Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék  --  Tanszéki Hirdető

Jogelméleti Szemle

A Jogelméleti Szemle című internetes szakfolyóiratban jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre. (szerkesztő: Prof. Dr. Pokol Béla)

Tartalomjegyzék 2009/4.számAMBRUS ISTVÁN: A büntetlen eszköz-, utó- és mellékcselekményekről

ANDRÁSSY GYÖRGY: A választók megtévesztése alkotmányossági szemszögből

BODA MIHÁLY:A környezeti etika kortárs problémája: a naturalizmus-vita

HERKE CSONGOR: Súlyosítási tilalom a különeljárásokban

LEYRER RICHÁRD: A nemzetközi rendőri együttműködés aktuális kérdései

MOLNÁR ANDRÁS: Érvelési minták a „Lochner-bíróság” munkaidő- és minimálbér-szabályozás alkotmányosságát vizsgáló döntéseiben

NÓTÁRI TAMÁS: Törekvések a szellemi alkotások jogi védelmének megalkotására Magyarországon Toldy Ferenc munkásságának tükrében

TÓTH J. ZOLTÁN: Jogértelmezési módszerek a bírói gyakorlatban


Morálfilozófiai vita

POKOL BÉLA: A morál szűkített felfogása ellen


Könyvismertetés

JENOVAI PETRA: Papp Tekla: Atipikus jelenségek szerződési jogunkban

MOLNÁR ANDRÁS: Paul Kens: Lochner v. New York: Economic Regulation on Trial

NÓTÁRI TAMÁS: Rosalía Rodríguez Lopez: El huerto en la Roma antigua. Su problemática urbanística y agraria

SULYOK MÁRTON: Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről

TÖRÖK TAMÁS: Cicero: Válogatott védőbeszédek II.


2010/1.

 


CSATLÓS ERZSÉBET: A fenntartható fejlődés új dimenziója: az Arktisz és az EU

CSERVÁK CSABA: A véleménynyilvánítás szabadságjoga a média (szem)üvegén keresztül

HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR: Az irányított betegellátási modellkísérlet

KASZÁS ÁGNES ROXÁN: Össztűz alatt, avagy a kartelltilalom hazai és uniós vetületeinek együttes hatása

MÜLLER GYÖRGY: Kormányzati viszonyainkról az új alkotmánykommentár „A Kormány” című fejezete kapcsán

NAGY ZSOLT: A jogászság szemléletének eredete

NEPARÁCZKI ANNA VIKTÓRIA: A terrorista bűncselekmény szabályozása Németországban

NÓTÁRI TAMÁS: A szerzői jog bitorlásának jogkövetkezményei az 1884-es szerzői jogi törvényben

POKOL BÉLA: Morálelméleti tézisek: összefoglalás

SCHIFFNER IMOLA: Jogi fikció a nemzetközi jogban; avagy a diplomáciai védelem jogtechnikája

SZIKLAY JÚLIA: Az információs jogok, mint alkotmányos alapjogok

UJVÁRI ÁKOS: A jogos védelem alakuló szabályozása a Btk. kodifikációjának tükrében


Idegen nyelvű tanulmányok

BOHANEK, OLIVER: Comparative legal aspects of the English Common Law system and the Hungarian Roman-German legal regime, with an emphasis in regards to the constitutional differences in criminal justice

PAPP, TEKLA: Entwicklungstendenzen im Kreise der atypischen Verträge

POKOL, BÉLA: Entstehung und geschichtliche Differenzierung der Juristenrollen


Fórum

VARGA CSABA: Pályakezdés az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete Jogösszehasonlító Osztályán


Könyvismertetés

BARTUSZEK JÓZSEF ATTILA: Homicskó Árpád „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása”

EGRI-KOVÁCS KRISZTIÁN: Feljegyzések Pokol Béla: Autentikus jogelmélet című könyvéhez

NÓTÁRI TAMÁS: Carlos Felipe Amunátegui Perelló: Origen de los poderes del paterfamilias. El pater familias y la patria potestas

SZALÓKI GERGELY: Marcus Tullius Cicero: Válogatott vádbeszédek


Tartalomjegyzék 2010/2.számBAKOS ESZTER: A fiatalkorúak bűnözése és a média összefüggései

BAKOS KITTI: A tisztességes eljáráshoz való jog: új jogalkotói irányok

FRIVALDSZKY JÁNOS-KARÁCSONY ANDRÁS: Jog, jogosultság, erőszak – jogfilozófiai kérdésfeltevések Jhering tanai nyomán

