Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Hallgatóknak

Tájékoztató nemzetközi tanulmányok, politológia szakos záróvizsgázó hallgatóknak - 2014/2015. tanév tavaszi félév


Tanulmányi értesítő

a Nemzetközi tanulmányok alapképzés (BA) szak, Politológia alapképzés (BA) szak,

Nemzetközi tanulmányok (MA) szak, Politikatudomány (MA) szak

képzésben tanulmányokat folytató hallgatók részére


Letölthető: innen 

2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév

 

A 2014/2015. tanév tavaszi félévi záróvizsga időszak időrendje

 

Az utolsó félév ütemezése:

A vizsgaidőszak az utolsó féléven - az Egyetemi Naptárban meghatározott rendes vizsgaidőszakhoz képest

 

2015. május 11 - június 06.

 

Utóvizsga napok

 

2015. június 08 - 13.

 

 

Záróvizsgára jelentkezés határideje

 

2015. június 12.

 

A szakdolgozat benyújtásának határideje

 

2015. május 04.

 

A szakdolgozat védés

 

2015. június 15 - 2015. június 19.

Szakmai gyakorlat igazolás benyújtása (azoknak a hallgatóknak, akiknek a képzési tervük szakmai gyakorlatot ír elő)

Igazolás hiányában a hallgató záróvizsgára nem bocsátható.

 

 

2015. május 04.

 

A záróvizsgák ideje 2015. június 22 - 25.

 

Javító záróvizsga-időszak (javító záróvizsgára történő külön, írásbeli bejelentkezés alapján)

2015. június 29.

A hallgatók, amennyiben a nyelvvizsga követelménynek nem felelnek meg, a záróvizsgákat letehetik, de diplomát csak akkor kapnak, ha nyelvvizsga bizonyítványukat bemutatják.

 

Nyelvvizsga/nyelvvizsgák igazolása

 

Amennyiben a diploma megszerzés feltételeként előírt nyelvvizsga adatok nincsenek dokumentálva az ETR-ben, a nyelvvizsga bizonyítvány/bizonyítványok – másolati példánnyal együtt – az aktuális záróvizsga időszak utolsó napjáig mutathatók be a Tanulmányi Osztályon ahhoz, hogy a soron következő diplomaátadó ünnepségen a hallgató részt vehessen.

 

 

 

A záróvizsga két részből áll:

 

1. A szakdolgozat (diplomamunka) megvédéséből

2. A záróvizsga letételéből

 

1) A szakdolgozattal kapcsolatos tudnivalók:

 • · a szakdolgozat feleljen meg a „Szakdolgozati szabályzat” által előírt formai és tartalmi követelményeknek, (A Szabályzat a Kari Honlapon megtekinthető illetve onnan letölthető)
 • sikertelen dolgozat esetén a pótdolgozatot a következő záróvizsga időszakra történő jelentkezést megelőzően a közölt határidőre lehet benyújtani

 

 • A szakdolgozat benyújtását követően a védés napjáról és helyéről valamint a záróvizsgák pontos napjáról és helyéről e-mailen kapnak a hallgatók értesítést.

 

2) A záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók:

A záróvizsgákra történő beosztás a nappali és levelező tagozatos záróvizsgára bejelentkező hallgatók együttes figyelembevételével szoros ABC-rendben történik.

 

Felhívom szíves figyelmét az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alábbi pontjaira:

 

19.1. „A végbizonyítvány megszerzését követően a hallgató bármikor bejelentkezhet záróvizsgára, a bejelentkezés idején hatályos képesítési követelményekre vonatkozó rendelkezések alapján.

 

19.2. A kar a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. Érvényes a tanulmányaikat 2012-2013-ban kezdő hallgatókra felmenő rendszerben.

 

19.3. „A záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után kérvényezni kell. A kérvény elbírálására a hallgatói kérvények általános rendje alapján kerül sor. Érvényes a tanulmányaikat 2012-2013. tanév előtt kezdő hallgatókra.”

