Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Hallgatóknak  --  Szakdolgozat

Szakdolgozat

A szakdolgozat egy kötelező tárgyhoz kapcsolódó témakörből készített írásbeli munka, melynek megvédése a záróvizsga része. (ld. a képzési terveket )

Szakdolgozat valamennyi kötelező tárgyhoz kapcsolódó, a tanszék által meghirdetett témából készíthető. A szakdolgozat benyújtásának tanulmányi előfeltételeit a képzési tervek tartalmazzák.

A hallgató a szakdolgozat témáját a Tanszéki Honlapokon, illetve Kar I. emeleti hirdetőtábláján közzétett - és kötelezően felhasználandó szakirodalommal is megjelölt - témák közül, vagy egyéni megbeszélés szerint választhatja. A témaválasztást a Kari Honlapról letölthető, illetve a Tanulmányi Osztályon beszerezhető űrlap felhasználásával – jogász szakon: a szakdolgozat benyújtása előtti aktuális félévet megelőző 2 félévvel, a vizsgaidőszak végéig; BA szakokon: a szakdolgozat benyújtása előtti aktuális félévet megelőző 1 félévvel a vizsgaidőszak kezdetéig - a Kari Naptárban közölt határidőig - kötelesek az illetékes Tanszéken igazolni.

Szakdolgozat témaválasztó lapot csak az illetékes tanszékvezető vagy távollétében a helyettesítésével megbízott oktató írhat alá. A tanszékvezetők jelölik ki a témában illetékes konzulenst, melyet a témaválasztó lapra rávezetnek.

Lényeges, hogy

- a szakdolgozat benyújtásának határidejét a kari naptár határozza meg.
- a szakdolgozatot (a témaválasztó lappal együtt) a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani,
- sikertelen dolgozat esetén a pótdolgozatot a rendes záróvizsgaidőszakra történő jelentkezést megelőzően a közölt határidőre lehet benyújtani.

A szakdolgozat további tartalmi, formai és egyéb követelményei megtalálhatók a „Szabályzat a szakdolgozatokról” cím alatt a Kar Honlapján.

A szakdolgozatok tekintetében 2009. január 1-től új szabályzat lépett hatályba karunkon.

Témaválasztó lap

Nyilatkozat szakdolgozatról