Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Európai Jogtörténeti Tanszék  --  Publikációs lista

Prof. Dr. Blazovich László publikációi

Prof. Dr. Blazovich Lászó

publikációi

 

1967

Ransanus és Mátyás király

Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967.

 

 

1969

Ransanus és Magyarország

Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969.

 

 

1972

Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

In: A hódmezővásárhelyi Bethlen G. Gimnázium Évkönyve (utóbb: BGGÉ), 1972. Hmvhely, 1972. p. 67–70.

 

 

1973

Vásárhely útja az önálló város státusához

In: Csongrád Megyei Hírlap, 1973. április. 6–13.

 

Dokumentumok a város történetéből. A Károlyi család Vásár­he­lyen

In: Csongrád Megyei Hírlap, 1973. december 30.

 

 

1974

A Tisza-szabályozás és Hódmezővásárhely. Társszerző: Lehmann István

In: BGGÉ, 1974. Hmvhely, 1974. p. 57–68. + térkép

 

Az önálló városi jog elnyerése

In: Vásárhelyi tanulmányok, IV. Szerk. Szathmári István. Hmvhely, 1974. p. 41–49.

 

 

1975

Hódmezővásárhely története a tatárjárástól a Hunyadiakig

In: BGGÉ, 1975. Hmvhely, 1975. p. 5–21.

 

Ransanus és a "legrégibb István-legenda"

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1975. p. 186–188.

 

Levéltár és közművelődés

In: Csongrád megyei Nyári Szabadegyetem füzetei. Szeged, 1975. 1 ív

 

 

1976

Utalások Hódmezővásárhelyre és környékére Árpád-kori okle­ve­lek­ben

In: BGGÉ, 1976. Hmvhely, 1976. p. 14–28.

 

 

1977

IV. László harca a kunok ellen

In: Századok, 1977/5. p. 941–945.

 

 

1978

Garzó Imre: Életem és abból merített gondolatok. Társszerző: Varsányi Péter István. Bp., 1978. 264 p.

 

Ransanus és a hun-magyar rokonság

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1978. p. 182–183.

 

Petrus Ransanus: Epithoma rerum Hungararum. Curam gerebat: Petrus Kulcsár

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1978/2. p. 182–184. (Ismertetés)

 

Hódmezővásárhely története a tatár­já­rástól a Hunyadiakig I. Hódtól–Hódvásárhelyig

In: BGGÉ, 1978. Hmvhely, 1978. p. 5–21.

 

 

1979

Sablonmentes iskolai ünnepélyek

In: Köznevelés, 1979. január 10.

 

Diáknapok - tanárszemmel

In: Csongrád Megyei Hírlap, 1979. november 21.

 

 

1980

Országos változások sodrában

In: BGGÉ, 1980. Hmvhely, 1980. p. 5–16.

 

Hódmezővásárhely és a Tisza-szabályozás

In: Magyar Vízgazdálkodás, 1980. 7–8. és 9. szám

 

Thuróczy János: A magyarok krónikája. Ford. Horváth János

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1980/1. p. 99–101. (Ismertetés)

 

A hagyományok ápolása a Bethlen Gábor Gimnáziumban

In: Csongrád Megyei Hírlap, 1980. január 16.

 

Bethlen Gábor udvarában (hangjáték)

In: A BGGÉ, 1980. Hmvhely, 1980. p. 111–121.

 

Öt oratorikus játék

Társszerzővel. Egyes darabok a BGG évkönyvében megjelentek, valamint elhang­zot­tak a rádióban. Hmvhely, 1980.

 

 

1981

Tanulmányok Csongrád megye történetéből V. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1981. 221 p.

 

Oklevéltár a Dózsa-féle parasztháborúról

In: Békési Élet, 1981/4. p. 111–114. (Ismertetés)

 

Johann Stöckl: Die Geschichte der Gemeinde Elek

In: Békési Élet, 1981/4. p. 518–520. (Ismertetés)

 

Takács András (1891–1972)

In: Délmagyarország, 1981.

 

 

1982

Tanulmányok Csongrád megye történetéből VI. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1982. 211 p.

 

Levéltár és történelem tanítás

In: Csongrád Megyei Művelődési Szemle, 1981–82. Szeged, 1982. p. 81–94.

 

A szegedi középkori acta 10 éve (1971–1980)

In: Századok, 1982/5. p. 1118–1121. (Ismertetés)

 

Kristó Gyula: Levendi törzsszövetségtől Szent István államáig

In: Békési Élet, 1982/1. p. 112–116. (Ismertetés)

 

Kristó Gyula: A feudális széttagoltság Magyarországon

In: Békési Élet, 1982/1. p. 112–116. (Ismertetés)

 

Kristó Gyula: Békés vármegye a honfoglalástól a török világ végéig. Nyolc évszázad a források tükrében

In: Békési Élet, 1982/2. p. 258–260. (Ismertetés)

 

Kristó Gyula – Makk Ferenc: III. Béla emlékezete

In: Tiszatáj, 1982/9. p. 71–73. (Ismertetés)

 

Szamek György emlékezete

In: Délmagyarország, 1982.

 

 

1983

Sorsfordulók Dózsa felkelése idején Békés megyében

In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, Tom. LXXV. Szeged, 1983. p. 35–41.

 

A mezővárosi fejlődés néhány sajátossága a középkori Hódme­ző­vásárhelyen és környékén

In: Századok, 1983. p. 394–403.

 

Mátyás a politikus és reneszánsz fejedelem

In: Fejezetek a régebbi magyar történetéből. Egyetemi jegyzet. Szerk. Makk Ferenc. Bp., 1983.

 

Csongrád Megyei Levéltár. Társszerző: Dunainé Bognár Júlia

In: Magyarország levéltárai. Bp., 1983. p. 114–121.

 

Bodnár Béla: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi ne­vei. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1983. 252 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, VII.)

 

Kristó Gyula: Tanulmányok az Árpád-korról

In: Forrás, 1983/4. p. 93–95. (Ismertetés)

 

Emlékezés Ecsedi Gézára

In: Délmagyarország, 1983.

