Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Magyar Jogtörténeti Tanszék  --  Magyar Jogtörténeti TDK

Tudományos Diákkör

Magyar Jogtörténeti Tudományos Diákkör

A Magánjogtörténeti Diákkör 1996 őszén kezdte meg működését. Az akkori harmadéves (Köblös Adél, Pusztai Gábor, Halász Péter) és másodéves (Hódossy Judit, Széll Napsugár) hallgatók kezdeményezésére Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi docens vezetésével jött létre. A hallgatók kérésére kifejezetten 18-19. századi magánjoggal kezdtünk el foglalkozni. A tanév elsősorban az 1997 áprilisában Szegeden rendezet XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára történő felkészüléssel telt el, az elkészült dolgozatok megvitatása mellett az opponensek felkészítésére is fordítottunk időt. A kéthetente tartott összejöveteleink során természetesen átbeszéltük az elkészült évfolyamdolgozatokat (házassági jog, makói végrendeletek, reformkori adásvételi szerződések), és persze jogeseteket is megoldottunk. A nyári vizsgaidőszak végén, a VIZIT másnapján Ópusztaszeren voltunk kirándulni.

A következő tanévben (1997/98) a létszámunk is gyarapodott, a Magyar magánjogtörténet és a Magánjogi jogesetek a 18-19. századból c. kurzusok hallgatói közül. Évfolyamdolgozatok (pl.: kecskeméti jobbágyok birtokviszonyai) és a szakdolgozatok előkészítésével, valamint öröklésjogi jogesetek megoldásával töltöttük a tanévet. Ellátogattunk a Csongrád Megyei Levéltárba is, ahol egy bevezető előadás után különböző irattípusok áttanulmányozásával foglalkoztunk.

Az 1998/99. tanév ismét a közelgő OTDK jegyében telt, Schmidt József Miskolcon III. helyezést ért el a reformkori Földeák birtokviszonyait elemző dolgozatával. (Fejezetek Földeák község jogtörténetéből az újratelepüléstől 1725-től 1848-ig.) Az alapítók nagy része ekkor befejezte a tanulmányait, tőlük májusban egy beszélgetős-sörözős estével búcsúztunk. Év közben csatlakozott a csapathoz két elsőéves hallgató is (Sós Tünde és Kesiár Zsuzsa), akik sikeresen kapcsolódtak be a reformkori magánjogi irodalom feldolgozásába.

Egy év kényszerpihenő után 2000 őszén egy teljesen új társaság vetette bele magát a magánjogtörténettel való komolyabb ismerkedésbe. A 2000 májusában a magánjogtörténeti kiskollégium hallgatóinak rendezett verseny győztes csapata (Csányi Edina, Fehér Hajnalka, Gógl Laura, Görgényi Nóra) mellett más érdeklődők is megjelentek (Mezei Péter). A tanév során ki-ki érdeklődésének megfelelően egy adott magánjogi terület (szerzői jog, végrendeletek, házassági vagyonjog, szomszédjog) reformkori vagy polgári kori primer irodalmát dolgozta fel. A Magyar Nemzeti Múzeumban megnéztük az Európa közepe 1000 körül c. kiállítást. Tavasszal a szegedi levéltárban közös összejövetelt tartottunk a Bölcsészettudományi Kar 18-20. századi magyar történelem speciális képzést folytató hallgatóival.

Az új tanévben (2001/02) a 2001-ben rendezett magánjogi verseny több résztvevőjével (Petró Éva, Gaál Gergely, Scheitz László) és más “magánjogosokkal” (Körtvélyesi Zsolt, Szűr Balázs, Pál György, Apró Zsolt) is bővült a diákkörösök társasága. A tanév során Kállai R. Gábor: A nótárius és a nyolc pisztolygolyó (Budapest, 1988) c. művének a társadalomtörténeti, magánjogtörténeti utalásait elemeztük ki, a 18. század végi jogforrások és a bírói gyakorlat alapján. Május elején pedig az esztergomi Érseki Levéltárat látogattuk meg (bővebben: Kirándulás).

