Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2013. Szeptember

Jogász záróvizsga tájékoztató 2013/14. őszi félév

2013. szeptember 13.


Ügyiratszám: 3067-136-159/2013. jk.sz.

 

 

 

Tanulmányi értesítő

Jogász (osztatlan) képzésben tanulmányokat folytató hallgatók számára

Letölthető:
innen

 

A 2013/2014. tanév őszi félévi záróvizsga időszak időrendje

 

Záróvizsgára jelentkezés határideje

 

2013. szeptember 09.

A szakdolgozat benyújtásának határideje

2013. szeptember 09.

Szakmai gyakorlat igazolás benyújtása (azoknak a hallgatóknak, akiknek a képzési tervük szakmai gyakorlatot ír elő)

Igazolás hiányában a hallgató záróvizsgára nem bocsátható.

 

 

2013. szeptember 09.

A szakdolgozat védés utolsó napja

2013. szeptember 27.

 

A szóbeli záróvizsgák ideje

 

Polgári jog

2013. október 01 – október 15.

Alkotmányjog

2013. október 16 – október 31.

Közigazgatási jog

2013. november 04 - november 18.

Büntetőjog

2013. november 19 – december 03.

Választhatóan:

Jogbölcselet, Európa-jog,

Nemzetközi Magánjog. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

 

2013. december 09 - december 12.

 

Javító záróvizsga-időszak (javító záróvizsgára történő külön, írásbeli bejelentkezés alapján)

2013. december 16 – 17.

A hallgatók, amennyiben a nyelvvizsga követelménynek nem felelnek meg, a záróvizsgákat letehetik, de diplomát csak akkor kapnak, ha nyelvvizsga bizonyítványukat bemutatják.

 

Nyelvvizsga/nyelvvizsgák igazolása

 

Amennyiben a diploma megszerzés feltételeként előírt nyelvvizsga adatok nincsenek dokumentálva az ETR-ben, a nyelvvizsga bizonyítvány/bizonyítványok – másolati példánnyal együtt – az aktuális záróvizsga időszak utolsó napjáig mutathatók be a Tanulmányi Osztályon ahhoz, hogy a soron következő diplomaátadó ünnepségen a hallgató részt vehessen.

 

 

 

A záróvizsga két részből áll:

 

1.A szakdolgozat (diplomamunka) megvédéséből

2. A záróvizsga letételéből

 

Ad 1) A szakdolgozattal kapcsolatos tudnivalók:

· a szakdolgozat feleljen meg a „Szakdolgozati szabályzat” által előírt formai és tartalmi kellékeknek, (A Szabályzat a Kari Honlapon megtekinthető illetve onnan letölthető)

· sikertelen dolgozat esetén a pótdolgozatot a következő záróvizsga időszakra történő jelentkezést megelőzően a közölt határidőre lehet benyújtani

 

A szakdolgozat benyújtását követően a védés napjáról és helyéről valamint a záróvizsgák pontos napjáról és helyéről írásban kapnak a hallgatók értesítést.

 

Ad 2) A záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók:

A záróvizsgákra történő beosztás a nappali, szegedi levelező és kecskeméti levelező tagozatos záróvizsgára bejelentkező joghallgatók együttes figyelembevételével szoros ABC-rendben történik.

 

*A Nemzetközi magánjog. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga tantárgy azon záróvizsgázó hallgatók számára választható, akik tanulmányaik során a Nemzetközi magánjog. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga I. és II. tárgyat alapvizsgával vagy mindkét tárgyelemet kollokviummal teljesítették, illetve jogász szak nappali tagozatán a Nemzetközi jog/Idegen nyelv modulban végezték tanulmányaikat.

 

Felhívom szíves figyelmét az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alábbi pontjaira:

 

19.1. „A végbizonyítvány megszerzését követően a hallgató bármikor bejelentkezhet záróvizsgára, a bejelentkezés idején hatályos képesítési követelményekre vonatkozó rendelkezések alapján.

 

19.2. „ A kar a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. Érvényes a tanulmányaikat 2012-2013-ban kezdő hallgatókra felmenő rendszerben.”

 

19.3. „A záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után kérvényezni kell. A kérvény elbírálására a hallgató kérvények általános rendje alapján kerül sor. Érvényes a tanulmányaikat 2012-2013. tanév előtt kezdő hallgatókra.”

 

19.4. „A karok a hallgatók számára legalább évi egyszeri lehetőséget kötelesek biztosítani a záróvizsga letételére, illetve megismétlésére. A végbizonyítványt szerzett hallgatókat hirdetményben kell értesíteni az adott év eljárási rendjéről.”

 

19.5 „Záróvizsgára történő jelentkezés az elektronikus tanulmányi rendszerben történik. A záróvizsgára jelentkezett hallgatók záróvizsga beosztását, valamint a végbizonyítvány feltételeinek ellenőrzését a karok végzik. A feltétel hiánya esetén, vagy a hallgató ilyen irányú kérelmére a záróvizsga beosztásból a hallgató törlésre kerül. Törlésre csak a záróvizsga megkezdését megelőzően kerülhet sor.”

