Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Római Jogi Tanszék -  --  Oktatott tárgyak  --  Kecskeméti tagozat

Latin nyelv I.

2010. augusztus 31.

Latin nyelv I.

 

 

Tematika:

 

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A hallgatók legalább elemi szinten sajátítsák el a jogi latin nyelv nyelvtanát, szókészletét és használatát, valamint a római jog alapvető fogalmi apparátusát.

 

Latin nyelv I.

Bevezetés – A latin nyelv története. A jogi latin nyelv jellegzetes vonásai.

1-10. olvasmány:

Kiejtési szabályok, az olvasmányok nyelvtani anyaga, névszóragozás, szótári alak.

I-V. declinatio, névmások, melléknevek, azok fokozása, számnevek.

Bevezetés az igeragozásba: az ige szótári alakja, coniugatiok, igeidők, aktív, passzív igei személyragok.

Elöljárószók, szókezdő elemek (praefixumok). Az olvasmányok tematikájának megfelelő lényeges szavak, kifejezések csoportosítása a Római jog anyagához kapcsolódóan.

Jogi regulák, axiomák, közmondások, aforizmák.

 

 

 

Felhasznált irodalom:

 

Orosz Árpádné — Jakab Éva: Bevezetés a latin nyelvbe joghallgatók számára. Pólay E. Alapítvány Szeged, 2010.

Molnár I.-Jakab É.: Római jog. Szeged, 2011.