A 2002/03. tanévben folytattuk a magánjog történetének feltárását, de már azzal a tudattal, hogy 2003 tavaszán Debrecenben kerül megrendezésre a XXVI. Országos Diákköri Konferencia. Diákkörünkből többen készültek a megmérettetésre. Gógl Laura a szentesi és a csongrádi jobbágyok végrendeleteit és hagyatéki leltárait elemezte, míg Mezei Péter a szerzői jog törvényi szabályozásának történeti hátterét tárta fel. Csányi Edina a polgári jogi szekcióban indult, a szomszéd jog napjainkban is érzékelhető problémájának elemzésével. Ugyanakkor Péter a jogbölcseleti szekcióban is szerette volna magát megmérettetni. A jól sikerült debreceni diákköri konferencián Laura II., míg Peti III. helyezést ért el, ugyanakkor Scheitz László és Szűr Balázs opponensként állták meg helyüket.

Az új tanév új kihívása a diákköri munka ismételt megindítása lett, mivel diákkörünk meghatározó és lelkes tagjai különböző ösztöndíjakkal külföldön, Olaszországban, Franciaországban, Németországban és az Amerikai Egyesült Államokban folytatták tanulmányaikat. Szerencsére érkeztek új tagok is, akiket részben a magánjog, de leginkább a büntetőjog története érdekelt. Ez év tudományos munkájának köszönhetően tovább folytatódott a levéltári kutatómunka, és így a 2005 tavaszán Győrben megrendezésre került diákköri konferencián diákkörünket ismét két taggal képviseltethettük. Keller Orsolya a Békés megyében előforduló reformkori válópereket dolgozta fel (Válóokok és a válás Békés vármegyében 1815-1845), míg Medve József a szintén Békés megyében, a mezei rendőri törvény gyakorlatát elemezte (A mezei rendőrségi törvény alkalmazása Békés vármegyében 1840-1845.). Szereplésük szintén eredményes volt, melyet Orsi II. helyezése bizonyít. Ezen az OTDK-konferencián a legfiatalabb tagjaink is részt vettek, közülük Dékány Kinga tűnt ki opponensi véleményeivel, s ezért a kiváló opponens kitüntető címet is megkapta.

A 2005/06. tanév egy kicsit új korszakot jelent a diákkör munkájában is, a Jogtörténeti Tanszék szervezetében bekövetkezett változás miatt a magánjogtörténeti diákkör átalakult és a Magyar Jogtörténeti Tanszék mellett működő magyar jogtörténeti diákkörré szerveződött. Régi tagjai közül Dékány Kinga és Hatvani Márk már az újabb diákköri konferenciára készül, mindketten a kereskedelmi jog egy-egy részterületéből készítik a dolgozatukat. Kinga 2005. február 22-én a diákkör előtt sikeresen elemezte a váltótörvény történeti hátterét, míg Márk a csődtörvény keletkezésének történeti hátterét vázolta. Ugyanakkor I. éves hallgatóink közül többen a reformkor nagy jogtörténeti kérdéseiből készítenek referátumokat.

 

A 2006-2007. tanévben Nacsa Mónika részben a kereskedelmi jog egyes intézményeinek kialakulásával foglalkozott és tartott kiváló referátumot Skerletz Miklós életéről és munkásságáról. Gácsi Anett inkább a büntetőjog történetének elemzésébe fogott és a magánjogi tiltott cselekményekről tartott érdekes referátumot, míg Auer Ádám az alkotmánytörténet polgári korának érdekes jogintézményével, a mentelmi jog kialakulásával foglalkozott. Diákkörünk taglétszáma is szépen emelkedett, s különösen fontos, hogy a szakjogtörténet kutatásába egyre több hallgató kapcsolódott be.

2007. tavaszán a Károli Gáspás Egyetem szervezésében került megrendezésre a XXVIII. OTDK, ahol diákkörünket titkárunk, aki egyben a tanszék demonstrátora is Dékány Kinga képviselte. Az összevont Római jogi, magyar és egyetemes alkotmány- és jogtörténeti szekcióban III. helyezést ért el a Váltó szerepe a gyakorlati életben c. munkájával. Ezen az OTDK-n Nacsa Mónika és Auer Ádám mint opponensek tették le névjegyüket.