HEGEDŰS ANDREA: Az azonos neműek élettársi kapcsolatának társadalmi és jogi megítélése az ókortól napjainkig

MÉSZÁROS SZILÁRD: A kormány alkotmányos helyzete a Német Szövetségi Köztársaságban, kitekintéssel a magyar megfelelő szabályozásra

NÓTÁRI TAMÁS: Cicero és Caesar viszonya a polgárháború előtti cicerói védőbeszédek tükrében

POKOL BÉLA: A szellemítettség/rögzítettség kategóriapáros mint a társadalomelmélet alapkategóriái

SCHADL GYÖRGY: Megjegyzések a jogképesség és a jogalanyiság társasági jogi kérdéseihez

SZEGHŐ ÁGNES: Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben okozott károkért való felelősség szabályainak változása napjainkban

SZŰCS ZOLTÁN: A parancsnoki nyomozati és fegyelmi jogkör: kompromisszum a büntető felelősségre vonás gyorsítása és egyszerűsítése érdekében?

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: Eljárásjogi változások a fogyasztói jogvitákban (is) eljáró szerveknél az Fttv. tükrében


Idegen nyelvű tanulmányok

CSATLÓS, ERZSÉBET: Unilateralism and the History of the Law of the Sea: a Continuing Story?

SZALÓKI, Gergely: The capital structure of project finance


Vita

TÉREY VILMOS:: Csodaváróknak. Válasz Müller György: „Kormányzati viszonyainkról az új alkotmánykommentár „A Kormány” című fejezete kapcsán” című írására


Könyvismertetés

BÓNIS PÉTER: Pokol Béla: Középkori és újkori jogtudomány. Az európai jogi gondolkodás fejlődése

BÓNIS PÉTER: Pokol Béla :Autentikus jogelmélet

FEHÉR LÓRÁNT: Nótári Tamás: Tényálláskezelés és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben

KISS ZOLTÁN: Nótári Tamás: A magyar szerzői jog fejlődése

Tartalomjegyzék 2010/3.számBLUTMAN LÁSZLÓ: A jogi terminusok fokális elemzése: ókori üzenet a palackban?

JUHÁSZ ZITA: A halákhikus jog teoretikus princípiumai avagy egy szakrális jogrend pozitivitása

KOCSIS MIKLÓS: Társadalom – állam – felsőoktatás. A felsőoktatási autonómia értelmezési tartományai

NÓTÁRI TAMÁS: A Magyar Jogászegylet 1906-os vitája a szerzői jogi törvényről

SZABÓ KORNÉL: A fiatalkori „sexual-reproduktiv-health” néhány etikai, jogi kérdése

SZALÓKI, GERGELY: Legal Aspects of Capital Structure in project finance

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: Irányelvjavaslat a fogyasztói jogokról

VÉRTESY LÁSZLÓ: Az állami beavatkozás jogi és hatékonysági vetülete


Vita

MÜLLER GYÖRGY: Még egyszer kormányzati viszonyainkról az új alkotmánykommentár „A Kormány” című fejezete kapcsán


Fórum

BATÓ SZILVIA: Kriminológiai nyári egyetem Pécsett

POKOL BÉLA: Alkotmányozás és a Szent Korona-eszme

SZABÓ KORNÉL: A reprodukciós egészség „izgalmas” etikai, jogi kérdései


Doktori védés

SZERLETICS ANTAL: The Moral Foundations of Legal Paternalism. PhD dissertation (abstract)

TAKÁCS PÉTER: Reader’s Report on Antal Szerletics’ dissertation, entitled „The Moral Foundations of Legal Paternalism” (2010)


Könyvismertetés

BAKOS ESZTER: Gellén Klára: Értékpapírjog

KOVÁCS ANNA: Bangó Jenő: A belga-szindróma

MOLNÁR ANDRÁS: Dennis J. Goldford: The American Constitution and the Debate over Originalism c. könyvéről

NÓTÁRI TAMÁS: Milena Polojac:Actio de pauperie and Liability for Damage Caused by Animals in Roman Law

TÓTH J. ZOLTÁN: Büntetőjog az irodalomban, irodalom a büntető eljárásban. Recenzió a Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából c. kötetről

Tartalomjegyzék 2010/4.számBÓNIS PÉTER: Jogászi érvelés és a római jog alkalmazása 1050 és 1130 közötti perekben (Az allegatiók és argumentumok jelentősége a középkorban)

CSATLÓS, ERZSÉBET:L’Union Europeenne et la gestion civile des crises: L’UE doit/est capable d’agir? I.

