Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Volt hallgatóknak  --  Pólay Elemér Alapítvány  --  Ismertető

Beszámoló a Pólay Elemér Alapítvány kiadói tevékenységéről

A Pólay Elemér Alapítványt a Szegedi Ügyvédi Kamara alapította 15 évvel ezelőtt (1996) azzal a céllal, hogy ezúton is hozzájáruljon a szegedi jogi kar, tágabban a hazai jogi felsőoktatás minőségének emeléséhez.

2012. április 24.

A Pólay Elemér Alapítványt a Szegedi Ügyvédi Kamara alapította 15 évvel ezelőtt (1996) azzal a céllal, hogy ezúton is hozzájáruljon a szegedi jogi kar, tágabban a hazai jogi felsőoktatás minőségének emeléséhez. Az alapítvány elnevezésekor a választás Pólay Elemérre, a mindannyiunk által jól ismert és osztatlan megbecsülésnek örvendő romanista professzorra esett, akinek személyisége és tanári-tudósi munkássága egyaránt jól kifejezi azt a minőséget, amelynek ápolása az alapítvány legfontosabb célkitűzése.

Az alapítvány fennállásának tizenöt éve alatt kikristályosodott az a két tevékenységi terület, ahol érdemi aktivitást fejt ki. Ez részint a fiatal oktatók-kutatók ösztöndíjjal való támogatása, részint pedig nívós szakmai kiadványsorozatok gondozása. Utóbbiak köre folyamatosan bővül, az alábbiakban az aktualizált, teljes „seregszámla” olvasható.

 

Kelt Szegeden, 2011. október 3-án.

(Dr. Balogh Elemér)

egyetemi tanár, a sorozatok szerkesztője

 

A Pólay Elemér Alapítvány Tansegédletei

(egyetemi jegyzetek)

 

Farkas Kornélia: A szociális igazgatás jogi alapkérdései I.

Szondi Ildikó – Gyémánt Richárd: Bevezetés a demográfiába

Szondi Ildikó – Petres Tibor – Kovács Péter: Általános statisztika

Fülöp Viktória: A szociális igazgatás jogi alapkérdései II.

Jakab Éva Mária – Molnárné Balogh Márta: Baleseti biztosítás

Józsa Zoltán: Változatok a regionalizációra

Kiss Barnabás: Alkotmányjogi alapismeretek

Hegedűs Andrea – Nagy Márta: Családi jogi példatár és jogesetgyűjtemény

Gyémánt Richárd – Katona Tamás – Szondi Ildikó: Demográfia

Kovács Péter – Petres Tibor – Szondi Ildikó: Általános statisztika. Feladatgyűjtemény

Kovács Péter – Petres Tibor – Szondi Ildikó: Általános statisztika. Képletgyűjtemény

Szirtes Györgyné: A biztosítási kötelezettség és a társadalombiztosítás fedezeti rendszere

Katona Tamás – Kovács Péter – Petres Tibor – Szondi Ildikó: Általános statisztika

Gyémánt Richárd – Katona Tamás – Szondi Ildikó: Demográfia (2. kiadás)

Zámbó Géza: A gyermekvédelmi gyámság

Gyémánt Richárd – Szondi Ildikó: A határon túli magyarság demográfiai és társadalom- statisztikai sajátosságai

Farkas Csaba: Társasági jogi alapismeretek

Juhászné Zvolenszki Anikó: Polgári eljárásjogi ismeretek

Dux László: Az Európai Unió alapintézményei

Kiss Barnabás: Alkotmányjogi alapismeretek (2. kiadás)

Farkas Kornélia: A szociális igazgatás jogi alapkérdései I. (2. kiadás)

Fülöp Viktória: A szociális igazgatás jogi alapkérdései II. (2. kiadás)

Besenyei Lajos – Szeghő Katalin: Kötelmi jogi példatár

Gyémánt Richárd – Katona Tamás – Szondi Ildikó: Demográfia (3. kiadás)

