Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék  --  A Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék kutatásai
A Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék kutatásai

A magyar jogtudományban eddig csak szórványosan volt jelen a felsőbírósági döntések elméletileg megalapozott, szociológiai jelegű bírálata. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy nagyon keveset foglalkoztak azokkal a tényezőkkel, amelyek az ítélkezési tevékenységet a jogszabályok mellett befolyásolják. A bevett, és a jogi oktatás által továbbadott nézet szerint a jogalkalmazást teljes mértékben meghatározzák a jogszabályok, illetve az azokhoz rendelt értelmezési módszerek. A jogelmélet és jogszociológia művelőinek körében közismert, hogy e faktorokon kívül még számos tényező (pszichikai, szociálpszichológiai, morális, pollitikai, etc.) hat a bíróra, amikor a döntést meghozza, és ezek alapos megismerése nélkül nem lehet reális képet rajzolnunk a jogalkalmazás valódi természetéről. Ha azonban megismerjük és feltérképezzük ezeket a tényezőket, akkor a megfelelő eszközök lesznek a kezünkbe ahhoz, hogy elválasszuk az egyes bírói döntéseken belül a szakmailag elfogadott, és azon kívül eső elemeket, amelyek a joghoz képest külsőleg befolyásolják a döntéshozatalt. A kutatás elsődleges célja tehát az, hogy a külföldi szakirodalom tanulmányozása után kialakított szempontrendszer alapján - dokumentumelemzés módszerével - a magyar felsőbírósági döntések mögötti jogszabályokon kívüli befolyásoló tényezőket feltárjuk, azok erejét megállapítsuk, és összevessük más európai országok bírói gyakorlatát befolyásoló tényezőkkel. A kutatás hasznosítható eredménye az lehet, hogy elősegítheti a jogalkalmazás tendenciáinak elméletileg megalapozott kritikáját. A nyilvános bírálat ugyanis elengedhetetlenül fontos volna egy demokratikus jogállamban, ahol a társadalom tagjait érintő legfontosabb ügyekben a végső szót olyan fórumok mondják ki, amelyek függetlenek, nincsenek kitéve a parlamenti választásokhoz hasonló politikai kontrollnak.

A kutatás eredménye könyv formájában 2010-ben jelenik meg.

Dr. Bencze Mátyás