Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Oktatott tárgyak+tematikák

Környezetvédelmi jog gyakorlat JNASZ képzés

TEMATIKA

 

 

1. Szak: jogász

2. Tagozat: JNASZ/JNA

 

3. A tantárgy neve: Környezetvédelmi jog gyakorlat

KVJGNON, KVJGNON/SZ

 

 

4. Az oktatásért felelős tanszék:

Agrárjogi és Környezetvédelmi. Jogi Tanszék

5. Az oktatás formája:

Gyakorlat

6. Óraszám (heti, félévi):

heti 1

7. Számonkérés:

Gy

8. Előtanulmányi vagy társfeltételek:

TF: Környezetvédelmi jog KO

9. Meghirdetés:

őszi

10. Kreditpontok:

1

11. Tematika (folyamatosan is kitölthetõ):

A tantárgy és a vizsgakövetelmények ismertetése.

Alapfogalmak, tárgy, rendszer.

A környezetjog kialakulása és alapelvei.

Szervezetek, intézmények a környezet védelmére.

Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatai.

A környezetvédelmi engedélyek rendszere 1.

Környezeti hatásvizsgálat, felülvizsgálat, IPPC.

A környezetvédelmi engedélyek rendszere 2.

Szakhatósági engedélyek, szektorális engedélyek.

A környezetvédelem gazdasági eszközei.

Környezetvédelmi vezetés és menedzsment.

Adatok, információk, tervezés.

Az egyes környezeti elemek és a veszélyeztető tényezők.

A föld, a talaj és a víz környezetvédelme.

A kibocsátások elleni környezetvédelem.

A levegő védelme, klímavédelem, az ózonréteg védelme.

A természet védelmének szabályai.

A hulladékgazdálkodás szabályozása.

A környezetjogi felelősség szabályai.

Környezetvédelmi ellenőrzések, kötelezések, bírságok.

A környezetjog összefoglalása. Konzultáció.

12. Kötelező tananyag (előadáson felül):

Farkas Csamangó Erika: Környezetjogi szabályozások, egyetemi jegyzet SZTE ÁJK 2014.

Az előadások és a csoportfoglalkozások anyaga.

Ajánlott művek:

Dr. Horváth Szilvia: Az Európai Unió környezeti joga

SZTE ÁJK, Szeged, 2006.

 

Tantárgyi követelmények:

- A foglalkozásokon történő részvétel kötelező. Ellenőrzés jelenléti ívvel.

- Távolmaradás lehetősége kettő alkalom.

- Igazolás: orvosi igazolás, külföldi tartózkodás igazolása.

- Vizsgán történő távolmaradás esetén új időpontra kell jelentkezni.

- Zárthelyi a félév során egy alkalommal a gyakorlatból lesz az utolsó előtti órán.

- Az egyéni tanrendű hallgatók a gyakorlati jegyet szóbeli beszámolóval szerzik meg.

- A félév végi aláírás feltétele az előzőek szerinti megjelenés, részvétel.

- A kollokvium osztályzata a szóbeli vizsgán legalább három témakörből teljesített sikeres válaszok alapján alakul ki. A gyakorlati jegy a foglalkozásokon kifejtett aktvitás és a zárthelyi eredménye alapján megajánlott jegy. A gyakorlati és a kollokviumi osztályzat a tárgyból és a kapcsolódó tárgyakból elért kimagasló teljesítmény esetén megajánlott jegy is lehet.

- Kötelező irodalom: Környezetjog egyetemi jegyzet SZTE ÁJK 2011.

- Ajánlott irodalom: Horváth Szilvia: Az Európai Unió környezeti joga SZTE ÁJK 2006

- Az előadások és a gyakorlati foglalkozások anyaga, az ott megjelölt jogszabályok.