 

Záróvizsgára jelentkezés az ETR MODULO-n keresztül történik (Jelentkezés záróvizsgára)

ld. Záróvizsga űrlap kitöltési útmutató ÁJTK ( http://www.juris.u-szeged.hu/hirek/ajtk-kari-hirdeto/zarovizsga-jelentkezes)

Nyomatékosan felhívom a hallgatók figyelmét arra, hogy a MODULO-s záróvizsga jelentkezési lap kitöltésénél fokozott figyelmet fordítsanak a szakdolgozat pontos címének, valamint az illetékes Tanszéknek a megjelölésére.

 

19.6. „A záróvizsgáról történő távolmaradás esetén a vizsgáról távolmaradás eljárási rendjét kell követni, azzal a kiegészítéssel, hogy új vizsgabeosztást csak a 19.2 pont szerint lehet szerezni.”

 

Záróvizsga-halasztás

 

Záróvizsga halasztására ugyanabban a záróvizsga időszakban nincs lehetőség.

A záróvizsga beosztásból való törlésre írásbeli kérelmet a Tanulmányi Osztályon a vizsga napját megelőző 2. munkanap végéig nyújthat be a hallgató. A törölt vizsga helyett ugyanabban a záróvizsga időszakban nem biztosítható új záróvizsga lehetőség.

 

Záróvizsgán való meg nem jelenés

Amennyiben a hallgató a záróvizsgán megjelenni nem tud, a záróvizsgán való meg nem jelenés következményei alkalmazandók, de a hallgató igazolási kérelemmel élhet a következő pontban foglaltak szerint.

 

A hallgató köteles az akadályoztatás beállta vagy annak tudomásra jutása után ezt írásban haladéktalanul bejelenteni a Tanulmányi Osztályon.

 

SZTE Tvsz. 13.4. pontja szerint:

 

„A vizsgáról való nem engedélyezett távolmaradás elhasznált vizsgaalkalomnak minősül, mellyel a lehetséges vizsgaismétlések számát csökkenteni kell.”

 

A meg nem jelenés igazolása: írásbeli kérelem alapján, különösen méltánylandó esetben, egészségügyi, családi vagy kivételes egyéb okok miatt

 

Benyújtás:

 

Tanulmányi Osztályon

módja:

- személyesen

- levélben

- faxon, az eredeti kérelem egyidejű postázásával

nyomtatvány letölthető a Kar Honlapjáról (Általános tanulmányi kérelem címszó alatt: Kérelem tanulmányi ügyben)

 

csatolni kell a halasztás okát igazoló illetve valószínűsítő iratokat.

 

Határidő: legkésőbb a mulasztott záróvizsgát követő 5 napon belül, ezen túl igazolási kérelemnek helye nincs.

Az igazolt távolmaradást csak olyan tartalmú iratok valószínűsíthetik, amelyből kiderül, hogy a hallgató a záróvizsgán nem volt képes megjelenni, illetve a záróvizsgára való felkészülése jelentős mértékben akadályoztatva volt.

 

Igazolási kérelem híján vagy annak elutasítása esetén, a mulasztott vizsga elhasznált vizsgaalkalomnak minősül.

 

 

A záróvizsga ismétlése

 

Sikertelen záróvizsga ismétlésére lehetőség nyílhat: (a hallgató írásbeli bejelentkezése alapján.)

 

- a sikertelen záróvizsgával azonos vizsgaidőszakban, (a meghirdetett UV záróvizsga napon. (A pontos beosztásról az értesítés kizárólag e-mail-ben kerül kiküldésre)

- másik záróvizsga-időszakban.

 

 

Azonos záróvizsga időszakban

 

Sikertelen záróvizsga ismétlésére azonos vizsgaidőszakon belül az alábbi, együttesen fennálló feltételek esetén nyílik lehetőség:

 

- vizsgaismétlés azonos vizsgaidőszakon belül csak az e célra fenntartott utóvizsga-időszakban lehetséges,

- az adott vizsgaidőszakban a tárgyból van egy sikertelen vizsga (e szempontból sikertelen vizsgának számít az igazolatlanul mulasztott vizsga is),

- csak egy tárgyból tehet ismételt záróvizsgát a hallgató,

- és minden egyéb záróvizsga-kötelezettségét már teljesítette.

 

 

Másik záróvizsga-időszakban

 

A fenti feltételek hiányában záróvizsga ismétlésére csak másik rendes záróvizsga-időszakban van lehetőség, amennyiben annak feltételei egyébként fennállnak.

 

A záróvizsga-ismétlések számbeli korlátai

 

A hallgató a szóbeli záróvizsgát egy tárgyból a hétéves időszakon belül minden záróvizsga időszakban egyszer ismételheti.

 

Az ismétlések lehetősége csak akkor biztosított, ha a hallgató záróvizsga-időbeosztása ezt lehetővé teszi a hétéves időszakon belül, és az ismétlés egyéb feltételei is fennállnak.

