Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Munkatársaink  --  Publikációs listák

Dr. Fantoly Zsanett - publikációk

2010. február 12.
 

Dr. Fantoly Zsanett publikációs jegyzéke idézettségi mutatókkal

 

Könyv, monográfia

A jogi személy büntetőjogi felelőssége. HVGOrac. Budapest, 2008.

Recenzálja: HOLLÁN Miklós: Újabb monográfia a jogi személy büntetőjogi felelősségéről. Magyar Jog 2009. március

Idézi: NAGY Zoltán: A jogi személy büntetőjogi felelősségét megállapító törvényről. Jura 2009/1.

 

Tankönyvfejezet

1. A büntető eljárási jog alapvonalai I. Szeged 2004. (szerzőtárs: dr. Cséka Ervin, dr. Kovács Judit, dr. Lőrinczy György, dr. Vida Mihály) (2., módosított kiadás: 2007.)

2. A büntető eljárási jog alapvonalai II. Szeged, 2004. (szerzőtárs: dr. Cséka Ervin, dr. Hegedűs István, dr. Kovács Judit, dr. Maráz Vilmosné) (2., módosított kiadás: 2007.)

 

Egyetemi jegyzet

Büntetőjogi alapismeretek. Jegyzet kommunikáció–szakos hallgatók részére. Budapest, 2000. (PROFI TIPO Bt.) 49 p. (szerzőtárs: dr. Kovács Judit)

 

Egyéb oktatási segédanyag (gyakorlókönyv)

1. Gyakorlókönyv „A magyar büntetőjog általános része” c. egyetemi tankönyvhöz. Rejtjel Kiadó. 2005. (társszerzők: dr. Nagy Ferenc, dr. Karsai Krisztina, dr. Kovács Judit, dr. Szomora Zsolt)

2. Gyakorlókönyv „A magyar büntetőjog különös része” c. egyetemi tankönyvhöz. Rejtjel Kiadó. 2005. (társszerzők: dr. Nagy Ferenc, dr. Karsai Krisztina, dr. Kovács Judit, dr. Szomora Zsolt)

 

Folyóiratcikk

1. A jogi személyek büntetőjogi jogalanyiságának kérdésköre a holland és francia jogban, tekintettel a küszöbön álló magyar szabályozásra. Acta Jur. et Pol. Tomus LIII. Szabó András Emlékkönyv. Szeged, 1998. 135-147. p.

Idézi: - SÁNTHA Ferenc: A jogi személy büntetőjogi felelősségéről. KJK Kerszöv. Budapest, 2002.

- KŐHALMI László: A jogi személy büntetőjogi felelőssége. Collega 2000. február. IV. évf. 2.

- KŐHALMI László: Die gegen Juristische Personen anwendbaren Strafrechtlichen Massregeln. Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára.

- SZIKORA Veronika: A jogi személy és a természetes személy felelősségének egymás mellett érvényesülése. Collega. 2002. február. VI. évf. 1. szám

- ERDEI Árpád: Hogyan lehet terhelt a jogi személyből, avagy a jogi felfogás változásának ára. Békés Imre Ünnepi Kötet. Budapest, 2000.

- TÓTH Mihály: Mielőtt sebtében padot ácsolnánk a jogi személyiségű vádlottaknak. Jogtudományi Közlöny. 2001. július-augusztus.

- NÉMETHY Andrea: A jogi személy büntetőjogi felelőssége. Jogtudományi Közlöny. 2000. november.

2. A halálbüntetés eltörlése Portugáliában. Jogtudományi Közlöny 1999/7-8. 345-351. p.

3. Gondolatok a jogi személyek büntetőjogi felelősségéről. Ügyvédek Lapja 2001/1.

Idézi: - KŐHALMI László: Die gegen Juristische Personen anwendbaren Strafrechtlichen Massregeln. Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára.

- KŐHALMI László: A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések. Jura 2006/1. 12. évfolyam

4. Gondolatok a jogi személyek büntetőjogi felelőssége Btk.-ba történő bevezetésének szükségességéről. Jogelméleti Szemle 2001/2.

Idézi: KŐHALMI László: Die gegen Juristische Personen anwendbaren Strafrechtlichen Massregeln. Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára.

