Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Felsőoktatási szakképzés  --  Jogi felsőoktatási szakképzés

Jogi felsőoktatási szakképzés


SZTE Állam- és Jogtudományi Kar

 

A jogi felsőoktatási szakképzésKépzési terve: nappali és levelező tagozat


Előtanulmányi rend a 2014/2015. tanévtől kezdődően


Szakmai gyakorlat tájékoztató

Tájékoztató levelezős hallgatóknak


Letölthető nyomtatványok


Záróvizsga tájékoztató

 

 

1. A végzettség megszerzésének alapfeltételei

 

 

  • A szakképzettség megnevezése: FELSŐFOKÚ JOGI ASSZISZTENS

 

A végzettség megszerzésének alapfeltételei:

- a mindenkor hatályos szakmai záróvizsga sikeres teljesítése

- a képzést záró abszolutórium megszerzése

 

2. Szakmai záróvizsga

 

2.1 A szakmai záróvizsga előtanulmányi feltétele (a szakmai záróvizsgára bocsátás feltételei):

- a három féléves oktatási programban előírt követelmények teljesítése

- utolsó félévben a szakmai gyakorlatokkal összefüggő követelmények teljesítése

 

2.2 A szakmai záróvizsga részei:

Gyakorlati vizsga:

Gépírás és jogi adatbázisok kezelése

Írásbeli (választható az alábbi két tárgyból) és szóbeli vizsga:

- Az igazságszolgáltatásban jogi asszisztensi feladatok ellátása

- Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása

 

2.3 A vizsga értékelése:

A vizsgázó a szakmai záróvizsga minden elemére érdemjegyet (1-5) kap, ezek súlyozott átlaga kerül a szakképesítést igazoló oklevélbe az alábbiak szerint:

gyakorlati vizsga 1-szeres

írásbeli vizsga 1-szeres

szóbeli vizsga 2-szeres

 

3. Kreditek megszerzése és azok forrásai

 

3.1 A tanulmányi kötelezettségek teljes körű teljesítése 120 kreditpont jóváírását eredményezi. Elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60% – 40%.

 

3.2 A kreditek forrásául szolgáló tárgyak félévenként a tanrendben kerülnek meghirdetésre, felvehetők és teljesíthetők a képzési tervben, valamint a tanrendben meghatározott feltételekkel.

 

3.3 A hallgató csak azon tantárgyakból szerezhet kreditet, melyeket a tagozatán a Kar meghirdetett. (Amennyiben a Kari Tanács másként nem rendelkezik.)

 

4. A képzés óraterve

 

4.1. A képzés 14 hetes beosztással történik. A félévi oktatási hetek, óraszámok nem foglalják magukba az egyéni tanulmányi időt, illetve az összefüggő gyakorlatok egyéni tanulmányi idejét.

4.2. Részidős képzésben a tanórák száma a teljesidejű képzés tanóra számának legalább 30 %-a.


 

5. Az egyes tárgyak, tanulmányi kötelezettségének felvételével és teljesítésével kapcsolatos szabályok

 

5.1 Tantárgyak

5.1.1 A tantárgyaknál a meghirdetés féléve azon félévet jelöli, ahol a tárgyat a tanszék előadással hirdeti meg.

 

5.2 Szakmai gyakorlat

 

5.2.1 A szakmai gyakorlat az abszolutórium megszerzésének feltétele.

5.2.2. A szakmai gyakorlat: 560 óra. Részidős képzésben: 240 óra.

5.2.3 A szakmai gyakorlat a negyedik félévben, a jogászi szakterületekhez igazodó képzésnek megfelelően, a jogászi szakterületek különböző intézményeiben egymást követő gyakorlatokból áll.

5.2.4 A szakmai gyakorlat célja:

− a különböző elméletek, fogalmak, eljárások, módszerek megértése, illetőleg felsőoktatási szakképzés keretében tanultak adaptálása, szintetizálása;

− különböző képességek, mint megértés, alkalmasság, szakértelem fejlesztése;

− a tanultak és a gyakorlat közötti kapcsolatok felismerése, előmozdítása, összekapcsolása valóságos helyzetekkel;

− a további tanulmányokhoz szükséges alapok megszerzése;

− a szakma megismertetése a hallgatóval, a pályára való alkalmasság megerősítése.

Teljesítendő: az utolsó aktív félévben az alábbi területeken: bíróság, ügyészség, ügyvédi iroda, közigazgatás.

 

5.2.5. A hallgató szakmai gyakorlati helyének meghatározásában a Kar közreműködik, a képzési tervben meghatározottak szerint. A gyakorlat teljesítését a fogadó intézményeknek igazolniuk kell, konkrétan megjelölve a gyakorlat időpontját és a ledolgozott munkaórák számát. A hallgató a gyakorlatról meghatározott szempontok alapján gyakorlati naplót köteles készíteni.

 

6. A képzésbe való felvétel, más képzési formából való átvétel rendje

 

6.1 A képzésbe való felvétel a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásáról szóló Kormányrendelet szerint történik. A képzésre történő felvételt lehetővé kívánjuk tenni azon osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számára is, akik a jogászképzésben kezdték el tanulmányaikat, de azt nem kívánják folytatni. Ezen hallgatók kérhetik átvételüket a felsőoktatási szakképzésre.

Ugyanakkor a jogi felsőoktatási szakképzésben végzett hallgatók számára nyitva áll a lehetőség arra, hogy az SZTE ÁJTK jogász osztatlan képzésre, vagy a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzésre kreditek beszámításával felvételizzenek.

 

A jogász besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit.(1.sz. melléklet)

 

A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: 31 kredit. (2.sz. melléklet)

 

8. Egyéb rendelkezések

 

8.1 A dékán a hallgatók részére, a képzési terv keretein belül, ajánlott egyéni tantervet adhat ki.

8.2 Melléklet: ajánlott egyéni tanterv a tanulmányok folytatására