egyetemi tanársegéd) jogász, okleveles amerikai jogi szakértő, jogi szakfordító. 2007-ben szerezte jogi diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ezt követően azonnal megkezdte a Kar Doktori Képzését az Alkotmányjogi Tanszék ösztöndíjas doktorandusz hallgatójaként. Ezzel párhuzamosan végezte el az SZTE ÁJTK Összehasonlító jogi Intézete és a University of Toledo College of Law közös képzését, és lett amerikai jogi szakértő. E képzést követően egy hónapos tanulmányúton vett részt Ohio állam, Toledo városában, ahol a szövetségi és tagállami intézményrendszerek működésével belülről ismerkedhetett meg. 2010. szeptemberében szerzett abszolutóriumot a Doktori Iskolában, majd ezt követően gyakornoki kinevezést. 2007 óta vesz részt a Tanszék oktatási feladataiban, mint szemináriumvezető, és tart előadásokat nappali és levelező tagozaton államszervezeti és alapjogi témákban. 2009 óta vesz részt az Összehasonlító Jogi Intézet által az SZTE GTK Nemzetközi Közpolitika és Közgazdálkodás mester-szakirányán oktatott Összehasonlító európai alkotmánytan c. kurzus oktatásában, meghívott oktatóként. Kutatási területei közé tartoznak az alábbi területek: magyar alkotmányfejlődés, információs és magánszféra-jogok, tisztességes eljárás (előbbiek összehasonlító alkotmányjogi szempontok alapján), valamint a governance európai aspektusai az EU és a tagállamok viszonylatában. 2008-ban és 2009-ben két alkalommal részesült a Wallonie-Bruxelles International jóvoltából belga (CGRI) kutatói ösztöndíjban az információs alapjogok és az európai governance kutatásával összefüggésben, és összesen 5 hónapig tartózkodott a Louvain-la-Neuve-i (UCL) és a Namur-i (FUNDP) egyetemeken vendégkutatóként, 2011-ben az Université Dauphine Paris vendégkutatójaként francia állami ösztöndíjban részesült és végzett kutatómunkát Párizsban. Kutatásainak eredményeit angol és magyar nyelven eddig számos írásban (beszámoló, cikk, könyvfejezet) publikálta lektorált hazai és nemzetközi folyóiratokban, könyvekben, illetve két alkalommal angol nyelven adott elő nemzetközi és hazai konferencián, workshop-on, valamint részt vett külföldi partnerekkel megvalósított kutatási projektekben is. Társszerzője az Alkotmány 2009-es, valamint illetve az Adatvédelmi törvény 2010-es kommentárjának. Kutatásai mellett közreműködik francia nyelvű Európai Nyári Egyetemek szervezésében is, a SZTE ÁJTK Európa-tanulmányok Központjával együttműködésben.


Sulyok Márton - Publikációk (2005-2010)

Jakó Nóra (E-mail) (gyakornok) 2010-ben szerzett jogi diplomát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi évei alatt elvégezte a Karon folyó Európa-jogi szakirányú továbbképzést is és volt a Tanszék demonstrátora, valamint az Alkotmányjogi TDK tagja, később elnöke. Kutatási területe: az Alkotmánybíróság hatáskörei, közigazgatási bíráskodás.
 

Meghívott előadóink, óraadó oktatóink:

Harangozó Attila (E-mail) (óraadó) ítélőtáblai bíró. 1996-ban végzett a JATE Állam- és Jogtudományi Karán. 1997-1999 között bírósági fogalmazóként dolgozott, majd városi, később megyei bíróként. 2005-től a Szegedi Ítélőtábla bírája. Fő kutatási területe az adatvédelem. Az Alkotmányjogi Tanszék keretében szemináriumot és fakultatív kollégiumot tart.

 

Sulyok Tamás (E-mail) (óraadó) alkotmánybíró, ügyvéd (szünetel), Európa jogi szakjogász, osztrák tiszteletbeli konzul. 1980-ban szerzett diplomát a SZTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1982-ben jogi szakvizsgát tett. 2003-2006 között az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézet Európai Jogi Szakjogász posztraduális képzésen vett részt. 2014. szeptember 27-től az Alkotmánybíróság tagja. Az Alkotmányjogi Tanszék keretében szemináriumot és fakultatív kollégiumot tart. Kutatási területe az ügyvédség alkotmányos helyzete Magyarországon, az Európai Közösség belső piacára vonatkozó szabályozás és az ügyvédi szolgáltatások összefüggései. E témakörben "Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete" címmel PhD disszertációját 2014 márciusában védte meg.


Vida-Sós Tünde (óraadó) bíró.