5. A jogi személyek büntetőjogi felelősségének megítélése az Európai Unióban. Collega 2001/12. 8-26. p.

6. A jogi személyek büntetőjogi felelősségének megítélése az Európai Unióban. Jogelméleti Szemle 2001/4. 18. p.

Idézi: - SÁNTHA Ferenc: A jogi személy büntetőjogi felelősségéről. KJK Kerszöv. Budapest, 2002.

- SÁNTHA Ferenc: A jogi személy büntetőjogi felelőssége és a gazdasági bűncselekmények. Belügyi Szemle 2002/10.

- SÁNDOR Balázs: A jogi személyekkel szemben alkalmazható szankciókról. Belügyi Szemle 2005/10.

7. A jogi személyek büntetőjogi jogalanyiságának kodifikálása Ausztriában és Magyarországon. Collega, 2002. február, 40-42. p.

8. Societas delinquere non potest …? Acta Juridica et Politika. Tomus LXII. Fasc.3. 2002.

Idézi: - NAGY Ferenc: Tanulmányok a Btk. Általános Részének kodifikációjához. HVG Orac Lap-és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2005.

- HERKE Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.

- The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985-2005. Transition to the Rule of Law and Accession to the European Union. (Ed.: András Jakab, Péter Takács, Allan F. Tatham) Kluwer Law International BV. The Netherlands, 2007.

9. A jogi személy büntetőjogi felelőssége Hollandiában. Acta Juridica et Politica. Tomus LXIII. Fasc. 5. 2003.

10. A jogi személy büntetőjogi felelőssége Franciaországban. Jogelméleti Szemle 2003.

11. A vállalkozások büntetőjogi büntethetősége Svájcban. Európai Jog. 2004. júliusi száma

12. A vállalkozások büntethetősége az angolszász jogrendszerekben. Acta Juridica et Politica. Tomus LXVI. Fasc. 5. 2005.

13. A jogi személyek büntetőjogi felelősségéről szóló új törvény Ausztriában. Wiener A. Imre Ünnepi Kötet. Bibliotheca Iuridica. Az ELTE Állam –és Jogtudományi Karának tudományos kiadványai. Libri Amicorum. 16.

14. A vállalkozás vezetőinek felelőssége a német és a francia büntetőjogban. Acta Juridica et Politica. 2006.

15. Aktuális kérdések a jogi személyek büntetőjogi felelősségéről a bővülő Európai Unióban. Tanulmányok Cséka Ervin 85. születésnapjára. Szeged, 2007.

16. Az állam büntetőjogi felelőssége. Rendészeti Szemle. 2007/10.

17. A keresztkérdezésről és a felek általi kihallgatásról. Jogtudományi Közlöny 2008. augusztus.

18. A büntető eljárási (tárgyalási) rendszerek és a büntetőeljárás korszerűsítése. Acta Juridica et Politica. Tomus LXXI. Fasciculus 5. Szeged, 2008.

19. Akkuzatórius vagy inkvizitórius büntetőeljárást? (Versengő rendszerek). Bűnügyi Szemle 2009/2.

20. Az akkuzatórius és inkvizitórius büntetőeljárás (tárgyalás) történeti fejlődése és alapvető jellemzői. Acta Juridica et Politica.

 

Konferenciakiadvány

1. A jogi személyek büntetőjogi felelősségének megítélése. Konferencia kiadvány „A szerb és a magyar büntetőjog és büntető eljárási jog aktuális kérdései” c. konferenciához. (szerk.: Tóth Károly) Kiadja az SZTE AJTK Büntetőjogi Tanszéke. Szeged, 2004.

2. A jogi személyek büntetőjogi felelősségre vonhatóságának eljárásjogi kérdései. „Keresztmetszet” c. konferencia kiadvány a „Fiatal Büntetőjogászok II. Fóruma” c. konferenciához. (szerk.: Karsai Kriszitna) Szeged, 2005.

Idézi: HERKE Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Pécs, 2008.

3. Akkuzatórius vagy inkvizitórius büntetőeljárást? (Versengő rendszerek). Tudományos előadóülés a Bűnügyi Oktatók Országos Találkozóján. (szerk.: Nagy Ferenc) Szeged, 2009.

 

Recenzió

1. Recenzió Tremmel Flórián: Magyar büntetőeljárás c. tankönyvéről. Jogelméleti Szemle, 2002/1. sz. 3 p. (szerzőtárs: dr. Kovács Judit)

2. Szembesités. Recenzió Fenyvesi Csaba: Szembesítés. Szemtől szembe büntetőügyekben c. monográfiájáról. Ügyvédek Lapja 2009. április