EGRI-KOVÁCS KRISZTIÁN: Állam- és szuverenitáselmélet I. (Az állam fogalma, megjelenése, elhelyezése térben és időben, kapcsolata a joggal)

FRIVALDSZKY JÁNOS: Jó kormányzás és helyes közpolitikaalkotás

JUHÁSZ ZITA: A ráció szerepe egy szakrális jogrendben, avagy a jogi következtetés halákhikus funkciója

KÁDÁR HUNOR: A román tanúvédelmi rendelkezések áttekintése történeti és jogösszehasonlító aspektusból

KIRÁLY ANDREA: Számos feltétel, meghatározó lendület: európai uniós ügyek a szerb Népképviselőházban

OLIVER WENDELL HOLMES JR.: A jog ösvénye

PAPP, TEKLA: Der Distributorvertrag im ungarischen Vertragssystem

POKOL BÉLA: Akadémia és felsőoktatás - de lege ferenda

SCHADT GYÖRGY: A szocialista jogalanyiság a társaságok tekintetében

STRIHÓ KRISZTINA: A merchandising szerződés sportjogi vonatkozásai

SZALÓKI GERGELY: A biztosítéki vételi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése során felmerülő hitelezői kockázatok

SZILÁGYI PÉTER: A jogösszehasonlítás és a paradigmák. Opponensi vélemény Fekete Balázs Kísérlet a jogösszehasonlítás tudománytörténetének új értelmezésére című doktori (PhD) értekezéséről

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: Egyes versenycselekmények az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban – különös tekintettel a tying - ra

UJVÁRI ÁKOS: A jogos védelem és a birtokvédelem viszonya az EBH 2007.1584. számú Határozatban

VÉRTESY LÁSZLÓ: A biztosítás és jogi környezete az elmúlt években


Könyvismertetés

BÓNIS PÉTER: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére

BÓNIS PÉTER: Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései

NÓTÁRI TAMÁS: J. R. W. Prag (ed.): Sicilia Nutrix Plebis Romanae: Rhetoric, Law, and Taxation in Cicero’s Verrines

SZALÓKI GERGELY: Tamás Nótári: Bavarian Historiography in Early Medieval Salzburg

 

Tartalomjegyzék 2011/1.számBAKOS KITTI/NÓTÁRI TAMÁS: Adalékok az építészeti alkotások szerzői jogi védelméhez

BARNÓCZKI PÉTER: Adatvédelem a bankok világában

BÓNIS PÉTER: Jog és jogtudomány a korai középkorban

CSATLÓS, ERZSÉBET: L’Union Europeenne et la gestion civile des crises : L’ UE doit/est capbale d’agir ? Partie II. La gestion civile des crises en action

GARACZI, IMRE: Feministische Bewegungen in der euroatlantischen Welt

MÉSZÁROS ÁDÁM: A jogos védelem szabályozásának lehetséges irányai

PÁPAI-TARR ÁGNES: Vádalku – az amerikai, és a magyar valóság

POKOL, BÉLA: Die Dualkategorie von „Geistigkeit/Gebundenheit” als Grundkategorie der Gesellschaftstheorie

SZALÓKI GERGELY: A biztosítéki jog fejlődésének lehetséges irányai

SZANISZLAI, PÉTER: Rethinking the connection of “market” and “community” in contemporary Japan - Deregulation, Suburbs, and Shopping Malls

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozása Máltán, Olaszországban és Bulgáriában – nemzeti sajátosságok

UJHÁZI LÓRÁND: A katolikus tábori lelkészségek jogi szabályozása az újabb etikai és jogi kihívások fényében

VÉRTESY, LÁSZLÓ: Financial and legal opportunities on the new Silk Road

VIGH, EDIT: Recommendations for Emplacing Activist Lawyers in the Legal Profession


Vita

POKOL BÉLA: Akadémia: nem megszüntetni - megváltoztatni!

POLÓNYI ISTVÁN: A tudomány és a felsőoktatás egy minőségibb rendszeréről

SCHWENDTNER TIBOR: Tudományos minősítés, tudományos közösség Megjegyzések Pokol Béla „Akadémia és felsőoktatás – de lege ferenda” című írásához


Könyvismertetés

BANGÓ JENŐ: Mit tegyünk? – ahogy Luhmann látta

NÓTÁRI TAMÁS: Giusto Picone (ed.): Clementia Caesaris. Modelli etici, parenesi e retorica dell’esilio.