 

Szeged története I. kötet. Szerk. Kristó Gyula. Szeged, 1983.

In: Csongrád Megyei Hírlap, 1983. (Ismertetés)

 

Nagy György emlékezete

In: Csongrád Megyei Hírlap, 1983.

 

 

1984

A gyulai vár 1528. évi leltára. Társszerző: Sz. Galántai Erzsébet

In: Békési Élet, 1984/1. p. 105–115.

 

Csanád megye levéltára 1710–1950. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1984. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, I.)

 

Csongrád megye története

In: Csongrád megyei útikönyv. Szerk. Sugataghy Ödönné. Szeged, 1984. p. 20–64.

 

Hódmezővásárhely a honfoglalástól a török hódoltság koráig (895–1552)

In: Hódmezővásárhely története I. kötet. Főszerk. Nagy István. Szerk. Szigeti János. Hmvhely, 1984. p. 277–318.

 

Tanulmányok Csongrád megye történetéből, VIII. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1984. 262 p.

 

Hegedűs Antal: Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon

In: Békési Élet, 1984/6. p. 531–532. (Ismertetés)

 

 

1985

Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata. Közreadja Blazovich László és Sz. Galántai Erzsébet. Bp., 1985. 259 p. (Bibliotheca Historica)

 

Tanulmányok Csongrád megye történetéből, IX. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1985. 253 p.

 

A Körös–Tisza–Maros-köz középkori településrendje. Szeged, 1985. 207 p. (Dél-alföldi évszázadok, 1.) Kandidátusi disszertáció

 

Megkezdődtek az Anjou-kori Oklevéltár munkálatai

In: Levéltári Szemle, 1985/2. p. 104–105.

 

Kiadványok az eleki németség néprajzáról az NSZK-ban

In: Békési Élet, 1985/3. p. 403–404.

 

Emlékezés Schwalb Miklósra

In: Délmagyarország, 1985. április 30.

 

A Fekete Sastól a Béke Szállóig

In: Csongrád Megyei Hírlap, 1985. október 10.

 

A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1985. 392 p. (Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv I.)

 

Középkor

In: A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1985. (Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv I.) p. 5–122.

 

 

1986

Megjegyzések a Körös–Tisza–Maros-köz középkori település­tör­té­netéhez

In: Falvak, mezővárosok az Alföldön. Szerk. Novák László, Selmeczi László. Nagykőrös, 1986. (Az Arany János Múzeum közleményei, IV.) p. 263–278.

 

Barta László–Labádi Lajos–Takács Edit: Csongrád megye levéltára 1723–1950. Szerk. Barta László. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, 1986. 261 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, II.)

 

Tanulmányok Csongrád megye történetéből, X. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1986. 317 p.

 

Adatok a Hunyadi-család dél-alföldi birtoklástörténetéhez

In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, X. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1986. p. 5–16.

 

Bartóki József: A mezőberényi német evangélikus templom

In: Békési Élet, 1986.  p. 538–539. (Ismertetés)

 

Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1985. 634 p., 64 t.

In: Forrás, 1986. (Ismertetés)

 

100 éve született Szepesi Imre

In: Délmagyarország, 1986. január 10.

 

 

1987

Kiadatlan oklevelek az egri egyházak levéltáraiból. Társszerző: Géczi Lajos

In: Levéltári Közlemények, 1987. p. 27–37.

 

Szántó Imre: Szeged az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ide­jén. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1987. 194 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XI.)

 

Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XII. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1987. 279 p.

 

Makk Ferenc: Magyarország a XII. században

In: Levéltári Szemle, 1987/1. p. 77–78. (Ismertetés)

 

Szeged története 2. 1686–1849. Szerk. Farkas József. Szeged, 1985. 846 p.

In: Tiszatáj, 1987/1-2. p. 191–196. (Ismertetés)

 

Informacija o naucnoj delanosti Archiva Csongrádske Zupance. Arhivski Pregled. Jugoslavia, 1987.

 

 

1988

Károly Róbert emlékezete. Szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. Bp., 1988. p. 139–141., p. 139–141., 179–186. (fordítás)

 

A helytörténetírás kettős jubileuma Makón

In: Giba Antal emlékülés. Szerk. Tóth Ferenc. Makó, 1988. (A makói múzeum füzetei 59.) p. 31–34.

 

Gondolatok Makó és Hódmezővásárhely középkori alaprajzáról

In: Emléklapok Tóth Ferencnek. Szerk. Domokos László, Fejér Gábor, Halmágyi Pál. Makó, 1988. (A makói múzeum füzetei ; 60.) p. 5–13.

 

Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XIII. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1988. 265 p.

 

Algyő és Tápé 850 éves

In: SZEGED, 1988/1. p. 37–39.

 

A kukutyini gazdaság térképe

In: Csongrád Megyei Hírlap, 1988.

 

Klárafalva 500 éves

In: Csongrád Megyei Hírlap, 1988. október 15.

 

 

1989

A kiskunsági kunok és Szeged a XV. században és a XVI. század el­ső felében

In: Jászkunság, 1989/1. p. 85–88.

 

Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XIV. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1989. 301 p.

 

Szabó Tibor–Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent-Györgyi Gyűjtemény. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1989. 369 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XV.)

 

Kristó Gyula–Makk Ferenc: Az Árpád-kori uralkodók és Ópusztaszer

In: Békési Élet, 1989/2. p. 263–265. (Ismertetés)

 

Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Le­vél­tár­ban, I. 1719–1886. Az anyagot gyűjtötte és a regesztákat készítette Dunainé Bognár Júlia és Blazovich László. Bp., 1989. 284 p., 14 t. (Színháztörténeti könyvtár, 18.)

 

Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levél­tár­ban, II. 1886–1919. Az anyagot gyűjtötte és a regesztákat készítette Dunainé Bognár Júlia és Blazovich László. Bp., 1989. 222. p., 14 t. (Színháztörténeti Könyvtár, 21.)

