Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkajogi és Szociális jogi Tanszék  --  Tanulmányi versenyek  --  A Munkajogi és Szociális jogi Tanszék OTDK-s tevékenysége

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

2010. február 15.

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék OTDK-eredményei

1997-től napjainkig

 

 

Hallgató

Témavezető(k)

OTDK éve

Helyezés

Lukács Adrienn

Prof. Dr. Hajdú József
2013
Második

Deli Petra Eszter

Dr. Rúzs Molnár Krisztina

2009

Első

Különdíjas

Kovács Ilona

Dr. Hajdú József – dr. Lőrincsikné dr. Lajkó Dóra

2009

Első

Berki Gabriella

Dr. Rúzs Molnár Krisztina

2009

Harmadik

Bali Adrienn

Dr. Rúzs Molnár Krisztina

2007

Harmadik

Boróczki Mihály

Dr. Hajdú József – Dr. Rúzs Molnár Krisztina

2005

Első

Máriás Attila

Dr. Hajdú József – Dr. Gémes Gábor

2005

Harmadik

Farkas Zsuzsa-Menyhárt Róbert

Dr. Hajdú József

2003

Első

Tóth Attila

Dr. Hajdú József

2001

Harmadik

Arany-Tóth Mariann

Dr. Újvári József

2001

Harmadik

Mészáros Tünde

Dr. Hajdú József

1999

Második

Szablics Imre

Dr. Hajdú József

1999

Különdíjas

Gémes Gábor

Dr. Nagy László

1997

Első

Hankovszky Zita

Dr. Czúcz Ottó

1997

Különdíjas

 


Az OTDK-ról általában

 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

Az OTDK a legrangosabb tanulmányi verseny a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára. Az országos konferencia célja, hogy fórumot biztosítson a tehetséges egyetemisták és főiskolások tudományos eredményeinek bemutatására és értékelésére.

A részvétel hasznos a hallgatóknak, mert részvételük (és eredményes szereplésük) közvetlen versenyelőnybe hozza őket a munkahelyekért folytatott küzdelemben. Egy sikeres OTDK-szereplés sok munkával jár, és bizonyítja, hogy egy adott területen a hallgató az átlagosnál mélyebb ismeretekkel rendelkezik, több összefüggést lát meg, amit nemcsak az adott szűk szakterületen tud kamatoztatni, hanem mindenütt, ha egy jogi probléma megoldásán dolgozik. A leendő alkalmazók számára az OTDK-részvétel egy hozzáállást minősít, a kitartó, pontos, precizitásra törekvő munkát, ami alapvető, bármilyen jogászi pályára kerül a nálunk végzett hallgató.

Az OTDK-s eredmények azonban – magától értetődően – nemcsak a hallgató számára értékesek, hanem a sok munka mellett a témavezetőnek, a felkészítést megszervező tanszéknek, sőt a karnak is elismerést, dicsőséget jelentenek.

 

A soron következő OTDK

OTDK-t minden második évben rendeznek az összes felsőoktatási hallgató számára. A versenyt tudományterületenként rendezik (ezek száma jelenleg 16), s minden alkalommal más-más intézmény ad otthont a rangos eseménynek. A következő, az állam-és jogtudomány szekciójába tartozó konferencia helyszíne Pécs, ahol a Pécsi Tudományegyetem jogi kara látja vendégül az ország jogtudomány iránt elkötelezett oktatóit és hallgatóit.

 

Az OTDK menete

A konferencia lényegében egy szakmai újdonságot tartalmazó tudományos dolgozat önálló megírása és megvédése köré szerveződik.

Az OTDK-ra a nevezés már a kész dolgozatokkal történik, amelyeket beérkezésük után témájuk alapján tagozatokba sorolnak. A tagozatok nem szükségképpen, de általában a jogágak, illetve jogterületek tantárgyi elnevezéseinek felelnek meg (pl.: munkajog, büntetőeljárási jog, dologi jog, családi jog).

A dolgozatokat és a szóbeli teljesítményt egy szakemberekből és oktatókból álló zsűri bírálja el.

A konferencián a jelölt 10 vagy 15 percben összefoglalja a dolgozatban érintett kérdéseket. Erre az opponensek (akik maguk is hallgatók) kb. 5-10 percben elmondják a véleményüket,  szakmai kritikájukat amelyre a jelölt válaszol. Ezután a hallgatóságból bárki kérdést intézhet a jelölthöz, amire válaszol (nyilvános vita).