 

A jól sikerült országos tudományos diákköri konferencián tapasztaltak fellelkesítették diákkörünk tagjait és újult erővel láttak hozzá választott témájukhoz. A 2007-2008. tanévben harmadéveseink már levéltári kutatómunkát végeztek illetve az Országgyűlési Könyvtár látogatói voltak. Nacsa Mónika a magánjogi kodifikáció történetén belül a kötelemszegés témájával foglalkozott, Auer Ádám alkotmánytörténeti kutatómunkát végzett. László Csaba a kereskedelmi jogon belül elsődlegesen a részvénytársaságok történeti fejlődését igyekezett feltárni, míg Gácsi Anett a Csemegi kódex közvetlen előzményeit vizsgálta. Új társak is aktívan kapcsolódtak be a diákkör munkájába, így Szőrös Anikó, Sánta Dóra, Ambrus András, Kovács Tamás.

 

A Jogtörténeti Tudományos diákkör tagjai 2007-ben:

Polláck Kitti, Nacsa Mónika, László Csaba, Hambalkó Orsolya, Forgó Marianna, Ambrus András,

Krupiczer Kata, Gácsi Anett, Dékány Kinga, Auer Ádám, Hatvani Márk.

 

2007. őszén néhány referátummal a vásárok világába repítettek bennünket hallgatótársaiank.

Pollák Kitti: A vásári ügyletekről, Krupiczer Kata a kocsmatartás jogáról, Gácsi Anett a vásárokban történt bűncselekményekről, Halál Veronika a Hódmezővásárhelyi szokásokról, Forgó Mariann a Budai jogkönyv vásárokra vonatkozó rendelkezéseiről tartott referátumot. Ambrus András Szeged város bűnfenyítő törvényszékének gyakorlatából tartott referátumot.

A 2007-2008. tanév tavaszi szemeszterében a Magánjogi Törvényjavaslatok keletkezésének 80. évfordulójára készülve tartottunk több tdk ülést. Polláck Kitti Az MTJ Bevezető szabályait elemezte, Krupiczer Kata, a házassági vagyonjogról referált, Nacsa Mónika az MTJ gazdasági lehetetlenülésére vonatkozó szabályt helyezte történeti összefüggésbe. Ambrus András maradva a büntetőjog-történeténél Pauler Tivadar Büntetőjogtanát elemezte.

Mivel Dékány Kinga befejezte tanulmányait a diákköri titkár személyében is változás következett be. A tagok Nacsa Mónikát választották meg titkárnak.

 

2008-ban következőképpen alakult a tdk csapata:

Nacsa Mónika, Hambalkó Orsolya, Kecskés Tamás, Bankovics Joachim Géza, Kereki Ádám, Takács Ádám, Ambrus András, Gácsi Anett, Auer Ádám, Szörös Anikó, Sánta Dóra, Harkai István, László Csaba

 

A 2008-2009. tanév őszi félévében részben a nyáron végzett kutatások ismertetése történt meg, részben pedig a házi konferencián mutatták be tagjaink, elkészült OTDK dolgozataikat.

 

időpont

hely

téma

előadó

2008.szeptember 22.

Bónis szeminárium

A Csemegi kódex és előzményei

Gácsi Anett

Szeptember 29.

Az 1908. évi büntető novella és a fiatalkorúak jogi helyzete

Szőrös Anikó

Október 6.

Az 1908. évi büntető novella szankciótana

Ambrus András

Október 10. (péntek)

Kari Tanácsterem

Polner Ödön emlékülés

 

Október 13.

Bónis szeminárium

A kötelemszegés szabályozása az MTJ-ben

Nacsa Mónika

November 3.

A mentelmi jog gyakorlata a 19. század második felében

Auer Ádám

November 10.

A részvénytársaság

László Csaba

November 17.

Az OTDK dolgozatok házi védése

Nacsa Mónika, Auer Ádám, László Csaba

November 24

A vallásszabadságról

Kovács Tamás

December 5.

Kari Tanácsterem

80 éves az MTJ. Tudományos emlékülés a Magyar Jogtörténeti Tanszék szervezésében

 

December 12.

tanszék

Adventi teadélután

 

 

2008-2009. tanév tavaszi félév diákköri programja. Új kezdeményezésként az irodalmi művekben megtalálható jogintézményeket, jogi problémákat kezdték el diákköri tagjaink elemezni.