 

Ismételt záróvizsga legkésőbb letehető:

 

- a hétéves időszak lejártát megelőző utolsó rendes záróvizsga-időszakban,

- a hétéves időszak lejártát megelőző utolsó záróvizsga-időszak utóvizsga időszakában, ha az adott vizsgaidőszakban a tárgyból sikertelen vizsgát tesz, és összes egyéb záróvizsga kötelezettségét teljesítette.

 

 

 

 

 

Az oklevél minősítése és a szigorlatok, alapvizsgák átlaga

 

JNASZ és JNASZ08 képzési tervben tanulmányaikat befejező hallgatók részére

a diploma átlagba a következő tárgyak teljesítési érdemjegyei kerülnek beszámításra:

 

Magyar alkotmánytörténet (KO)

Magyar jogtörténet (KO)

Európai alkotmány- és jogtörténet I-II. (KO+KO)

Közgazdaságtan I-II. (KO+KO)

Római jog I-II. (KO+KO)

Munkajog I-II. (KO+KO)

Pénzügyi jog I-II. (KO+KO)

Büntető eljárásjog I-II. (KO+KO)

Polgári eljárásjog I-II.(KO+KO)

Nemzetközi jog I-II. (KO+KO)

Agrárjog I-II. (KO+KO) (Az Általános jogász modulban folytatott

tanulmányok esetében)

Büntető igazságszolgáltatási rendszerek (KO) (A Bűnügyi tudományok modulban

Európai büntetés-végrehajtási jog – folytatott tanulmányok esetében)

Büntetés-végrehajtás Európában (KO)

Számvitel és menedzsment (KO) (Az Gazdasági jogi modulban folytatott Adójog (KO) tanulmányok esetében)

Nemzetközi gazdasági jog (KO) (Az Nemzetközi jog /Idegen nyelv

Regionális gazdasági integrációk, modulban folytatott tanulmányok esetében)

különös tekintettel az európai gazdasági jogra (KO)

 

A korábbi képzési tervek szerint:

 

a. Az oklevél minősítésének megállapításához számítandó szigorlatok és alapvizsgák érdemjegyeinek egyszerű számtani átlagánál a kerekítés szabályai szerint, két tizedes pontosságig kerekítve kell az átlagot kiszámolni. Ugyanezen kerekítés szabályait kell alkalmazni a záróvizsga eredmények és szigorlatok, valamint alapvizsgák átlagból egyszerű számtani átlaggal képezett oklevél minősítés esetében is.

 

b. A karon előírt különbözeti vizsgaként letett szigorlat és alapvizsga az oklevél minősítéséhez szükséges szigorlati és alapvizsga átlagba beszámít.

 

c. A karon oktatott azonos szakon vagy más szakon tagozatváltás/átvétel előtt letett szigorlat és alapvizsga érdemjegye az oklevél minősítéséhez szükséges szigorlati és alapvizsga átlagba beszámít.

 

d. Más intézményben oktatott azonos szakon vagy más szakon letett szigorlat/alapvizsga minősítése az oklevél minősítéséhez szükséges szigorlati és alapvizsga átlagba beszámít mindazon tárgyakból, melyek számonkérése a kari tanterv szerint szigorlat/alapvizsga.

 

A jogász doktori címet tanúsító oklevelet a következő szerint kell minősíteni:

- „Summa cum laude” 4,51 – 5,00

- „Cum laude” 3,51 – 4,50

- „Rite” 2,00 – 3,50

 

 

 

 

Átmeneti rendelkezések:

 

2006. szeptember 1. előtt Karunkon végbizonyítványt szerzett hallgatók esetében a záróvizsga letételére nyitva álló 7 év 2006. szeptember 01-től kezdődik.

Felhívom záróvizsgázó hallgatóink figyelmet, hogy a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról szeptember 01-én hatályba lépő rendelkezései érintik a záróvizsgáztatás rendjét. Ezzel egyidejűleg új SZTE TVSZ kerül kiadásra, mellyel összhangban a fenti Tanulmányi értesítő is módosításra kerül.

 

 

Vizsgaismétlési díj

 

Szóbeli záróvizsga ismétlése vizsgaismétlési díj befizetéséhez kötött.

A vizsgaismétlési díj tantárgyanként: 5.000,- Ft

 

A vizsgaismétlési díj befizetését igazoló csekkszelvényt a záróvizsga beosztással egyidejűleg postázzuk.

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

 

Tartozások kiegyenlítése

 

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az ETR szerinti, vagy záróvizsgával kapcsolatos tartozások (utóvizsga, tandíj, költségtérítés stb.) befizetési kötelezettségének a záróvizsga időszak kezdetét megelőző napig – 2013. szeptember 30-ig - nem tesz eleget, a záróvizsgázó hallgatók névsorából törlésre kerül.

A befizetést igazoló csekkszelvény is fenti időpontig mutatható be a Tanulmányi Osztályon, illetve küldhető be FAX-on, e-mail-ben vagy postai úton.

 

 

 

 

 

 

Szeged, 2013. szeptember 04.

 

 

 

 

Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára

oktatási dékánhelyettes