Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Római Jogi Tanszék -  --  Oktatott tárgyak  --  Levelező tagozat (8 félév)

Latin nyelv (LATE8XL/SZ)

2010. szeptember 08.

Latin nyelv

 

 

Tematika:

 

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A hallgatók legalább elemi szinten sajátítsák el a jogi latin nyelv nyelvtanát, szókészletét és használatát, valamint a római jog alapvető fogalmi apparátusát.

 

Latin nyelv

Bevezetés – A latin nyelv története. A jogi latin nyelv jellegzetes vonásai.

1-10. olvasmány:

Kiejtési szabályok, az olvasmányok nyelvtani anyaga, névszóragozás, szótári alak.

I-V. declinatio, névmások, melléknevek, azok fokozása, számnevek.

Bevezetés az igeragozásba: az ige szótári alakja, coniugatiok, igeidők, aktív, passzív igei személyragok.

Elöljárószók, szókezdő elemek (praefixumok). Az olvasmányok tematikájának megfelelő lényeges szavak, kifejezések csoportosítása a Római jog anyagához kapcsolódóan.

Jogi regulák, axiomák, közmondások, aforizmák.

 

11-24. olvasmány

Közös szótövekből képzett szavak csoportokba gyűjtése.

Az igék ragozása. Praesens imperfectum, perfectum, Praeteritum imperfectum, Futurum imperfectum, Praesens perfectum passivi.

igenevek képzése és használata.

Az igeneves mondatrövidítő szerkezetek (ablativus absolutus, Accusativus cum infinitivo).

A coniumctivus jelentősége.

A felszólító és parancsoló mód kifejezése főként a törvény szövegekben.

Fordítástechnika, szövegszerkezeti elemzés.

Jogi regulák, axiomák.

 

 

Felhasznált irodalom:

 

Orosz Árpádné — Jakab Éva: Bevezetés a latin nyelvbe joghallgatók számára. Pólay E. Alapítvány Szeged, 2011.

Molnár I.-Jakab É.: Római jog. Szeged, 2011.