SÁNDOR PÁL LÁSZLÓ: Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei

 

Tartalomjegyzék 2011/2.számALFÖLDI ÁGNES DÓRA: Gondolatok a büntetőeljárásbeli bizonyítás jelentőségéről és fogalmának elméleti megközelítéséről

CSATLÓS ERZSÉBET: Az Északi-sarkvidék légitérének nemzetközi jogi helyzete

HEILMANN ANGÉLA - NAGY ÁGNES PETRA: A régészeti örökség büntetőjogi védelme

HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR: Hivatásetikai alapelvek a közszolgálatban a minőségi jogalkalmazás céljából

JULESZ MÁTÉ: Állatok okozta károk és zavarások

KISFALUDY ZOLTÁN: A hiteles fordítás helyzete Magyarországon

KONCSIK ANITA: A jog és annak helyessége az MI-kutatások nézőpontjából

KOZMA ÁGOTA: A tanya problematikája külföldiek termőföldtulajdon szerzésével kapcsolatban

LŐRINCZI GYULA: A csődjogi mentesítés elméleti alapjai

SIPOS FERENC: Determinizmus-indeterminizmus-predestináció

SZABÓ PÁL: „effodit oculos” – a megvakítás büntetésének bizánci eredetű gyakorlatáról a XI–XIII. századi Magyarországon*


Idegen nyelvű tanulmányok

BATÓ, SZILVIA: Ausländische Nachrichten und das ungarische Gewohnheitsrecht in der Pesti Hírlap (1841)

CSINGÁR, PÉTER: Über die Abhängigkeit der Kant´schen Rechtsphilosophie von der Moralphilosophie aus der Sicht eines Juristen

NÓTÁRI, TAMÁS: Cicero’s Concept of tyrannis and on the Historical Background of his orationes Caesarianae

POKOL, BÉLA: A critique of the narrowing of morality to justice

VARGA, CSABA: Reminiscences to a Fervent Mediator of Magisterial Humansitic Ideas


Vita

POLÓNYI ISTVÁN: Észrevétel a szerkesztőknek


Könyvismertetés

DINÓK HENRIETT: Nótári Tamás: A magyar szerzői jog fejlődése

MÉSZÁROS SÁNDOR: Nótári Tamás-Sándor Pál László:A jogi latin nyelv alapjai

MOLNÁR ANRÁS: Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete

 

Tartalomjegyzék 2011/3.számALFÖLDI ÁGNES DÓRA: A családon belüli erőszak megítélése és megelőzésének eszközei a magyar és az európai uniós jogban

BÁNYAI ORSOLYA: Kiút a zsákutcából, azaz a (fenntartható) fejlődés – jogi nézőpontból

BÓNIS PÉTER: A vagyoni és nem-vagyoni károk megtérítése a glosszátori jogtudományban (Néhány szempont a középkori kártérítési jog történetéhez)

HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR: A társadalmi párbeszéd és együttműködés lehetőségei a közigazgatásban

JUHÁSZ LILLA MÁRIA: Három irányzat a közigazgatás-tudomány fogalomtárából avagy a New Public Management, a New Governance és az újwéberiánus szemlélet vizsgálata

KORMÁNY ZITA – SZALÓKI GERGELY: A Csemegi kódex szankciórendszere I.

MARENCSÁK ZSOLT: A munkavállalás néhány problémája a KKV szektorban

MÉSZÁROS B. ÁDÁM: Az új Pszáf törvény, és az EU új pénzügyi felügyeleti szervei

NÓTÁRI TAMÁS: Szerzői jogi reformkísérletek a 19. században és a 20. század első felében

RIXER ÁDÁM: A történeti alkotmány lehetséges jelentéstartalmai

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: A UCP irányelv átültetése a tagállami jogrendszerekbe – módosítások révén implementáló államok

VARGA CSABA: Kulcsár Kálmán jogszociológiai úttörése

VERES ZOLTÁN: Etikai megfontolások a short ügyletek vonatkozásában, különös tekintettel az aranyszabály és a iustitia commutativa követelményére


Idegen nyelvű tanulmányok

RADICS, OLIVIA: The Free Marketplace of Ideas Metaphor and the First Amendment


Könyvismertetés

MÉSZÁROS SÁNDOR: Lex Baiuvariorum – A bajorok törvénye


Konferencia

BAKOS ESZTER – HAMBALKÓ ORSOLYA: A Szegedi Tudományegyetem jogi karának hallgatói a Vajdasági Magyar TDK-n