 

 

1990

Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levél­tár­ban, III. 1919–1950. Az anyagot gyűjtötte és a regesztákat készítette Dunainé Bognár Júlia és Blazovich László. Bp., 1990. 405 p. (Színháztörténeti Könyvtár, 22.)

 

Mátyás király

Bp., 1990. Minikönyv

 

Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVI. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1990. 357 p.

 

A szegedi zsidó polgárság emlékezete. Szerk. Zombori István. Szeged, 1990. 200 p.

In: Délmagyarország, 1990. október 3. (Ismertetés)

 

Herczeg Mihály: A vásárhelyi leventék háborús kálváriája. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1990. 297 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVII.)

 

Papós Mihály: Szeged Város Tanácsa VB ülései jegyzőkönyveinek té­ma­katalógusa 1951–1970. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, 1990. 189 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, III.)

 

Tanulmányok Tolna megye történetéből I–XI.

In: Levéltári Közlemények, 1990/1-2. p. 165–167. (Ismertetés)

 

Aradi iparosok Hódmezővásárhelyen

In: Délvilág, 1990. július

 

A tanügyigazgatás múltjából

In: Délmagyarország, 1990. július 4–5.

 

A 80 éves Oltvai Ferenc köszöntése

In: Délmagyarország, 1990. szeptember 18.

 

 

1991

Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia VII. 1323. Szerk. Blazovich László és Géczi Lajos. Bp.–Szeged, 1991. 508 p.

 

A közigazgatásunk fejezeteiből

In: SZEGED, 1990–1991/12–13. p. 11–13.

 

A tárcafői főesperesség megszervezése

In: Egyházak a változó világban. Szerk. Bárdos István és Beke Margit. Esztergom, 1991. p. 167–169. (Szlovák nyelvű kiadása folyamatban)

 

Oklevelek a Csanád nemzetség történetéhez. Társszerző: Géczi Lajos

In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVIII. Szeged, 1991. p. 5–16.

 

Ludovicus (Crijevic) Tubero jogszemlélete

In: Kovács István emlékkönyv. Szerk. Tóth Károly. Szeged, 1991. p. 41–52.

 

A honfoglalástól a telepítésig

In: Kistelek története. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1991. p. 57–74.

 

Kistelek története. A kezdetektől 1970-ig. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1991. 781 p., 80 t.

 

Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVIII. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1991. 303 p.

 

A Temesvári és Szabadkai Levéltár életéből 1990

In: Levéltári Szemle, 1991/2. p. 73–75.

 

Emberek, eszmék, technikák országhatárokat átlépő köl­csön­ha­tá­sai

In: Délmagyarország, 1991. július 27.

 

Rekviem a szegedi középosztályért. Társszerző: Dunainé Bognár Júlia

In: Délmagyarország, 1991. november 23.

 

Helytörténet európai színvonalon. Baranya. Történelmi és hely­tör­téneti folyóirat 1988–1990

In: AETAS, 1991/3–4. p. 208–210. (Ismertetés)

 

 

1992

Középkori históriák oklevelekben (1002–1410). Szerk. Kristó Gyula. Szeged, 1992. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 1.) p. 156–160., 165., 171–176.

 

Ludovic Crijevic Tubero képe Magyarországról és lakóiról

In: Cséka Ervin emlékkönyv. Szerk. Tóth Károly. Szeged, 1992. p. 53–67.

 

Kis Bálint: A Békés-bánáti Református Egyház története (1836). Szerk. Blazovich László és Szabó Ferenc. Békéscsaba–Szeged, 1992. 443 p. (Dél-alföldi évszázadok, 5.)

 

Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok tör­ténetéhez. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1992. 303 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XIX.)

 

Gondolatok a megye múltjából

In: Csongrád Megyei Önkormányzat Évkönyve 1991. Szeged, 1992. p. 3–7.

 

 

 

1993

Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia VIII. 1324. Szerk. Blazovich László. Bp.–Szeged, 1993. 440 p.

 

A csongrádi régió 1100 éve. Társszerző: Kristó Gyula. Szeged, 1993. p. 41–82.

 

Középkor

In: Makó története a kezdetektől 1849-ig. Szerk. Blazovich László. Makó, 1993. (Makó monográfiája, 4.) p. 145–198.

 

Makó története a kezdetektől 1849-ig. Szerk.: Blazovich László. Makó, 1993. 720 p.

(Makó monográfiája, 4.)

 

Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1993. 446 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XX.)

 

Beszámoló a Cseh Levéltárosok Egyesülete vándorgyűléséről

In: Levéltári Szemle, 1993/4. p. 104–106.

 

Bemutatkozik a Csongrád Megyei Levéltár

In: Csongrád Megyei Önkormányzat Évkönyve 1992. Szeged, 1993. p. 107–110.

 

A dualizmus korában

Szeged története III. 1848–1919. Szerk. Gaál Endre. Szeged, 1991. 124 p.

In: SZEGED, 1993. január p. 2–5. (Ismertetés)

 

Rózsa Sándor a felkelő nap országában. (Japán nyelvű monográfia a magyar betyárvezérről)

In: SZEGED, 1993. március. p. 48. (Ismertetés)

 

Szabadka közjogi helyzete és lakossága 1391–1828. Szerk. Magyar László. Szabadka, 1991. 297 p. (Gyökerek, I.) (Évszázadok vallomása, I.)

In: Turul, 66. kötet 1993/1–2. füzet. p. 33–34. (Ismertetés)

 

„Szeged város hű fia, s első polgára”. Ruszoly József Osztróvszky-könyve

In: Délmagyarország, 1993. március 13. (Ismertetés)

 

 

1994

Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Magyarország). Közreadja: Blazovich László, Sz. Galántai Erzsébet. Szeged, 1994. 403 p. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 4.)

 

Szent Istvántól Mohácsig. Források a középkori Magyarországról. Összeáll. Blazovich László, Kristó Gyula, Makk Ferenc. A bev. írta és a kötetet szerk. Blazovich László. Szeged, 1994. 262 p. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 6.)