 

19.4. „A karok a hallgatók számára legalább évi egyszeri lehetőséget kötelesek biztosítani a záróvizsga letételére, illetve megismétlésére. A végbizonyítványt szerzett hallgatókat hirdetményben kell értesíteni az adott év eljárási rendjéről.”

 

19.5 „Záróvizsgára történő jelentkezés az elektronikus tanulmányi rendszerben történik. A záróvizsgára jelentkezett hallgatók záróvizsga beosztását, valamint a végbizonyítvány feltételeinek ellenőrzését a karok végzik. A feltétel hiánya esetén, vagy a hallgató ilyen irányú kérelmére a záróvizsga beosztásból a hallgató törlésre kerül. Törlésre csak a záróvizsga megkezdését megelőzően kerülhet sor.”

 

Záróvizsgára jelentkezés az ETR MODULO-n keresztül történik (Jelentkezés záróvizsgára)

ld. Záróvizsga űrlap kitöltési útmutató ÁJTK ( http://www.juris.u-szeged.hu/hirek/ajtk-kari-hirdeto/zarovizsga-jelentkezes)

 

19.6. „A záróvizsgáról történő távolmaradás esetén a vizsgáról távolmaradás eljárási rendjét kell követni, azzal a kiegészítéssel, hogy új vizsgabeosztást csak a 19.4 pont szerint lehet szerezni.”

 

 

Záróvizsga-halasztás

 

Záróvizsga halasztására ugyanabban a záróvizsga időszakban nincs lehetőség.

A záróvizsga beosztásból való törlésre írásbeli kérelmet a Tanulmányi Osztályon a vizsga napját megelőző 2. munkanap végéig nyújthat be a hallgató. A törölt vizsga helyett ugyanabban a záróvizsga időszakban nem biztosítható új záróvizsga lehetőség.

 

Záróvizsgán való meg nem jelenés

Amennyiben a hallgató nem tud megjelenni a záróvizsgán, a záróvizsgán való meg nem jelenés következményei alkalmazandók, de a hallgató igazolási kérelemmel élhet a következő pontban foglaltak szerint.

 

A hallgató köteles az akadályoztatás beállta vagy annak tudomásra jutása után ezt írásban haladéktalanul bejelenteni a Tanulmányi Osztályon.

 

SZTE Tvsz. 13.4. pontja szerint:

 

„A vizsgáról való nem engedélyezett távolmaradás elhasznált vizsgaalkalomnak minősül, mellyel a lehetséges vizsgaismétlések számát csökkenteni kell.”

 

A meg nem jelenés igazolása: írásbeli kérelem alapján, különösen méltánylandó esetben, egészségügyi, családi vagy kivételes egyéb okok miatt

 

Benyújtás:

 

Tanulmányi Osztályon

módja:

- személyesen

- levélben

- faxon, az eredeti kérelem egyidejű postázásával

nyomtatvány letölthető a Kar Honlapjáról (Általános tanulmányi kérelem címszó alatt: Kérelem tanulmányi ügyben)

 

csatolni kell a halasztás okát igazoló illetve valószínűsítő iratokat.

 

Határidő: legkésőbb a mulasztott záróvizsgát követő 5 napon belül, ezen túl igazolási kérelemnek helye nincs.

Az igazolt távolmaradást csak olyan tartalmú iratok valószínűsíthetik, amelyből kiderül, hogy a hallgató a záróvizsgán nem volt képes megjelenni, illetve a záróvizsgára való felkészülése jelentős mértékben akadályoztatva volt.

 

Igazolási kérelem híján vagy annak elutasítása esetén, a mulasztott vizsga elhasznált vizsgaalkalomnak minősül.

 

A vizsgafolyamat:

 

A záróvizsgák az adott napokon 9-14 óra között szóban, vizsgabizottság(ok) előtt zajlanak.

A záróvizsgán a hallgató három - három témakörből választ, témakörönként egy - egy tételt. Húsz perc felkészülési időt követően kezdi el a feleletet, oly módon, hogy mindhárom témakörből a saját maga által választott sorrendben ad számot tudásáról.