 

Tartalomjegyzék 2011/4.számBIEDERMANN ZSUZSÁNNA: A genocídium fogalmának értelmezése

BIRHER NÁNDOR/HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR: A munka becsületétől a médiumon keresztül zajló cserefolyamaton át a hivatáserkölcsi kódexig

HOFFMANN TAMÁS: A nemzetközi szokásjog szerepe a magyar büntetőbíróságok joggyakorlatának tükrében

JENOVAI PETRA: Public Private Partnership az egyes nemzeti jogokban és az Európai Unió jogában különös tekintettel az Egyesült Királyságra és Németországra

JÓJÁRT BORBÁLA GYÖNGYIKE: Az előzetes letartóztatással kapcsolatos vélemények a francia szakirodalomban

KOZMA ÁGOTA: A magyar földtörvények rövid történeti áttekintése 1945-től 1994-ig

MARENCSÁK ZSOLT: A munkavállaló általános kártérítési felelőssége, különös tekintettel az új Munka Törvénykönyve javaslatában előirányzott változtatásokra

MOLNÁR ANDRÁS: Oliver Wendell Holmes jogi gondolkodása

MÓRÉ SÁNDOR: A román kisebbségi törvénytervezet bemutatása és elemzése

NAGY KLÁRA: A bűnügyi együttműködés adatvédelmi összefüggései

NÓTÁRI TAMÁS: Germán nyelvi elemek a Lex Baiuvariorumban

POKOL BÉLA: Jogászság és jogrendszer

RIXER ÁDÁM: A vallás fogalmáról

RUZSICSKA YVETTE: A népesedéspolitika eszközei, és hatásuk a gyermekvállalásra

SCHIFFNER IMOLA: A nemzetközi szervezetek által gyakorolható funkcionális védelem

TAMÁSI ERZSÉBET: Egy törvény exportja. A prostitúció szabályozásának svéd modellje

TÉGLÁSI ANDRÁS: A szociális állam „erodálása” vagy megmentése? – avagy a szociális biztonság az új Alaptörvényben


Idegen nyelvű tanulmányok

CSATLÓS, ERZSÉBET: Hot Situation in the Icy North: Security Implications in the Arctic

LOVAS, ANDRÁS: Die europarechtliche Wirkungen auf das ungarische Energierecht


Könyvismertetés

MOLNÁR IMRE: Nótári Tamás: Római köz- és magánjog

NÓTÁRI TAMÁS: Jakab Éva: Borvétel és kockázat. Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban

 

Jogelméleti Szemle 2012/1. szám

 

2012/1. teljes szám egyben, pdf formátumban

 

TARTALOM

 

Tanulmányok

Aladits Beáta – Bencze Mátyás: A bírói érvelés problémái és az ártatlanság vélelmének érvényesülése

Nótári Tamás: A Lex Baiuvariorum büntetőjoga

Tárczy Edit Zsuzsanna: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalatok

Vörös Judit: Adalékok a művi megtermékenyítés jogi kérdéseihez

Wörle Adrienn: A pénzügyi világ betegsége: a pénzmosás

 

Recenziók

Babják Ildikó - Hajdú József - Megyeri-Pálffi Zoltán - Papp László - Szűcs Lászlóné Siska Katalin - Újvári Emese: Ünnepi kötet Ruszoly József 70. születésnapja tiszteletére

Kaprinay Zsófia: Hegedűs Andrea: „Az élettársi kapcsolat a polgári jogi kodifikáció tükrében” című monográfiájának ismertetése

Szabó Erzsébet: H. Szilágyi István – Fekete Balázs (szerk.): Iustitia modellt áll

 

Vita

Földi András – Hamza Gábor: Reflexiók egy különös recenzióról

Nótári Tamás: Szálkák és gerendák – reflexiók egy reflexióra

Pokol Béla: Gondolatok az alkotmánybírósági döntések elvi alapjaihoz

Turgonyi Zoltán: A természetjog rehabilitálása felé – Gondolatok Frivaldszky János új könyvének kapcsán

 

Portré

Csaba Varga: Reminiscences to a Fervent Mediator of Magisterial Humanistic Ideas: Professor Luis [Eluardo] Villar Borda (1929–2008)

 

Varga Csaba: Azok az ötvenes évek… Nagyné Szegvári Katalin emlékezése