 

Korai magyar történeti lexikon (9–14. század). Szerk. Kristó Gyula. Bp., 1994. (86 szócikk)

p. 36, 75, 77–78, 89, 98, 101, 115, 126, 135, 147, 152, 173–177, 179, 212, 219, 227, 229, 233, 238, 254, 258–260, 262, 265–266, 269, 280–281, 285, 325, 332, 353, 360–361, 373–374, 380, 386–387, 391, 393–394, 399, 442, 447, 455–456, 467, 498, 506, 508, 565, 575, 590, 594, 595, 596, 601, 615–617, 631, 660, 665–669, 676–677, 706–707, 725, 740, 744, 749, 752.

 

Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXI. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1994. 311 p.

 

Látogatás a Münsteri Levéltárban

In: Levéltári Szemle, 1994/4. p. 66–68.

 

Kun László emlékezete. Összeáll.: Kristó Gyula. Szeged, 1994. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 5.) Oklevélfordítás: p. 205–206., 211–212., 212–214.

 

A két világháború közötti Szeged világa

Szeged története 4. 1919–1944. Szerk. Serfőző Lajos. Szeged, 1994. 798 p.

In: SZEGED, 1994. május. p. 5–7. (Ismertetés)

 

Kruzslicz István Gábor–Makó Imre: Hódmezővásárhely város Levéltára 1691–1950. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, 1994. 246 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, IV.)

 

 

1995

Barta László–Labádi Lajos: Szentes város Levéltára 1703–1950. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, 1995. 216 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, V.)

 

Berta Tibor–Géczi Lajos–G. Tóth Ilona: Szeged város Levéltára 1359–1950. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, 1995. 256 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, VI.)

 

A városi bírótól a polgármesterig I. Elsők az egyenlők között.

In: SZEGED, 1995. január. p. 13–15.

 

A városi bírótól a polgármesterig II. Szilágyi László és Zákány István.

In: SZEGED, 1995. február. p. 4–5.

 

Megjegyzések a Magyarország történeti statisztikai hely­ség­név­tá­ra című sorozathoz

In: A Magyarország történeti statisztikai helységnévtára so­ro­zatról tartott tudományos vitaülés előadásai. Szerk. Kígyósi Attila. Bp., 1995. p. 27–29.

 

Megjegyések Szeged középkori jogi helyzetéhez

In: Kelet és nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyu­la tiszteletére. Szerk. Koszta László. Szeged, 1995. p. 77–94.

 

Magyarország Történeti Statisztikai Helységnévtára 5. Csongrád megye. Összeáll. Blazovich László. Sorozatszerk. Kovacsics József. Bp., 1995. 150 p.

 

A Telegdiek pere 1568–1572. Társszerző: Géczi Lajos. Szeged, 1995. 283 p. (Dél-alföldi évszázadok, 6.)

 

Labádi Lajos: Szentes város közigazgatása és politikai élete 1849–1918. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1995. 280 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXII.)

 

II. Ulászló kiváltságlevele Szeged városának

In: SZEGED, 1995. február. p. 2.

 

The 1100 years of the Csongrád Region. Társszerző: Kristó Gyula. Szeged, 1995. 98 p.

 

 

1996

Die Archive in Ungarn. Veröffentlich von László Blazovich, Veronika Müller. Bp. - Szeged, 1996. 194 p., 12 t.

 

A Körös–Tisza–Maros-köz települései a középkorban. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1996. 335 p., 1 térkép melléklet. (Dél-alföldi évszázadok, 9.)

 

Magyarország levéltárai. Szerk. Blazovich László, Müller Veronika. Bp.–Szeged, 1996. 179 p., 12 t.

 

Csongrád város Levéltára, 1726–1950. Szerk. Barta László. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, 1996. 103 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, VII.)

 

Papós Mihály: Szeged Városi Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa, 1971–1990. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, 1996. 207 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, VIII.)

 

Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika (1945–1963). Szerk. Blazovich László. Szeged, 1996. 211 p., 2 melléklet. (Dél-alföldi évszázadok, 7.)

 

Engel Pál: A temesvári és moldovai szandzsák törökkori te­le­pü­lé­sei (1554–1579). Szerk. Blazovich László. Szeged, 1996. 187 p., 1 térkép mel­léklet. (Dél-alföldi évszázadok, 8.)

 

Szabadka története a tatárjárásig

In: Emlékkönyv Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. szü­le­tés­nap­já­ra. Szerk. Égető Emese. Szeged, 1996. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Acta Oeconomica ; I. 1–25.) p. 55–72.

Utánközlés:

In: Szabadka igazgatástörténetéből, 1428–1918. (A polgármesterek névjegyzékével 1796–1996). Tanulmányok, dokumentumok. Szerk. Magyar László, Szabó József. Szabadka, 1996. (Bácsország könyvek, 1.) p. 15–32.

 

Szabadka földesurai a középkorban

In: Szabadka igazgatástörténetéből, 1428–1918. (A polgármesterek névjegyzékével 1796–1996). Tanulmányok, dokumentumok. Szerk. Magyar László, Szabó József. Szabadka, 1996. (Bácsország könyvek, 1.) p. 33–44.

 

Szabadka mezővárosi fejlődése és jogi helyzete a középkorban

In: Szabadka igazgatástörténetéből, 1428–1918. (A polgármesterek névjegyzékével 1796–1996). Tanulmányok, dokumentumok. Szerk. Magyar László, Szabó József. Szabadka, 1996. p. 45–54.

 

Gyula városának és lakóinak jogi helyzete a középkorban

In: Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 16 (1996). p. 351–365.

 

A honfoglalás a csongrádi régióban

In: Árpád előtt és után. Tanulmányok a magyarság és hazája korai történetéről. Szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. Szeged, 1996. (SZEGED-könyvek, 2.) p. 55–62.

Utánközlés:

In: SZEGED, 1996. szeptember. p. 10–15.

 

A történész két fegyvere

In: SZEGED, 1996. december. p. 10–11.

 

Levédiától a Tisza-partig

In: Orbis, 1996. október I. évf. 2. sz. Kanizsa. p. 25–26.

