Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Munkatársak, elérhetőségek

Dr. Hegyes Péter István

Beosztás: Dr. Hegyes Péter István adjunktus, PhD.

Fogadóóra helye: Szeged, Bocskai utca 10-12. Fszt. 28.

Fogadóóra ideje: hétfő 10-11

Telefonszám: (36-62) 544-000/3620

E-mail cím: hegyes.peter@juris.u-szeged.hu

Oktatott tantárgy: agrárjog, szövetkezeti jog

 

Dr. Hegyes Péter publikációi

 

 

BOBVOS Pál - HEGYES Péter: Földjogi szabályozások – egyetemi jegyzet, SZTE ÁJK – JATEPress Kiadó, Szeged, 2014. (I. 9-27. p., VIII. 117-129. p., IX. 131-143. p. fejezetek)

 

HEGYES Péter: Az erdei vadkárért való felelősség egyes speciális vonásai, In.: Komplementer kutatási irányok és eredmények az agrár-, a környezeti- és a szövetkezeti jogban (szerk.: Ágoston Eszter), SZTE ÁJTK Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék, Szeged, 2013. 7-14. p.  

 

HEGYES Péter: A vis maior események agrárjogi szabályozásának aktuális kérdései, In.: Természeti és ipari katasztrófák – Jogi aspektusok a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa fényében – konferenciakötet (szerk.: Mezei Péter), SZTE ÁJTK, Szeged, 2012. 40-47. p.

 

HEGYES Péter: Cross-border cooperation in the field of the regulation of sustainable forest management - Határon átnyúló együttműködések a fenntartható erdőgazdaság jogi szabályozásának területéről, In.:Journal of Agricultural and Environmental Law (szerk.: Szilágyi János Ede), Miskolc, 2011. 11. szám, 26-49. p.

 

 

HEGYES Péter: A vadászati jog jogosultjának felelőssége a vadon élő állatok által okozott károkért, In.: Miskolci Jogi Szemle (szerk.: Bragyova András), Bíbor Kiadó, Miskolc, VI. évfolyam 2011. 2. szám, 55-66. p.

 

 

HEGYES Péter: A környezetjog alapjai.Egyetemi jegyzet. SZTE ÁJK és JATEPress, Szeged 2011. (Különös rész I. 1. pont) 71-75 pp.

 

 

HEGYES Péter: Agrárjog. Egyetemi jegyzet. Harmadik kiadás. JATE Press Kiadó 2011. (IV.33-48.p., X-XI. 75-98.p., XIX. 187-210.p. fejezetek)

 

 

HEGYES Péter: Regulation of the Hubgarian hunting law. In.: European Legal Studies and Research, International Conference of PhD Students in Law, Juniversul Juridic, Temesvár, 2011. 297-307. p.

 

 

HEGYES Péter: Az agrár-és vidékfejlesztési támogatási jogviszonyok felelősségi szabályai. In.: Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica – Publicationes Doctorandorum Juridicorum (szerk.: Homoki-Nagy Mária), Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2010.

 

 

HEGYES Péter:. Az erdőművelési ágú termőföldek minőségi védelme. In.: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai (szerk.: Csák Csilla), Novotni Kiadó, Miskolc, 2010. 131-137. p.

 

 

HEGYES Péter: A vadon élő állatok által okozott károkról – a vadkárhoz kapcsolódó speciális felelősségi alakzat elemzése. In.: Profectus In Litteris II. – Előadások a 7. debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz-konferencián 2010. május 21. (szerk.: P. Szabó Béla – Szemesi Sándor, Lícium-Art Kft. – DELA Kft., Debrecen, 2010. 137-144. p.

 

 

HEGYES Péter: Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája. In.: Agrárjog – Egyetemi jegyzet (szerk.: Hegyes Péter), SZTE ÁJK Agrárjogi és Környezetvédelmi jogi Tanszék, Szeged, 2009. 183-205. p.

 

 

HEGYES Péter: A vadászati jog szabályozása. In.: Agrárjog – Egyetemi jegyzet (szerk.: Hegyes Péter), SZTE ÁJK Agrárjogi és Környezetvédelmi jogi Tanszék, Szeged, 2009. 83-92. p.

 

 

HEGYES Péter: Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása. In.: Agrárjog – Egyetemi jegyzet (szerk.: Hegyes Péter), SZTE ÁJK Agrárjogi és Környezetvédelmi jogi Tanszék, Szeged, 2009. 69-82. p.

 

 

HEGYES Péter: A földtulajdoni viszonyok és földbirtokstruktúra alakulása Magyarországon, 1945-től napjainkig. In.: Agrárjog – Egyetemi jegyzet (szerk.: Hegyes Péter), SZTE ÁJK Agrárjogi és Környezetvédelmi jogi Tanszék, Szeged, 2009. 31-46. p.

 

 

HEGYES Péter: Közös tulajdonhoz kapcsolódó jogintézmények a földjogi szabályozás köréből. In.: Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica – Publicationes Doctorandorum Juridicorum (szerk.: Homoki-Nagy Mária), Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2009.

 

 

HEGYES Péter: Értelmezési és jogintézményi kérdések a termőföldre vonatkozó elővásárlási jog szabályozásával összefüggésben. In.: Reformator iuris cooperandi - Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére (szerk.: Bobvos Pál), Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2009. 199-207. p.