Szakály Zsuzsa (E-mail) (egyetemi tanársegéd) 2012-ben diplomázott a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán, és kezdte meg 2012 szeptemberében doktori képzését a Kar Doktori Iskolájában. Kutatási területe az alkotmányos stabilitás biztosítékai, különös tekintettel az örökkévalósági klauzulák megjelenésére az európai alkotmányokban. Témavezetője Prof. Dr. Trócsányi László. Jelenleg az Összehasonlító Jogi Intézet Angolszász jogi és Angol Jogi Szakfordítói képzését is végzi. Az Alkotmányjogi tanszék munkájába már hallgatóként bekapcsolódott, két OTDK-n is részt vett dolgozattal, emellett az Alkotmányjogi Tudományos Diákkör elnöke is volt. Több versenyen is részt vett. Eredményei elismeréseként 2011-ben megkapta a Köztársasági Ösztöndíjat, majd az Eötvös Kollégistákért Alapítvány Díját is. 2008 óta az Eötvös Loránd Szakkollégium tagja, 2011 óta a Történeti Kriminológia Műhely tagja. Doktorandusz-tanulmányai mellett rendszeresen oktat, és aktív szervezője az Alkotmányjogi Tudományos Diákkör munkájának, valamint az Alkotmányjogi tanszék honlapjának szerkesztője. Több országos és nemzetközi konferencián is részt vett.
Fogadó óra helye: Bocskai utca 10-12. III. em. 78. szoba
Fogadó óra ideje: megbeszélés szerint

Mikes Lili (E-mail)(ösztöndíjas PhD-hallgató) 2013-ban diplomázott a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának jogász szakán, s 2013 szeptemberében kezdte meg doktori képzését a Kar Doktori Iskolájában. Graduális képzését nemzetközi modul szakirányon végezte. Kutatási területe a terhesség-megszakítás. Témavezetője Dr. Tóth Judit tanszékvezető egyetemi docens.

Hallgatóként a Munkajogi és Szociális jogi Tanszék demonstrátora volt két szemeszteren át. 2012-ben a Pszichológiai Tudományos Diákkör alapító titkára volt, melynek jelenleg is aktív szervezője. Részt vett a Szegeden megrendezett XXXI. OTDK-n „Adalékok a szegedi joghallgatók pályaképének vizsgálatához” c. társszerzős pályamunkájával. Hallgatóként egy szemesztert töltött Franciaországban (Montpellier) Erasmus ösztöndíjasként.

Fogadó óra helye: Bocskai utca 10-12. III. em. 83. szoba

Fogadó óra ideje: megbeszélés szerint


Pongó Tamás (E-mail) (ösztöndíjas PhD-hallgató) 2014-ben diplomázott a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának jogász szakán, s 2014 szeptemberében kezdte meg doktori képzését a Kar Doktori Iskolájában. Graduális képzését nemzetközi modul szakirányon végezte. PhD kutatási témája a cyberbullying alkotmányjogi vonatkozásainak vizsgálata. További kutatási területei a véleménynyilvánítás szabadsága, különös tekintettel a személyiség szabad kibontakoztatására, valamint a boldogság keresése, mint alkotmányos alapérték megjelenése alkotmányi szövegekben. Témavezetője Dr. Tóth Judit tanszékvezető egyetemi docens.

Az Alkotmányjogi Tanszék munkájában már hallgatóként is aktívan részt vett, melynek keretében 2011 óta az Alkotmányjogi Tudományos Diákkör tagja, s 2011-2012 között a Tanszék demonstrátora volt. Emellett a Szegeden megrendezésre kerülő XXXI. OTDK-n II. helyezést ért el az „A boldogság, mint alkotmányos érték európai alkotmányokban” című pályamunkájával. Hallgatói pályafutása során több tanulmány-és konferenciakötetben publikált, valamint nemzetközi konferencián is részt vett előadóként, s idegen nyelven is jelentek meg művei. Mindezek mellett 7 hét gyakorlati időt töltött el az Alkotmánybíróságon, valamint 4 hónapot töltött Litvániában (Kaunas) Erasmus ösztöndíjasként. Munkája elismeréseként 2014-ben Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjas lett. Doktorandusz-tanulmányai mellett aktív szervezője az Alkotmányjogi Tudományos Diákkörnek, valamint az Alkotmányjogi Tanszék honlapjának társszerkesztője.

Fogadó óra helye: Bocskai utca 10-12. III. em. 83. szoba

Fogadó óra ideje: kedd-szerda 10-12 óraDemonstrátoraink 2015/16-ben:


Mátrai József és Kocsis Réka joghallgatók.