 

Mi is egy vagyunk a Kárpát-medence népei közül... Blazovich László és Kristó Gyula millecentenáriumi beszél­ge­té­se

In: Tiszatáj, 1996/10. p. 65–74.

 

Dunainé Bognár Júlia–Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1996. 487 p., 24 t. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXIII.)

 

 

1997

Makó Város Levéltára 1682–1950. Szerk. Vígh Zoltán. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, 1997. 79 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, IX.)

 

Tanulmányok Csongrád megye történetéből XXIV. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1997. 309 p.

 

Petrák-krónika „meljis Szentes városának a legrégibb időktől valló történetét...foglalja magában”. Közreadja Takács Edit. Sorozatszerk. Blazovich László. Szentes–Szeged, 1997. 351 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXV.)

 

Zsigmond lengyel királyfi „túristaútja” Szegeden

In: SZEGED, 1997. február. p. 30–31.

 

Emléktöredékek „bakteréletemből”

In: SZEGED, 1997. február p. 40–42.

 

Az Alföld középkori fő városa. Mikor lett Szeged szabad kirá­lyi város

In: SZEGED, 1997. május p. 6–7.

 

Déli szlávok Magyarországon és a Körös–Tisza–Maros-közben a 15–16. században

In: Magyarország történeti demográfiája. (896–1995). Millecentenáriumi előadások. Szerk. Kovacsics József. Bp., 1997. p. 117–124.

 

Csongrád megye múltja a török hódítás előtt. (A XXIV. Honis­me­reti Akadémián Csongrádon 1996. június 24-én elhangzott elő­adás szerkesztett szövege)

In: Honismeret, 1997/2. p. 61–63.

 

Magyar levéltárosok Hollandiában

In: Levéltári Szemle, 1997/1. p. 63–70.

 

Pécs 1000 éve

In: Levéltári Szemle, 1997/3. p. 67–69. (Ismertetés)

 

Csongrád megye története

In: Csongrád megye kézikönyve. Főszerk. Mészáros Rezső. Ceba K., 1997. (Magyarország megyei kézikönyvei, 5.) p. 30–47.

 

 

1998

„...mert a vár szénáját nem akartuk összegyűjteni”

In: SZEGED, 1998. január p. 26.

 

Levéltárak – Kincstárak. Források Magyarország levéltáraiból (1000–1686). Közreadja Blazovich László, Érszegi Géza, Turbuly Éva. Bp., 1998. 660 p. 30 t. 1 t.fol. (p. 229–412.)

 

Demokrácia és választások Magyarországon. Csongrád megye. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1997 [1998]. 73 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVII.)

 

Dáczer Károly: Kamarai dohánykertészségek telepítése a Dél-Alföldön (1843–1844). Szerk. Blazovich László. Szeged, 1997. [1998]. (Dél-alföldi évszázadok ; 10.)

 

Kovách Géza: A Bánság demográfiai és gazdasági fejlődése (1716–1848). Szerk. Blazovich László. Szeged, 1998. 369 p. (Dél-alföldi évszázadok, 11.)

 

Gondolatok az Alföld középkori településhálózatáról

In: Emlékkönyv Dr. Szabó András egyetemi tanár 70. szü­le­tés­napjára. Szerk. Tóth Károly. Szeged, 1998. (Acta Juridica et Politica Tom. LIII. Fasc. 1–25.) p. 45–56.

 

Az Alföld éghajlata, növényzete és vizei a 14-16. században

In: Tanulmányok. Tóth Ferenc köszöntése. Szerk. Halmágyi Pál. Makó, 1998. (A makói múzeum füzetei, 90.) p. 15–20.

 

Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVI. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1998. 289 p., 1 térkép melléklet

 

Az Alföld 14–16. századi úthálózatának vázlata

In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVI. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1998. p. 51–61. és térkép melléklet

 

Magyarország történeti demográfiája 896–1995-ig. Millecentenáriumi előadások. Szerk. Kovacsics József. Bp., 1997. 417 p.

In: SZEGED, 1998. április. p. 44–45. (Ismertetés)

 

Megjegyzések Arad középkori alaprajzához

In: Szövétnek, Arad, 1998. április. p. 16–17.

 

Korunk Iványija volt. Magyar László (1937–1998)

In: Bácsország, 1998/2. p. I–II. V–VI.

 

Déli szlávok Magyarországon és a Körös–Tisza–Maros közben a 15–16. században. (Részlet a Migrációs mozgások című előadásból)

In: Üzenet, 1996. november-december. XXVI. évf. 11–12. p. 826–837.

 

Megjegyzések három dél-alföldi város középkori alaprajzához

In: Studia Varia. Tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolvanadik születésnapjára. Szerk. Makk Ferenc, Tar Ibolya, Wojtilla Gyula. Szeged, 1998. p. 17–22.

 

A Fekete Sas története

In: A hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve, 1997. Hmvhely, 1998. p. 9–24.

 

Magyar László (1937–1998)

In: Levéltári Szemle, 1998/3. p. 75–76.

 

Röszke földje és népe. Szerk. Péter László. Szeged, 1996. 504 p.

In: Szegedi Műhely 1998/1-4. 105–109. p. (Ismertetés)

 

 

1999

A város és polgára. Ruszoly József két új könyvéről

In: Délmagyarország, 1999. május 27. p. 6. (Ismertetés)

 

A gazdaság fejlődését meghatározó történeti tényezők.

In: Csongrád megye. Helyzetkép az ezredfordulón. Főszerk. Jóni Gábor és Kormos Tibor. Szeged, 1999. p. 25–32.

 

Oltvai Ferenc (1910–1999)

In: Levéltári Szemle, 1999/2. p. 77–78.

 

„...kendőjén az örök Szépség fénymása...”. Vass Vera képei Kőszegen

In: SZEGED, 1999. május. p. 62–63.

 

Népi gyökerek, európai hajtások. Hézső Ferenc jubileumi tárlata Vásárhelyen

In: SZEGED, 1999. június. p. 76–77.

 

A Levéltáros. Oltvai Ferenc (1910–1999)

In: SZEGED, 1999. június. p. 84–85.

