Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkajogi és Szociális jogi Tanszék  --  Oktatás  --  Évfolyamdolgozat- és szakdolgozattémák

Évfolyam- és szakdolgozati témakörök listája

2010. február 15.

Évfolyam- és szakdolgozati témakörök listája:

 

I. Munkajog

 

1. Alternatív vitamegoldási rendszerek (ADR) jellemzői, alkalmazási lehetőségei (közvetítés, egyeztetés, döntőbíráskodás, stb.)

2. A munkavállalók személyiségi jogainak védelmére szolgáló rendszerek és megoldások (összehasonlító jogi kutatások)

3. Egyenlő esélyek érvényesülése a munkajogban és/vagy szociális jogban

4. Az EU munkajogi szabályozása

5. Japán munkajog, munkaügyi kapcsolatok és szociális jog

6. Az információs társadalom munkajogi és szociális jogi hatásai (A XXI. század munkajogi és szociális jogi kihívásai)

7. Atipikus munkavégzési formák jogi szabályozása

8. Családbarát munkahely

9. A munkaügyi viták és rendezésük intézményei

10. Atipikus munkavégzési formák megjelenésének okai, elterjedésük

11. Részmunkaidős és határozott időtartamban történő foglalkoztatás

12. A távmunka – elméleti és gyakorlati problémák

13. Amunkaerő-kölcsönzés

14. A munkavállaló kártérítési felelőssége

15. Diákok foglalkoztatása

16. A munkajogi nem vagyoni kártérítés, különös tekintettel a bírói gyakorlatra
17. A közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása
18. A munkavállalók érdekeit védő jogi szabályozás a magyar munkajogban és az Európai Közösség jogában
19. A munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása és joggyakorlata. Közelítés az EU-s szabályozáshoz és joggyakorlathoz
20. A munkadíjazás formái a piacgazdasági viszonyok között
21. A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra
22. A munkavállalók kártérítési felelőssége, különösen a vétkes kártérítési felelősség körében
23. A munkavállalók szabad mozgása az EU és Magyarország viszonylatában
24. A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel az üzemi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre
25. A munkavállaló felelőssége a magyar munkajogban (fegyelmi és kártérítési felelősség)
26. A köztisztviselői jogviszony - jellemzői, sajátossága - életpálya - etika felelősség
27. Kis- és közepes vállalkozások munkajogi szabályozása [Pl. Az AB határozata a munkáltató kártérítési felelősségéről (41/2009. (III.27.) ABH)]

28. A manager szerződések

29. Flexicurity

30. Ergonómia és munkajogi szabályozás

31. Posting (kiküldetés) munkajogi és szociális jogi szabályai

 

 

II. Szociális jog

 

1. Az önkéntes magánbiztosítási rendszerek sajátosságai

2. Az EU szociális joga, szociális dimenziója

3. Szolgáltató társadalombiztosítás megteremtésére vonatkozó elképzelések és a gyakorlat

4. A családokat segítő szociális védelmi rendszerek sajátosságai

5. A segélyezési vagy univerzális típusú szociális ellátórendszerek sajátosságai és szerepük

6. Egészségügyi szolgáltatások

7. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

8. Az egészségbiztosítás baleseti ellátásai

9. Rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj

10. Üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés (új kockázatok)

11. Egészségügyi finanszírozás,

12. Betegjogi kérdések

13. Privatizáció az egészségügyben
14. Társadalombiztosítás és öngondoskodás
15. Rehabilitációs járadék – rokkantsági nyugdíj

16. Tartós ápolás

17. Egészségbiztosítás, várólisták az ECJ Yvonne Watts-eset tükrében

18. Az egészségügyi szövetkezetek

19. Határon átnyúló egészségügyi szolgáltatás

20. Harmadik állam polgárainak szociális jogai az EU-ban

21. Fogyatékos személyek védelme

22. Időskorú személyek foglalkoztatása

23. Nyitott koordináció (OMC)

24. Lisszaboni szerződés munka és szociális jogi vonatkozásai