Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2015. június

Erasmus kreditjóváírás

2015. június 26.

Vendéghallgatói jogviszonyban szerzett kreditek beszámítása a Modulón keresztül


A Modulo rendszerben új űrlap érhető el a Karközi beadási hely alatt Erasmus jóváírás néven. Az űrlap bármikor beadható azon hallgatók számára, akik SZTE-s jogviszonyuk alatt vendéghallgatóként akár Erasmus programban, akár hazai felsőoktatási intézményben kurzusokat teljesítettek, és azt jelenlegi képzésükbe be kívánják számítani.

 

A beszámítás feltételei:

 – A vendéghallgatói jogviszony időtartama teljes egészében a jelen képzés jogviszonyának időintervallumába esik, de a vendéghallgatói jogviszony már befejeződött.

 – A vendéghallgatói jogviszonyt a Tanulmányi Osztály az ETR-ben rögzítette (fogadó intézmény, ország, város, kezdő és befejező dátum).

– Rendelkezik teljesítést igazoló dokumentummal (Transcript of Records vagy kreditigazolás).

 

A kreditbeszámítást a hallgató egyetlen űrlapon kérheti, amelyen megnevezi, hogy melyik képzésbe kívánja a teljesítéseket elszámolni, milyen vendéghallgatói jogviszony alapján, és felsorolja az elismertetni kívánt tárgyelemeket.

A TVSZ rendelkezik arról, hogy a teljesített kurzusokat kreditelismerési eljárás keretében kell beszámíttatni, de a hallgató döntése, hogy kéri-e a beszámítást a félévi teljesítményébe és az átlagába vagy normál kreditleismerést kér.

A TVSZ 11.1. pontja szerint  

A hallgató a képzési tervben szereplő tárgyat az egyetem más karán, illetve más intézményben (vendéghallgatói jogviszony keretében) is felveheti. Az ily módon teljesített tárgy illetve megszerzett tudás elismerése a képzésért felelős kar kreditátviteli eljárása alá esik, és annak megfelelően számíthat be a hallgató tanulmányi kötelezettségének teljesítéseként.”

a TVSZ 4. sz. melléklet 7.1–2. pontja szerint

„7.1. Az elfogadott tárgy kreditje a félévi teljesítésbe és a félévi kreditszámba nem számít bele, így nem járul hozzá a tanulmányi ösztöndíj alapjául szolgáló átlaghoz. Ez alól kivételt képez, ha a hallgató olyan tárgy teljesítését kívánja elismertetni, amelyet – vendéghallgatóként más felsőoktatási intézményben, vagy – részképzésben, vagy – Erasmus hallgatóként teljesített.

7.2. A jóváírt kreditek a hallgató összes kreditjéhez számítanak, így hozzájárulnak a tantervi követelmények teljesítéséhez.”

 

Az űrlapon ennek megfelelően tárgyelemenként meg kell jelölni, hogy elismerés esetén beszámítson-e a félévi teljesítménybe, vagy normál kreditelismerés valósuljon meg. Féléves teljesítménybe beszámítás esetén kurzus képződik a hallgató aktív, nem lezárt félévéhez. Ez az aktív, nem lezárt félév a beadás idejétől függően lehet a hallgató jelen féléve, vagy a következő félév, de csak abban az esetben ha ott az aktív állapot megvalósulhat és az Erasmus+ ösztöndíjas a félévére előírt kötelező minimum kreditszámot teljesítette a fogadóintézményben (azaz eleget tett az ösztöndíjas követelményeknek, teljesítette és lezárhatja az aktív félévét/tanévét itthon).

Ugyanakkor az ösztöndíjas kérheti, hogy az előirt kötelező minimum kreditszámon felüli további megszerzett kreditjeit melyik félévre, számítsák be. Ezt viszont előre rögzíteni szükséges a Learning Agreement B táblázatában. A jelenlegi gyakorlat szerint min. 15, a partnerintézményben megszerzett ECTS kredit teljesítése szükséges, amelyeknek legalább 70 %-a a hallgató szakjához kell, hogy tartozzon.

A kari Erasmus+ koordinátor hetente ellenőrzi/bírálja el a beadott kérelmeket.

A kurzus automatikusan teljesített lesz, a kari Erasmus+ koordinátor döntése alapján megítélt érdemjeggyel.