 

Komoly (Kochan) Pál (1914–1999)

In: Levéltári Szemle, 1999/3. p. 77–79.

 

Szeged irattárosa volt. Komoly (Kochan) Pál 1914–1999

In: SZEGED, 1999. szeptember. p. 55.

 

Méltó régi nagy híréhez? Gondolatok az Alföld régmúltjáról

In: SZEGED, 1999. november p. 25–29.

 

A „kert” a rideg állattartás üzemhelye a középkorban

In: Alkotás a társadalomkutatás határán. Emlékkötet a 80 éves Kovacsics József tiszteletére. Szerkbiz. Horváth Imre, Kígyós Attila, Vass Lucia. Bp., 1999. p. 99–104.

 

A 70. német levéltári nap

In: Levéltári Szemle, 1999/4. p. 39–42.

 

Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata. Ford., az utószót és a jegyz. írta Blazovich László és Sz. Galántai Erzsébet. 2. kiadás. Bp., 1999. 213 p.

 

Mesélő dokumentumok. Szeged története az írott források tükrében. Olvasókönyv az általános és középiskolások számára. Szerk. Farkas Csaba. Szeged, 1999. (SZEGED-könyvek, 4.) p. 16–20., 29–34., 40–50., 62–64.

 

A lokalitás őrzői

In: SZEGED, 1999. december. p. 38–40.

 

Az alföldi mezővárosok etnikai képe a 14–16. században

In: Tanulmányok Dr. Veres József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Károly. Szeged, 1999. (Acta Juridica et Politica, Tom. LV. Fasc. 1–34.) p. 31–41.

Utánközlés

In: Bácsország, 1999/3–4. Melléklet p. I–IV.

Utánközlés

In: Honismeret, 2001/6. p. 55–63.

 

A forrásfeltáró és oklevél-készítő Mályusz Elemér

In: Levéltári Közlemények, 70. évf. 1–2. szám. Szerk. Reisz T. Csaba. Bp., 1999. p. 197–202.

Utánközlés

In: Mályusz Elemér emlékezete, 1898–1989. Szerk. Halmágyi Pál. Makó, 1999. (A makói múzeum füzetei, 92.) p. 39–45.

 

Csongrád megye községeinek iratai. Kötetszerk. Berta Tibor. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, 1999. 142 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, X.)

 

 

 

 

2000

Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore Regum Andegavensium illustrantia X. 1326. Szerk. Blazovich László, Géczi Lajos. Bp.–Szeged, 2000. 497 p. 1301–1387)

 

Kubinyi András: Városfejlődés és vásárhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén. Szerk. Blazovich László. Szeged, 2000. 197 p., 1 térkép mell. (Dél-alföldi évszázadok, 14.)

 

Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása. Szerk. Blazovich László. Szeged, 2000. 274 p., [9] p., 1 térkép mell. (Dél-alföldi évszázadok, 15.)

 

Kanyó Ferenc: Szeged és környéke második világháborús hősei és áldozatai. Szerk. Blazovich László. Szeged, 2000. 325 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXIII/A)

 

G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentumai a Csongrád Megyei Levéltárban. Szerk. Blazovich László. Szeged, 2000. 471 p., [13] t. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVIII.)

 

Apátfalva. Írta Tóth Ferenc. Szerk. Blazovich László. Bp., 2000. 197 p.

 

Földeák. Írta Gilicze János, Schmidt József. Szerk. Blazovich László. Bp., 2000. 207 p.

 

Magyarcsanád. Írta Marjanucz László. Szerk. Blazovich László. Bp., 2000. 217 p.

 

Mártély. Írta Herczeg Mihály és Kruzslicz István Gábor. Szerk. Blazovich László. Bp., 2000. 196 p.

 

Ópusztaszer. Írta Vályi Katalin és Zombori István. Szerk. Blazovich László. Bp., 2000. 190 p.

 

A magyar állam ezer éve. Forgatókönyv Blazovich László. Szeged, 2000. 58 p.

A millennium tiszteletére készült kiállítás anyaga

 

Az Aranybulla létrejöttének előzményei és kiadása

In: De Bulla Azrea Andreae II Regis Hungariae, MCCXXII. Szerk. Lajos Besenyei, Géza Érszegi, Maurizio Pedrazza Gorlero. Verona, 1999 [2000]. p. 45–51., (olaszul) 113–119., (angolul) 181–201.

 

A peres eljárás a 15–16. századi alföldi városokban

In: Tanulmányok Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Szerk. Tóth Károly. Szeged, 2000. (Acta Juridica et Politica, Tom. LVIII. Fasc. 1–41.) p. 51–70.

 

A Dél-Alföld képe

In: Európa és Magyarország Szent István korában. Szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. Szeged, 2000. (Dél-alföldi évszázadok, 12.) p. 351–364.

 

Dél-alföldi városok a 14–16. században

In: A középkori Dél-Alföld és Szer. Szerk. Kollár Tibor. Szeged, 2000. (Dél-alföldi évszázadok, 13.) p. 17–40.

 

Papós Mihály: A Csongrád Megyei Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa, 1950–1970. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, 2000. 361 p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, XI.)

 

Die Ausbildung der Archive in Ungarn

In: Archive im zusammenwaschsenden Europa. Referate des 69. Deutschen Archivtags und seiner Begleitveranstaltungen 1998 in Münster. Münster, 2000. (Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutschens Archivwesen. Beiband ; 4.) p. 325–328. Klny.

 

Városi plébániák az Alföldön a XIV–XVI. században

In: „Magyaroknak eleinkről” Ünnepi tanulmányok a hatvanesztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc. Szeged, 2000. p. 83–98.

 

Corvin Jánosnak a gyulaiak számára 1496. november 24-én kiadott privilégiumlevele

In: Bárka. Irodalmi, művéseti és társadalomtudományi folyóirat. VIII. évf. 2000/4. szám. p. 24–26.

 

Beszélgetés Minamizuka Shingóval

In: Tiszatáj, 2000. január. 54. évf. 1. sz. p. 90–93.