A zsűri nagyobbrészt az írásbeli dolgozatot, kisebb részben a szóbeli előadást és a kérdésekre adott válaszokat értékeli pontozással, majd helyezéseket (I-III.), illetve egy különdíjat oszt ki. Az eredményhirdetésre, valamint a díjak átadására egy plenáris díjátadó ünnepségen kerül sor. Az igazságügyi szervek további különdíjakat is adományoznak.

Az első helyezést elérők pályázhatnak az ún. Pro Scientia Aranyéremre (ld. lentebb). A legjobban sikerült dolgozatok szerzői pedig publikációs lehetőséget is kaphatnak, vagyis a dolgozatuk nyomtatásban is megjelenhet.

 

OTDK előtt helyi forduló

Az országos szintű konferenciát megelőzi egy helyi szintű szakterületi forduló, amelyszorosan kapcsolódik a „gazdatanszékhez”, vagyis ahhoz a tanszékhez, ahol a hallgató a dolgozatot írja: a forduló lebonyolításáért ez a tanszék a felelős. Olyan tanszékek esetén, ahol rendszeresen diákköri üléseket tartanak, ennek keretében rendezik meg. Máshol pedig külön erre az alkalomra hirdetnek egy nyilvános bemutatkozási lehetőséget, hiszen minden oktató nagy örömmel segít egy diákköri dolgozat elkészítésében.

A helyi TDK lebonyolítása egyszerűbb, mint az országos; a zsűri tagjai a tanszék oktatói közül kerülnek ki. Természetesen ez is nyilvános, bárki beülhet meghallgatni. Rengeteg fontos információhoz lehet hozzájutni az ilyen diákköri üléseken (pl.: mi számít érdekes témának, milyen forrásokat kell megnézni). Főként azoknak lehet érdekes, akik még csak tervezik a diákköri tevékenységet, demonstrátorok szeretnének lenni, esetleg az adott tanszéknél írnak évfolyam- vagy szakdolgozatot. (ld. kari munkajogi diákkör)

 

Hallgatói bírálók

Az OTDK-n való részvételnek csak az egyik formája, hogy valaki dolgozatot készít. Ha valaki még nem érzi magát elég felkészültnek ahhoz, hogy ebbe belevágjon, de mégis szeretné látni „élőben”, akkor erre kiváló alkalmat jelent az opponensként való szereplés is. Ez azt jelenti, hogy egy másik jogi kar hallgatója által megírt kész dolgozatot elolvas, és egy bírálatot készít róla, amely egyaránt tartalmazza a dolgozat pozitívumait és negatívumait is. Ez ugyanolyan fontos, mint a dolgozat elkészítése, hiszen az adott témában el kell mélyednie a véleményt mondónak is. A későbbi TDK-dolgozat elkészítésénél nagyon jól lehet támaszkodni az opponensként szerzett tapasztalatokra, de az ilyen jellegű szereplés önmagában is értékes, elismerésre méltó dolog, hiszen a legjobb opponensi felkészülést és előadást az OTDK zsűrije is díjazza.

 

Pro Scientia Aranyérem

A Pro Scientia Aranyérem a kimagasló egyetemi, illetve főiskolai hallgatói összteljesítmény kitüntetése. Ennek odaítélésekor a színvonalas OTDK-dolgozat mellett a teljes hallgatói teljesítmény is mérlegre kerül: hallgatói életszakaszban megjelent, illetve elfogadott publikációk, előadások, nyelvtudás, tanulmányi eredmény, tanulmányutak, továbbképzések stb.). A Pro Scientia Aranyérem átadására hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor.

 

A kari TDK „hivatalos” szereplői

Karunkon a diákköri szervezetet a Kari Tudományos Diákköri Tanács (KTDT) fogja össze, az elnöke Prof. Dr. Nagy Ferenc (Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék). Ez a fórum az elvi irányítást végzi, valamint képviseli a szakterületi (pl.: munkajogi, polgári jogi, alkotmányjogi) diákköröket.

A KTDT titkára dr. Szomora Zsolt egyetemi adjunktus, (ill. 2011-ben dr. Bóka János egyetemi tanársegéd), aki a konkrét szervezőmunkát tartja kézben, őt segítik a tanszéki felelősök. A titkárhoz és a tanszéki felelősökhöz lehet mindenféle kérdésekkel fordulni.

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéken Dr. Rúzs Molnár Krisztina egyetemi docens és dr. Deli Petra PhD-hallgató látja el a TDK-felelősi teendőket, de a tanszék más oktatói és Ph.D-hallgatói is szívesen válaszolnak a hallgatók TDK-val, OTDK-val kapcsolatos kérdéseire.