Amennyiben az egyik résztéma (ismeretkör) értékelése elégtelen a záróvizsga érdemjegye is elégtelennek minősül. Így a teljes vizsgacselekmény megismétlése szükséges.

A záróvizsga eredménye az egyes ismeretkörökre adott ötfokozatú érdemjegyek átlagából áll.

 

Vizsgabizottság összetétele:

 

A vizsgabizottság legalább három tagból áll:

 • egy elnökből, aki az Szegedi Tudományegyetemmel nem áll közalkalmazotti jogviszonyban, aki a vizsga törvényes rendjének felügyeletét végzi,
 • és legalább 2 kérdező oktatóból.

 

 

A záróvizsga ismétlése

Sikertelen záróvizsga ismétlésére a hallgató írásbeli bejelentkezése alapján – a következő feltételek alapján nyílik lehetőség:

- a sikertelen záróvizsgával azonos vizsgaidőszakban (a meghirdetett UV záróvizsga napon. A pontos beosztásról a hallgató e-mailben kap értesítést.

- másik záróvizsga-időszakban.

A hallgató a szóbeli záróvizsgát a hétéves időszakon belül minden záróvizsga időszakban egyszer - összesen tizennégyszer – ismételheti.

 

Vizsgaismétlési díj

Szóbeli záróvizsga ismétlése vizsgaismétlési díj befizetéséhez kötött.

 

A vizsgaismétlési díj: 5000 Ft.

 

A vizsgaismétlési díj befizetését igazoló csekkszelvényt a javító záróvizsgára történő beosztással egyidejűleg postázzuk.

 

Tartozások kiegyenlítése

 

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a Felsőoktatási Törvény 60 §6. bekezdése alapján, amennyiben az ETR szerinti, vagy záróvizsgával kapcsolatos tartozások (utóvizsga, költségtérítés stb.) befizetési kötelezettségének a záróvizsga megkezdésének időpontjáig nem tesz eleget, záróvizsgára nem bocsájtható, a záróvizsgázó hallgatók névsorából törlésre kerül.

A befizetést igazoló csekkszelvény legkésőbb a záróvizsgát megelőző napig mutatható be a tanulmányi Osztályon, illetve küldhető be faxon vagy postai úton.

 

A záróvizsgával kapcsolatos adminisztratív feladatokat az SZTE ÁJTK Tanulmányi Osztálya végzi.

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a honlapon szereplő záróvizsgával kapcsolatos anyagok tekintetében nyomtatási lehetőséggel nem rendelkezik, a záróvizsga anyagok átvehetők a Kar Tanulmányi Osztályán.

 

 

Szeged, 2015. május 05.

 

Prof. Dr. Hajdú József

dékán

 

 

 

Melléklet:

 • Hirdetmény a záróvizsgák lebonyolításáról a nemzetközi tanulmányok alapképzési BA és MA szakon
 • Hirdetmény a záróvizsgák lebonyolításáról politológia alapképzési BA és politikatudomány MA szakon

 

HIRDETMÉNY

a záróvizsgák lebonyolításáról a nemzetközi tanulmányok alapképzési BA szakon

 

A nemzetközi tanulmányok BA szakon a diploma átlaga az alábbi érdemjegyek átlagából tevődik össze:

 

1. A tantervben szereplő, a három év során teljesített alábbi tárgyak átlaga:
Közgazdaságtan II; Politológia II; Nemzetközi jog II

2. A szakdolgozat eredménye

3. A záróvizsga eredménye

 

Záróvizsga:

 

A nemzetközi tanulmányok BA szak záróvizsga időszaka a 6. félévet követően a szakdolgozat védés hetét követő első hétfői nappal kezdődik. A záróvizsgára bocsátott hallgató az alábbi ismeretkörökből tesz összetett vizsgát:

 

1. Nemzetközi kapcsolatok ismeretkör

2. Gazdasági ismeretkör

3. Európai uniós ismeretkör

 

Az egyes témakörökhöz a következő kurzusok ismeretanyaga tartozik:

 

 • 1. Nemzetközi kapcsolatok ismeretkör: XX. századi európai történelem, Az Európán kívüli világ története a XX. században; A nemzetközi viszonyok elmélete I-II.