 

Hagyomány és modernség. Egy hét Japánban

In: SZEGED, 2000. február. p. 18–22.

 

 

2001

Jogalkotás Szent István korában

In: Az államalapítókról 2000-ben. A VII. Honvéd emléknap és a Levéltári Napok makói előadásai. Szerk. Halmágyi Pál. Makó, 2001. (A makói múzeum füzetei, 98.) p. 55–59.

 

Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, 2001. 196 p. és szócikkek: p. 21., 24., 25., 36., 39., 41., 47–49., 60., 93., 112., 117., 119., 152., 160., 170–173.

 

Fények a középkorban, árnyak a török időkben

In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, 2001. p. 21–43.

Utánközlés: In: SZEGED, 2001. december. p. 3–4.

 

Az újjászületéstől a polgári forradalom és szabadságharc végéig

In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, 2001. p. 47–66.

 

Földművesek, polgárok és munkások a monarchia korában

In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, 2001. p. 71–99.

 

Gyöngélkedő gazdaság, virágzó szellemi élet

In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, 2001. p. 103–133.

 

Csongrád megye a „kompországban”

In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, 2001. p. 137–171.

 

Buda város jogkönyve I–II. Közreadja Blazovich László, Schmidt József. Szeged, 2001. 640 p., 2 t.fol., 12 t. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 17.)

 

Válasz a SZEGED című folyóirat körkérdésére

In: SZEGED, 2001. január. p. 7–8.

 

Egy település a történelem folyamatában. Könyv a szeretett Szőregről

In: SZEGED, 2001. szeptember. p. 44. (Ismertetés)

 

Levelek a 85 éves Kanyar József babérkoszorújához

In: Levéltári Szemle, 2001/3. p. 88–89.

 

Az alföldi mezővárosok etnikai képe a 14–16. században

In: Honismeret, 2001/6. p. 55–63.

 

„Egyedül Kossuth szava parancsolt...” Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeiről. Közreadja Zakar Péter. Szerk. Blazovich László. Szeged, 2001. 241 p. (Dél-alföldi évszázadok, 16.)

 

Polner Zoltán: Csillagok tornácán. Táltosok, boszorkányok, hetvenkedők. Szerk. Blazovich László. Szeged, 2001. 320 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXIX.)

 

Gaál Endre: A szegedi nyomdászat, 1801–1918. Szerk. Blazovich László. Szeged, 2001. 350 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXX.)

 

A közigazgatás alsóbb szintjei a középkori alföldi városokban

In: Szegedi Műhely, 2001/3–4. p. 125–138.

 

Városok városhiányos övezetben a középkorban

In: Tiszatáj, 2001/11. p. 85–90.

 

 

2002

Az Alföld története a honfoglalástól a török világ végéig

In: „...Szép vagy, alföld...” Képes krónika a Nagyalföldről. Szerk. Rakonczai János. Békéscsaba, 2002. p. 60–82., térkép és szócikkek

 

Városok az Alföldön a 14–16. században. ; a térképeket kész. Kratochwill Mátyás ; a fotókat kész. Lőkös Sándorné. Szeged, 2002. 271 p., 1 térk. mell. (Dél-alföldi évszázadok, 17.)

 

A királyi szabad városok jogi helyzete az Alföldön, különös tekintettel Szegedre

In: Kultúrák találkozása. Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére. Szerk. Makk Ferenc. Szerkesztőtárs Galántai Erzsébet. Szeged, 2002. p. 21–31.

 

Az újjászületéstől a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Történelmi vázlat Csongrád megyéről

In: SZEGED, 2002. 2. szám. p. 5–8.

 

Földművesek, polgárok, munkások a Monarchia korában. Történelmi vázlat Csongrád megyéről

In: SZEGED, 2002. 3. szám. p. 14–17.

 

Gyöngélkedő gazdaság és virágzó szellemi élet. Történelmi vázlat Csongrád megyéről

In: SZEGED, 2002. 4. szám. p. 18–21.

 

Az alföldi városok jogi helyzete és igazgatása. A királyi szabad városok az Alföldön, különös tekintettel Szegedre

In: SZEGED, 2002. 5. szám. p. 8–15.

 

Csongrád megye a „kompországban”. Történelmi vázlat

In: SZEGED, 2002. 5. szám. p. 30–33.

 

Emlékezés Ila Bálint, Móricz Miklós, Némethy Artúr és Thirring Lajos életére és történeti statisztikai munkásságára. Szerk. Kovacsics József. Bp., 2001. (Ismertetés)

 

 

2003

Szeged történetének rövid foglalata : A honfoglalás és államalapítás Szegeden és vidékén

In: SZEGED, 2003/1. p. 2–5.

 

Szeged történetének rövid foglalata : Városalaprajz, városkép, a társadalmi tagozódás és térbeli rendje

In: SZEGED, 2003/2. p. 2–7.

 

Szeged történetének rövid foglalata : A város igazgatása

In: SZEGED, 2003/3. p. 12–13.

 

Szeged történetének rövid foglalata : A városi élet

In: SZEGED, 2003/4. p. 2–7.

 

Szeged történetének rövid foglalata : A török hódoltság kora

In: SZEGED, 2003/5. p. 12–19.

 

Szeged történetének rövid foglalata : Az újrafelemelkedés kora, 1686–1849

In: SZEGED, 2003/6–7. p. 3–11.

 

Szeged történetének rövid foglalata : Új városkép születése

In: SZEGED, 2003/8. p. 3–7.

 

Szeged történetének rövid foglalata : A város népessége a 18–19. században

In: SZEGED, 2003/9. p. 40–47.

 

Szeged történetének rövid foglalata : Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszaka

In: SZEGED, 2003/10. p. 3–6.

 

Szeged történetének rövid foglalata : A polgári város

In: SZEGED, 2003/11. p. 4–7.

 

Szeged történetének rövid foglalata : Az árvizet követő építkezések

In: SZEGED, 2003/12. p. 2–4.

