Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék  --  A Tanszék munkatársai

Prof. Dr. Bodnár László, professor emeritus, egyetemi tanár

Dr._Bodnar_Laszlo

Tel.: (62) 544-422

E-mail: drbodnar@juris.u-szeged.hu

Iroda: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. földszint Emeritus szoba

Oktatott tárgyak


Szakmai önéletrajz

 

Végzettség, tudományos fokozatok, beosztás:

 

jogász - SZTE (akkor József Attila Tudományegyetem) 1968

CSc – Magyar Tudományos Akadémia 1984

dr. habil. - SZTE (akkor József Attila Tudományegyetem) 1995

egyetemi tanár, 1995

 

Kutatási terület:

 

A nemzetközi jog az Európai Unió joga és a belső jog viszonya; A nemzetközi szerződések a magyar jogrendszerben; A nemzetközi szerződések jogának dogmatikai kérdései; EU jogharmonizáció.

 

Jelenlegi konkrét kutatások:

 

1. A nemzetközi szerződések magyarországi kihirdetésének (transzformálásának) problémái (kihirdetés időpontja elmaradása, okok) különös tekintettel a 2005. évi L törvényre.

2. Az alkotmány 7. § (1) bekezdésében meghatározott “nemzetközi jogi kötelezettségek” mibenléte (nem csak közvetlen szerződéses kötelezettségek!)

 

A jelentősebb publikációi:

 

1. A nemzetközi jogi normák "transzformálása" az államon belüli jog szférájába. In: A közigazgatás fejlesztésének nemzetközi jogi kérdései I. köt. (1. rész) A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos kutatási főirány Programirodája, Bp. 1981. 6-97.old.

 

2. A nemzetközi szerződések a jogforrási hierarchiában. In: A közigazgatás fejleszté-sének nemzetközi jogi kérdései II.köt. A közigazgatás fejlesztésének komplex tu-dományos vizsgálata. Országos kutatási főirány Programirodája, Bp. 1983. 3-75.old

 

3. A nemzetközi szerződések és az állam. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1987. 273. p.

 

4. The powers of national courts to apply rules of international law. In: Questions of international law. Vol.5. Bp. 1991. 1-18.old.

5. A nemzetközi szerződések érvénytelenségének néhány dogmatikai kérdése. In: Emlékkönyv Dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tomus XLIII. Faxc. 1-43. 73-82. old.

 

6. A nemzetközi szerződések államon belüli alkalmazásának fő kérdései. In: Acta Humana No 15-16. Bp. 1994. 6-18.old

 

7. A nemzetközi jog - az Európai Közösségek joga - és az államon belüli jog viszonyáról. In: Európai Jogi Tájékoztató. (Az ELTE és az Igazságügyi Minisztérium közös kiadványa) 1994/1. 13-24 p.

 

8. The Relationship of International Law and Domestic Law in Our Constitution - de lege ferenda. In: Acta Jur. et Pol. Szeged, 1996. Tomus XLIX. Fasc. 1-48. 111-135. old.

 

9. A nemzetközi jog és az államon belüli jog viszonya az új alkotmányban. In: Nemzetközi jog az új alkotmányban. (Szerk.: Bragyova András) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest 1997. 35-73. old.

 

10. Tanulmányok az Európai Unió jogi intézményei és a jogharmonizáció köréből; (kiadószerk. és előszó); Szeged, 1998. (A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Nemzetközi Jogi Tanszékének kiadványai)

 

11. Challenges at the end of the millennium to the principles of international law. In: Le droit international au tournant du millénaire – l’approche hongroise;

In: International Law at the turn of the millennium – the Hungarian approach;

Pázmány Péter Catholic University, Budapest 2000. 77-95. p. (szerk. Kovács Péter)

 

12. Alkotmány, nemzetközi szerződés, EU-jog (avagy a közjogi harmonizáció deficitje); In: Magyarország és Európa az ezredfordulón (Konferencia – Pécs 2001. május 18-19.); Szerk.: Andrássy György, Cseresnyés Ferenc; Studia Europaea, Pécs 2001. 25-32. old.

 

13. EU-csatlakozás és alkotmányozás (társszerző és kiadószerk.); Szeged, 2001. (A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Nemzetközi Jogi Tanszékének kiadványai II.)

 

14. National Report of Hungary, XVIth Quadrennial Congress of Comparative Law Brisbane, Australia July 2002 In: Party Autonomy: Constitutional and International Law Limits In Comparative Perspective. George A. Bermann (editor) Jurish Publishing Inc., New York 2005 p. 195-206

 

15. Az Európai Unió mint különleges nemzetközi szervezet In: Budapest, Együtt Európában múlt, jelen, jövő, Luxembourg: az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala 2009 41-56. old.

 

Teljes publikációs jegyzék megtekinthető itt.