 

2. Gazdasági ismeretkör: Az EU gazdasága; Világgazdaságtan; Az EU verseny-, kereskedelem-, és iparpolitikája

 

 • 2.  Európai uniós ismeretkör: Az európai integráció története, Az Európai Unió politikai- és intézményrendszere; Az EU joga

 


 

 

HIRDETMÉNY

a záróvizsgák lebonyolításáról politológia alapképzési BA szakon

 

Diplomaátlag számítása:

 

A politológia BA szakon a diploma átlaga az alábbi érdemjegyek átlagából tevődik össze:

 

 • A tantervben szereplő, a három év során teljesített alábbi tárgyak átlaga:

Államelmélet II., Politológia II., XX. századi európai történelem, XX. századi magyar politikatörténet, Alkotmányjog II., Összehasonlító politika II., Egyetemes politikai gondolkodás története II., Magyar politikai gondolkodás története II., Magyar politikai rendszer II., Nemzetközi viszonyok elmélete I-II.

 • A szakdolgozat eredménye
 • A záróvizsga eredménye

 

Záróvizsga:

 

A politológia BA szak záróvizsga időszaka a 6. félévet követően a szakdolgozat védés hetét követő első hétfői nappal kezdődik. A záróvizsgára bocsátott hallgató az alábbi ismeretkörökből tesz összetett vizsgacselekményt:

 

 1. Eszmetörténet: Államelmélet I-II., Egyetemes politikai gondolkodás története I-II.; A magyar politikai gondolkodás története I-II.; A nemzetközi viszonyok elmélete I-II.;

 

 1. A magyar politikai rendszer: Alkotmányjog I-II., XX. századi magyar politikatörténet; A magyar politikai rendszer I-II.;

 

 1. Európai Uniós ismeretkör: Összehasonlító politika I-II.; Közpolitika az Európai Unióban; Az Európai Unió politikai- és intézményrendszere; Az európai integráció története

 

 


HIRDETMÉNY

 

a záróvizsgák lebonyolításáról Nemzetközi tanulmányok MA szakon

Európa-tanulmányok, valamint Regionális és civilizációs tanulmányok – Mediterráneum és Latin – Amerika szakirányokon

 

 

Diplomaátlag számítása:

 

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési (MA) szakon a diploma átlaga az alábbi érdemjegyek átlagából tevődik össze:

 

 • A tantervben szereplő, a két év során teljesített valamennyi kurzus átlaga és a szakdolgozat eredménye. Kivételt képeznek azok a kurzusok, melyeket a hallgatóknak a Képzési Kimeneti Követelmények 11. pontja alapján bemeneti feltételként kell teljesíteniük 30 kreditnyi értékben.
 • A záróvizsga eredménye – ami a záróvizsgán szerzett érdemjegyek átlagának felel meg.

 

A szakdolgozat védése: A szakdolgozat védése a konzulens jelenlétében történik a záróvizsgát megelőzően. A szakdolgozat értékelése a védésen valósul meg.

 

Záróvizsga:

 

A záróvizsga csak szóbeli részből áll, és a megszerzett ismeretek komplex alkalmazási képességeinek ellenőrzésére szolgál. A tárgyak a szakmai törzsanyag és a differenciált szakmai törzsanyag tárgyai közül kerülnek ki.

 

A Nemzetközi tanulmányok mesterképzési (MA) szak Európa - tanulmányok szakirány záróvizsga témakörei a következő három csoportra oszthatók, amelyek alapján a hallgató témakörönként egy-egy komplex tétel alapján ad számot a tudásáról:

 

 • Nemzetközi kapcsolatok ismeretkör:

Egyetemes diplomáciatörténet 1945-től napjainkig

Geopolitika

Diplomáciai védelem a nemzetközi kapcsolatokban

 

 • Az Európai Unió gazdasági aspektusai:

Összehasonlító közgazdaságtan

Gazdasági és monetáris unió

Világgazdasági folyamatok és régiók

 

 • Az Európai Unió jogi, politikai, intézményi aspektusai:

Az Európai Unió intézmény- és jogrendszere I-II.

