Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék  --  Szakdolgozati és évfolyamdolgozati témák

Büntetőjog - ÁLTALÁNOS RÉSZ

 

Szakdolgozati és évfolyamdolgozati témák

BÜNTETŐJOG
Általános Rész - General part

 

1. A büntethetőség elévülésének elméleti és gyakorlati problémái
Theoretical and practical problems of limitation of criminal liability

 

2. A bűnösség kérdése a büntetőjogban
Questions of culpability (intention and negligence) in criminal law

 

3. Speciális büntetőjogi alapelvek
Special basic principles of criminal law

 

4. A bűncselekmények súly szerinti felosztása történetileg és hatályos jogunkban
Distinguishing crimes by their gravity. Historical approaches and current law

 

5. A jogos védelmi helyzetben kifejtett elhárító cselekmény dogmatikai kérdései
Dogmatic questions relating to the prevented action of justifiable defence

 

6. A szokásjogi alapon érvényesülő jogellenességet kizáró okok

The grounds of justification in the hungarian customary criminal law

 

7. A bűncselekmény elkövetői
The perpetrators of crime

 

8. A bűnkapcsolatok

Offences of criminal connections

 

9. A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a büntető kódexben
Special rules on juvenile delinquents in Criminal Code

 

10. A büntetőjogi szankciók elméleti kérdései (a szankciókiszabás és – alkalmazás lehetséges céljai)
Theoretical questions of criminal sanctions. Aims of imposing sanctions

 

11. A szabadságvesztés-büntetés kérdései és problematikája
Questions and problems connecting to the imprisonment

 

12. A vagyoni jellegű szankciók a magyar büntetőjogban
Financial sanctions in hungarian criminal law

 

13. A büntetés kiszabását befolyásoló körülmények a bírói gyakorlatban

Sentencing circumstences in criminal law practice

 

14. Anyagi büntetőjogi jogintézmények alkotmányos kérdéseinek megítélése az Alkotmánybíróság joggyakorlatában

Some issues of the substantive criminal law in the practice of the Constitutional Court