Gyémánt Richárd – Petres Tibor: A Szandzsák, az egyedülálló vallási régió

Szirtes Györgyné: A biztosítási kötelezettség és a társadalombiztosítás fedezeti rendszere (2. kiadás)

Gyémánt Richárd – Katona Tamás – Szondi Ildikó: Demográfia (4. kiadás)

Kiss Barnabás: Alkotmányjogi alapismeretek (3. kiadás)

Juhászné Zvolenszki Anikó: Polgári eljárásjogi ismeretek (2. kiadás)

Soósné Csikós Szilvia: Kollektív tárgyalások és megállapodások

Heka László: A szláv népek joga

Gyémánt Richárd: A burgenlandi magyarság a statisztikai adatok tükrében

Farkas Csaba: Társasági jogi alapismeretek (2. kiadás)

Besenyei Lajos: Polgári jogi és társasági jogi alapismeretek

Gyémánt Richárd: Társadalomstatisztika

Hegedűs Andrea – Nagy Márta: Családi jogi példatár és jogesetgyűjtemény (2. kiadás)

Juhászné Zvolenszki Anikó: Polgári eljárásjogi ismeretek (3. kiadás)

Gyémánt Richárd – Petres Tibor: A Koszovói Köztársaság, Európa legfiatalabb állama

Berki Erzsébet: Munkaügyi kapcsolatok közszolgálatban

Gyémánt Richárd: Társadalomstatisztika (2. kiadás)

Farkas Csaba: Társasági jogi alapismeretek (3. kiadás)

Juhászné Zvolenszki Anikó: Polgári eljárásjogi ismeretek (4. kiadás)

Heka László: A zsidó jogrendszer alapjai

Ember Alex: Európai uniós alapismeretek

Gyémánt Richárd – Kovács Péter – Petres Tibor: Montenegró. Európa második legfia-

talabb állama [2010]

Gombos Katalin: Eljárás nemzetközi bíróságok előtt [2010]

Juhászné Zvolenszki Anikó: Polgári eljárásjogi ismeretek (5. kiadás) [2010]

Temesvári Józsefné: Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai [2010]

Ambrus István – Juhász Zsuzsanna – Vida Mihály: Bevezetés a büntető anyagi jogba [2011]

Harmati Andrea: Családtámogatás Magyarországon [2011]

Soós Edit: Kohéziós politika [2011]

Ambrus István – Fantoly Zsanett – Gácsi Anett – Juhász Zsuzsanna: Bevezetés a büntetőeljá-rási és büntetés-végrehajtási jogba [2011]

Besenyei Lajos: Kötelmi jog. Általános rész (3. kiadás) [2012]

 

 

A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára

(tudományos sorozat)

 