Európai civilizáció- és alkotmányismeret I-II.

 

 

 

 

 

 

A Nemzetközi tanulmányok mesterképzési (MA) szak Regionális és civilizációs tanulmányok – Mediterráneum és Latin – Amerika szakirány záróvizsga témakörei a következő három csoportra oszthatók, amelyek alapján a hallgató témakörönként egy-egy komplex tétel alapján ad számot a tudásáról:

 

 • 1. Nemzetközi kapcsolatok ismeretkör:

Egyetemes diplomáciatörténet 1945-től napjainkig

Geopolitika

Diplomáciai védelem a nemzetközi kapcsolatokban

 

 

 • 2. A Mediterráneum történeti, civilizációs, politikai és jogi aspektusai

A Balkán története a 20. században

A Közel-Kelet története a 19-20. században

Görög-török összehasonlító történet a 20. században

Spanyolország 20. századi története

A mediterrán országok intézmény-és jogrendszere I-II.

XX. századi olasz politika-és eszmetörténet

A balkáni országok intézmény-és jogrendszere

Franciaország politikai intézményei a XX. században

Arab politikai rendszerek

 

 • 3. A latin-amerikai térség történeti, civilizációs politikai és jogi aspektusai

XX. századi latin-amerikai politika-és eszmetörténet

A latin-amerikai civilizáció

Latin-Amerika gazdaságtörténete (1492-1930)

Latin-Amerika és az USA kapcsolata a 20. században

 

 

A záróvizsga eredménye a tételekre adott ötfokozatú érdemjegyek átlagából áll.

 

 


HIRDETMÉNY

 

a záróvizsgák lebonyolításáról Politikatudomány MA szakon Választási tanulmányok szakirányon

 

 

Diplomaátlag számítása:

 

A Politikatudomány mesterképzési (MA) szakon a diploma átlaga az alábbi érdemjegyek átlagából tevődik össze:

 

 • A tantervben szereplő, a két év során teljesített valamennyi kurzus átlaga és a szakdolgozat eredménye. Kivételt képeznek azok a kurzusok, melyeket a hallgatóknak a Képzési Kimeneti Követelmények 11. pontja alapján bemeneti feltételként kell teljesíteniük 20 kreditnyi értékben.
 • A záróvizsga eredménye, amely a záróvizsgán szerzett érdemjegyek átlagának felel meg.

 

A szakdolgozat védése:

A szakdolgozat védése a konzulens jelenlétében történik a záróvizsgát megelőzően. A szakdolgozat értékelése a védésen valósul meg.

 

Záróvizsga:

A záróvizsga csak szóbeli részből áll, és a megszerzett ismeretek komplex alkalmazási képességeinek ellenőrzésére szolgál. A tárgyak a szakmai törzsanyag és a differenciált szakmai törzsanyag tárgyai közül kerülnek ki.

 

A Politikatudomány mesterképzési (MA) szak Választási tanulmányok szakirány záróvizsga témakörei a következő három csoportra oszthatók, amelyek alapján a hallgató témakörönként egy-egy komplex tétel alapján ad számot a tudásáról:

 

 1. Választáselmélet és választási rendszerek

A választási rendszerek Európán kívül I-II., Legitimáció és választás, Parlamenti választások Európában I-II., Az európai parlamenti választások

 

 

 1. A magyar parlamentarizmus és választási rendszer

A magyar parlamentarizmus története I-II., A magyar pártrendszer, A magyar választási rendszer, Parlamenti választások Magyarországon 1990-től napjainkig

 

 

 1. Önkormányzati választások és népszavazások

A magyar önkormányzati rendszer, Választás és közigazgatás Magyarországon, Önkormányzati választások és népszavazások Magyarországon 1989-től napjainkig, Regionalizmus és választások

 

 

 

A záróvizsga eredménye a záróvizsgán teljesített feleletre adott ötfokozatú érdemjegyek átlagából áll.