 

Egy baranyai főúr a 14. század első felében (Siklósi Péter élete az oklevelek tükrében)

In: Népek együttélése Dél-Pannóniában. Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. Szerk. Lengvári istván, Vonyó József. Pécs, 2003. p. 65–72. (Pannónia könyvek)

 

A kunság útja a széki autonómia megteremtéséhez

In: Autonóm közösségek a magyar történelemben. A Kiskun Múzemuban rendezett konferencia előadásai (2003. május 22–23.). Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. Kiskunfélegyháza, 2003. p. 61–77. (Bibliotheca Cumanica ; 4.)

 

Telegdi III. Tamás

In: Esztergomi érsekek 1001–2003. Szerk. Beke Margit. Bp., 2003. p. 180–185.

 

Az Andreanum, az erdélyi szászok kiváltságlevele

In: A legmakaibb makai. Tanulmányok a 75 éves dr. Tóth Ferenc tiszteletére. Szerk. Marosvári Attila és Zombori István. Szeged–Makó, 2003. p. 19–26.

 

Válogatás 35 év írásaiból a 60 éves Blazovich László születésnapjára. Szerk. Berta Tibor és Géczi Lajos. Szeged, 2003. 133 p. – E bibliográfia is ott jelent meg! – A szerk.

Dáczer Károly (1918–2002)
In: Szegedi Műhely, 2003/3–4. p. 205–206.

2004

A Szász tükör és a Zipser Willkür
In: Jogtörténeti Szemle, 2004/1. p. 1–4.

A forráskiadó Ilpo Tapani Piirainen
In: Századok, 2004/2. p. 500–502.

Szeged történetének rövid foglalata. A polgári kor népessége és társadalma
In: SZEGED, 2004/1. p. 6–9.

Szeged történetének rövid foglalata. A polgári kor népessége és társadalma II.
In: SZEGED, 2004/2. p. 4–7.

Szeged történetének rövid foglalata. A várost éltető gazdasági struktúrák
In: SZEGED, 2004/3. p. 40–43.

Szeged történetének rövid foglalata. Ipar, kereskedelem és bankélet a két világháború között
In: SZEGED, 2004/4. p. 2–7.

Szeged történetének rövid foglalata. Szellemi élet, művelődés a polgári korban
In: SZEGED, 2004/5. p. 27–33.

Szeged történetének rövid foglalata. A polgári kor politikai eseményei és közigazgatási változásai
In: SZEGED, 2004/6. p. 2–5.

Szeged történetének rövid foglalata. Városigazgatás és politikai változások a polgári korban
In: SZEGED, 2004/8. p. 22–25.

Szeged történetének rövid foglalata. A 20. század második felének politikai viszonyai
In: SZEGED, 2004/9. p. 2–4.

Szeged történetének rövid foglalata. A közigazgatás változásai

In: SZEGED, 2004/10. p. 2–5.
Szeged történetének rövid foglalata. A városkép alakulása 1950 után
In: , 2004/11. p. 2–5.

Szeged történetének rövid foglalata. A város társadalma
In: SZEGED, 2004/12. p. 2–5.

Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák renszerében a középkori Magyarországon
In: Molnár Imre Emlékkönyv. Szerk. Tóth Károly. Szeged, 2004. (Acta Juridica et Politica, LXV.) p. 509–526.

Tamasi Mihály: Társadalmi és politikai változások Szegeden 1939-1949 között. Szerk. Blazovich László. Szeged, 2004. 192 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXXIV.)

Ruszoly József: Szeged szabad királyi város törvényhatósága, 1872-1944. Szerk. Blazovich László. Szeged, 2004. 336 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXXIV.)

2005

A Szepesség joga és a Szász tükör
In: Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században. Szerk. Csukovits Enikő, Lengyel Tünde. Bp., 2005. (Társadalom- és művelődéspolitikai tanulmányok, 35.) p. 159–186.

Szeged történetének rövid foglalata. A várost éltető gazdasági struktúrák
In: SZEGED, 2005/1. p. 6–9.

Szeged történetének rövid foglalata. Iskolák, műveltség, művészetek
In: SZEGED, 2005/2. p. 4–6.

Szeged rövid története. Szeged, 2005. 317 p. (Dél-alföldi évszázadok, 21.)

In memoriam Kovacsics József (1919–2003)
In: Levéltári Közlemények, 75. évf. 1. szám. p. 175–176. Bp., 2004. [!2005]

In memoriam Kristó Gyula (1939–2004)
In: Levéltári Közlemények, 75. évf. 1. szám. p. 177–178. Bp., 2004. [!2005]

Eike von Repgow: A Szász tükör. Közreadja Blazovich László, Schmidt József. Ford. és a mutatót kész. Schmidt József. A kísérő tanulmányokat németre ford. B. Csilics Éva. Szeged, 2005. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 5.)

Az Első Litván statutum
In: Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Bp., 2005. p. 59–66.

Die Stadtbücher und das Ödenburger Gerichtsbuch
In: Gerichtsbuch. Bírósági könyv, 1423–1531. Közreadja Házi Jenő, németh János. Sopron, 2005. (Sopron város történeti forrásai, A)sorozat, 2. köt.) p. 17–32.

2006

A budai jogkönyv és a magyarországi jogkönyvek
In: URBS. Magyar várostörténeti évkönyv, I. Á. Varga László főszerk. Bp., 2006. p.73–83.

A levéltárak csendjében. Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun autonómia
In: Forrás, 2006/6. p. 110–112.
Utánközlés: Szeged, 2006/7–8. p. 63–64.

Széljegyzetek a Szász tükör magyar fordításához
In: Századok, 140. évf. 2006/2. p.477–482.

Rendhagyó helytörténet
In: Tiszatáj, 2006/10. p. 6–13.

Levéltárak üzenete. Lakos János monográfiája
In: Szeged, 2006/7–8. p. 61–63.

A gyulai vár alkalmazottai számára 1520. május 11-én kiadott rendtartás
In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk. Mezey Barna, Révész T. Mihály. Gondolat K. Bp. 2006.

Antal Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900). Szerk. Blazovich László. Szeged, 2006. 351 p. (Dél-alföldi évszázadok, 23.)