 1. Balogh Elemér – Sarnyai Csaba Máté (szerk.): Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon [2004]
 2. Homoki-Nagy Mária (szerk.): Mezővárosaink jogélete a 18–19. században [2010]
 3. Eric Blin (red.): Mécanisme de decisions dans une Europe élargie [2004]
 4. Hajdú József: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme. Az adatvédelem alapkérdései [2005]
 5. Eike von Repgow: A Szász tükör [2005]
 6. Balogh Elemér (Hg.): Ungarn auf der Schwelle in die EU. Herausforderungen und Aufgaben für Wirtschaft und Gesellschaft [2006]
 7. Karsai Krisztina (szerk.): Keresztmetszet. Tanulmányok fiatal büntetőjogászok tollából [2005]
 8. Papp Tekla: A koncesszió [2006]
 9. Hajdú József: A japán munkaügyi kapcsolatok [2005]
 10. Szajbély Katalin – Traser Julianna (szerk.): Képünk az Unióról, helyünk az Unióban [2006]
 11. Nagy Ferenc (szerk.): Bűnügyi mozaik. Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére [2006]
 12. Rúzs Molnár Krisztina: Mediáció a munkajogban [2007]
 13. Nagy Ferenc (szerk.): Ad futuram memoriam. Tanulmányok Cséka Ervin 85. születésnapja tiszteletére [2007]
 14. Szondi Ildikó: Nemzetiségi demográfiai viszonyok a déli szláv országokban [2007]
 15. Nagy Ferenc (szerk.): Büntetőjog és humánum. Emlékkötet Fonyó Antal halálának 25. évfordulójára [2007]
 16. Nagy Tamás – Nagy Zsolt (szerk.): Jogelmélet és önreflexió [2007]
 17. Legal Transitions. Development of Law in Fermerly Socialist States and the Challenges of the European Union [2007]
 18. Lőrincsikné Lajkó Dóra (szerk.): Opuscula Szegediensia 1. A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók első konferenciája [2007]
 19. Nagy Zsolt: A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései [2007]
 20. Gellén Klára: A színlelt szerződés [2008]
 21. Karsai Krisztina (szerk.): Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland [2008]
 22. Görög Márta: A kegyeleti jog és a nem vagyoni kártérítés [2008]
 23. Szabó Imre (szerk.): Ius et legitimatio. Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére [2008]
 24. Csink Lóránt: Az államfő jogállása Európában és Magyarországon [2008]
 25. Lőrincsikné Lajkó Dóra (szerk.): Opuscula Szegediensia 2. A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók második konferenciája [2008]
 26. Both Ödön: Reform és forradalom. Egybegyűjtött írások Magyarország alkotmány- és jogtörténetéből 1790–1849 [2009]
 27. Soós Edit – Fejes Zsuzsanna: Határon átnyúló együttműködések Magyarországon. [2009]
 28. Reformator iuris cooperandi. Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére [2009]
 29. Bató Szilvia: A “büntetési rendszer” átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (1841–1844) [2010]
 30. Juhász Zsuzsanna: A börtön-egészségügy gócpontjai és ártalomcsökkentő kezdeményezések külföldön [2010]
 31. Lőrincsikné Lajkó Dóra (szerk.): Opuscula Szegediensia 3. A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók harmadik konferenciája [2010]
 32. Hegedűs Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári jogi kodifikáció tükrében [2010]
 33. Lőrincsikné Lajkó Dóra (szerk.): Opuscula Szegediensia 4. A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók negyedik konferenciája [2011]
 34. Horesnyi Julianna Csilla: Bérgarancia. A magyar szabályozás és annak gyakorlata [2011]
 35. Blazovich László – Schmidt József (közreadják): A Sváb tükör [2011]
 36. Antal Tamás: Város és népképviselet. Az 1848:XXIII. tc. és intézményei Debrecenben (1848–1872) [2011]
 37. Trócsányi László (szerk.): Dikaiosz logosz. Tanulmányok Kovács István emlékére [2012]

 

 

 

Fundamenta Fontium Juris

(kommentált alapvető jogszabályok)

 

 1. Balogh Elemér – Trócsányi László (szerk.): A magyar alkotmánybíráskodás sarkalatos normái [2010]
 2. Varga Norbert (fordította és a szöveget gondozta/Translated and Edited by): Reformtörvények Magyarországon 1848-ban/The Acts of 1848 in Hungary [2012]

 

 

 

Opera Iurisprudentiae

(tankönyvsorozat)

 

 1. Ruszoly József: Európai jog- és alkotmánytörténelem [2011]

 

 

 

Lectiones Iuridicae

(tudományos előadóülések, szakmai vitaanyagok)

 

 1. Balogh Elemér (szerk.): Az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok – 20 év tapasztalatai. A Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos előadóülése [2011]
 2. Antali Dániel – Jakó Nóra – Sulyok Márton (szerk.): Kérdőív az alkotmányozásról. 2011. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara alkotmányjogi tudományos diákkörének vitaanyaga [2011]
 3. Papp Tekla (szerk.): A szerződés interdiszciplináris megközelítésben.A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottásga Jogi Szakbizottsága Gazdasági Jogi Munkabizottságának tudományos előadóülése [2011]