Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Oktatott tárgyak+tematikák

Szövetkezeti jog JLK képzés Kecskemét

TEMATIKA

 

 

1. Szak: jogász

2. Tagozat: JLK

 

3. A tantárgy neve: Szövetkezeti jog

SOJEK0XL

 

 

 

4. Az oktatásért felelős tanszék:

Agrárjogi és Környezetvédelmi. Jogi Tanszék

5. Az oktatás formája:

előadás

6. Óraszám (heti, félévi):

félév 11 óra

7. Számonkérés:

KO

8. Előtanulmányi vagy társfeltételek:

Társasági jog

9. Meghirdetés:

őszi

10. Kreditpontok:

2

11. Tematika (folyamatosan is kitölthetõ):

I. A szövetkezeti szabályozás története

II. A szövetkezeti jog helye a magyar jogrendszerben

III. A szövetkezeti törvény viszonya más jogterületek alapvető szabályaihoz

IV. A szövetkezet fogalma

V. A szövetkezeti jogi jogviszony főbb jellemzői

VI. A szövetkezetek alapelvei

VII. A szövetkezet organikus működése

VIII. A szövetkezeti tagsági jogviszony főbb kérdései

IX. A szövetkezeti jogi felelősségi viszonyok és a tagsági viták

X. A szövetkezet vagyona

XI. A szövetkezet státuszváltozásai

XII. A szövetkezeti formában működő pénzügyi intézmények, biztosító szövetkezetek

XIII. Szociális szövetkezetek – iskolaszövetkezetek

XIV. Az európai szövetkezet

XV. A lakásszövetkezet

12. Kötelező tananyag (előadáson felül):

Kötelező irodalom

a) Bobvos Pál: Magyar Szövetkezeti Jogtan Egyetemi jegyzet SZTE ÁJK JATE Press, Szeged 2011.

b) Réti Mária: Szövetkezeti jog Egyetemi jegyzet ELTE Eötvös Kiadó Budapest 2010.

Jogszabályok

a) 2006. évi V. tv. A cégnyilvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

b) 2006.évi X. tv. A szövetkezetekről

c) 2006.évi LXIX. törvény az európai szövetkezetekről

d) 2004.évi CXV. tv. A lakásszövetkezetekről

e)  2003. évi LX. tv. A biztosítókról és biztosítási tevékenységről

f) 1996. évi CXII. tv. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

g) 159/2001. (IX.12.) Korm. rendelet Az iskolaszövetkezetekről,

h)123/2006. (V.19.) Korm. rend.  A közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekről

i) 2003.évi LX. tv. A biztosító szövetkezetekről

j) 141/2006 (VI.29.) Korm. rendelet A szociális szövetkezetekről

k) 2009. évi LXXXV. tv. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

l) 67/2009 (VI.9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról

 

A tantárgy oktatásának feladata, célja:

 

A szövetkezetek a gazdaság valamennyi ágában működnek: a bank-, valamint a biztosító ágazatokban, a mezőgazdasági és az ipari termékek előállítása terén, a kereskedelmi, a szellemi, a szociális, a kulturális, az oktatást segítő, a szabadidőt megszervező, a gyógyszerellátó, az egészségügyi, a lakások építését fenntartását szolgáló, a túrizmust szervező, a szállodai ellátást nyújtó tevékenységi körökben – s működési területük még tovább sorolható. A félév során a magyar fejlődési szakaszokat lehet vázlatosan áttekinteni, figyelemmel a terjedelmi korlátokra és a megadott órakeretre.

 

Tantárgyi követelmények:

- A kollokvium osztályzata a szóbeli vizsgán legalább három témakörből teljesített sikeres válaszok alapján alakul ki.