 

„Jog az irodalomban”

 

 • 2009. február 16.: Előadása a magánjogi felelősség történetének köréből
  • Előadó: Sánta Dóra
  • Hely, idő: Bónis Szeminárium, 18 óra

 

 • 2009. február 23 Móricz Zsigmond Rózsa Sándor a lovát ugratja című művéből
  • Előadó: Gácsi Anett
  • Hely, idő: Bónis Szeminárium, 18 óra

 

 • 2009. március 2.: Kosztolányi Dezső Édes Anna című művéből
  • Előadó: Auer Ádám
  • Hely, idő: Bónis Szeminárium, 18 óra

 

 • 2009. március 9.: Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című művéből
  • Előadó: Nacsa Mónika
  • Hely, idő: Bónis Szeminárium, 18 óra

 

 • 2009. március 16.: Arany János Toldi című művéből
  • Előadó: Kecskés Tamás
  • Hely, idő: Bónis Szeminárium, 18 óra

 

 • 2009. március 23.: Petőfi Sándor Az apostol című művéből
  • Előadó: Kereki Ádám
  • Hely, idő: Bónis Szeminárium, 18 óra

 

 • 2009. március 30.: Erdély történetét feldolgozó mű alapján
  • Előadó: Harkai István
  • Hely, idő: Bónis Szeminárium, 18 óra

 

 • 2009. április 20.: Mikszáth Kálmán az Új Zrínyiász című művéből
  • Előadó: Ambrus András
  • Hely, idő: Bónis Szeminárium, 18 óra

 

 • 2009. április 27.: Kállai R. Gábor A nótárius és a nyolc pisztolygolyó című művéből
  • Előadó: Bankovics Joachim Géza, Takács Ádám
  • Hely, idő: Bónis Szeminárium, 18 óra

 

 • 2009. május 4.: a félév utolsó diákköri ülésén köszöntöttük a XXIX. OTDK igen sikeresen szereplő tagjainkat. Nacsa Mónika (A gazdasági lehetetlenülés kérdése a gyakorlatban) és Auer Ádám (A mentelmi jog az országgyűlés gyakorlatában 1867-1872. között) jog- és alkotmánytörténeti tárgyú dolgozataikkal első helyezést értek el, s miután mindketten indultak az alkotmányjogi szekciókban is, felkészültségüket bizonyítja, hogy mindketten különdíjat hoztak el e szekciókból is.

 

2009-2010-ben a diákköri tagok névsora:

Auer Ádám, Ambrus András, Gácsi Anett, Nacsa Mónika, Kereki Ádám, Takács Ádám, Kecskés Tamás, Harkai Csilla, Masa Gabriella, Buzogány Rosália Edit, Sánta Dóra, Szőrös Anikó, Molnár Erzsébet, Dúl János, Schwagel András, Bankovics Joachim Géza,

 

A 2009-2010. tanév őszi félévének első diákköri ülésén új titkárt választottak tagjaink, mivel Nacsa Mónika féléves ERASMUS ösztöndíjjal Párizsba ment tanulmányokat folytatni. A megválasztott új tdk titkár Sánta Dóra lett.

Jelentősen megnőtt tagságunk létszáma, s örülünk annak, hogy egyre többen kíváncsiak a modern jogintézmények történetére.

A 2009-2010. tanév őszi szemeszterét alkotmánytörténeti témáknak szenteltük, különös tekintettel az 1869: IV. tv-re

 

2009. szeptember 24.

Csongrád megyei levéltár Szentes

Levéltári látogatás

 

október 1.

Bónis szeminárium

Lex Apponyi

Kecskés Tamás

Október 8.

A bírói hatalom kérdése az 1869. IV. tc. szerint

Takács Ádám

Október 15.

Kari Társalgó

Az összeférhetetlenség szabályai

Kereki Ádám

November 11.

A hatalmi ágak szétválasztása

 

November 14-15

SZAB székház

Szegedi IV. jogtörténeti konferencia az 1869: IV. Tc keletkezésének 140. évfordulójára

 

december

Bónis szeminárium

Adventi teadélután

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2009-2010. tanév tavaszi szemeszterében fiatal társaink készítenek referátumokat a jogtörténész professzorokról.

 

2010. február 25.

Kari Társalgó

A Házassági Törvény 1894: XXXI. tc.

Harkai Csilla

2010. március 11.

Iványi Béla: Göncz szabadalmas mezőváros

Molnár Erzsébet, Dúl János

2010. április 1.

Ereky István munkássága és a döntvény mint precedens

Szalma Borbála

2010. április 15.

Bónis György: Pest-Buda bírói gyakorlata

Masa Gabriella