Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE ÁJTK Doktori Iskola  --  Rendezvényeink  --  Állam és jog – kodifikációs kihívások napjainkban konferencia 2012 máj. 30.

„Állam és jog – kodifikációs kihívások napjainkban”

A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája tematikus konferenciát szervez, amelynek címe:

 

„Állam és jog – kodifikációs kihívások napjainkban

 

A konferencia időpontja: 2012. május 30. (szerda)

 

Helyszín: Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, Szeged, Somogyi u. 7.


Regisztráció a konferenciára

 

A plenáris ülés előadásain állam- és jogéletünk kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakemberei mutatnak rá az állami struktúraváltás jogi kihívásaira.

 

A plenáris ülést követő délutáni szekcióülésekre bármely állam- és jogtudományi doktori iskola PhD hallgatója vagy doktorjelöltje jelentkezhet a konferencia alaptémájához kapcsolódó előadással az alábbi tervezett szekciókban! A jelentkezéssel egyidejűleg kérjük küldjön egy tömör, konkrét összefoglalót (max. 1 oldal) a tervezett előadásáról. Az Abstract tartalmazza azt is, hogy milyen jogszabály mely rendelkezéséhez (stb.) kapcsolódik az előadása.

 

 

 

Tervezett szekciók:

 

1. szekció: Büntetőjogi reformok a XXI. században, különös tekintettel a Btk. tervezetre


A szekció absztraktjai és handoutjai itt tekinthetőek meg.

 

A szekcióban olyan előadásokat várunk, amelyek a tág értelemben vett bűnügyi tudományok (büntető anyagi jog, büntető eljárási jog, büntetés-végrehajtási jog), illetve a kriminológia, kriminalisztika, továbbá egyéb bűnügyi segédtudományok területén foglalkoznak az elmúlt években a jogágban bekövetkezett paradigmaváltással. Különös hangsúlyt fektetünk a készülő új Btk. kodifikációs munkálatai során felmerült problémák bemutatására.


2. szekció: Polgári jogi reformok a XXI. században, különös tekintettel a Ptk. tervezetre


A szekció absztraktjai és handoutjai itt tekinthetőek meg.


A szekcióban a polgári jog, családi jog, gazdasági jog, illetve egyéb kapcsolódó jogágak területéről várunk olyan előadásokat, amelyek témája a közelmúltban bekövetkezett jogi reformok feldolgozása. Kiemelt érdeklődésre tartanak számot a Ptk. tervezetét érintő előadások.

 

3. szekció: A kormányzás új formái - "jó kormányzás" Európában és Magyarországon


A szekció absztraktjai és handoutjai itt tekinthetőek meg.

 

A szekció a közigazgatás intézmény- és szervezetrendszerének korszerűsítése kérdéseivel foglalkozik, az önkormányzati rendszer modernizációjának lehetőségeit vizsgálja, amely témák szervesen kapcsolódnak az új önkormányzati törvény által intézményesített megoldásokhoz. Ugyanakkor a közigazgatási szervek rendszerében az elmúlt időszakban bekövetkezett változások, a megyei, fővárosi kormányhivatalok felállítása, a járási rendszer jövőbeni kialakítása olyan nagyarányú változásnak tekinthetők, amelyek szükségessé teszik az eljárásjogi rendelkezések vizsgálatát is a szervek együttműködése, az egyes hatósági szerepkörök betöltése területén.

A rendszerváltó közép- és kelet-európai államok közös problémája hogy közigazgatásuk intézményrendszerét és működését az európai standardokkal (acquis communautaire, good public administration, good governance) összhangban fejlesszék, figyelembe véve az Európai Közigazgatási Tér, a közigazgatási hálózatok működését, megfeleltetve a közigazgatási szervezetrendszert az uniós szabályozások gyakorlati alkalmazási követelményeinek. Mindezt oly módon, hogy egyben a nemzeti (történeti, kulturális, intézményi, jogi stb.) sajátosságokat is megőrizzék.

A szekcióban helyet kap a helyi közigazgatás és intézményrendszer, a helyi kormányzás szervezésének, irányításának, ellenőrzésének problémája is, érintve a központi és helyi közigazgatás kapcsolatrendszerét, finanszírozási kérdéseit, valamint az érdekegyeztetés kérdéskörét.

 

Az ezredforduló táján egyre nagyobb hangsúlyt kapott az állam hagyományos szerepének átértékelése a tudományos elemzésekben, a közpolitikai vitákban, és nemzetközi rendben. A nemzetállam és joga egyre kevésbé alkalmas az új szabályozási szükségletek kielégítésére, miközben fokozódik az igény a globalizáció által életre hívott kapcsolatoknak és az ezekből adódó konfliktusoknak az intézményesítésére. Az európai integrációban már hosszabb ideje elindult az a folyamat, melynek során a korábbi nemzetállami szuverenitásra épülő kormányzati rendszer átalakul, a kormányzatról (government) a kormányzásra (governance) helyeződik a hangsúly, a figyelem az EU demokratizálódására, az európai identitás megfogalmazódására, a szupranacionális hatalom legitimációs szempontjaira irányul, amelynek leírásához és megértéséhez új módszereket és analitikus kereteket kell kidolgozni.

Az Európai Unió sajátos, sui generis politikai rendszere jelenleg az európai integráció működőképességének fenntartását és a közös kormányzati rendszer hatékonyságának javítását tűzte ki célul. Milyen összefüggés van a gazdasági válság és az európai kormányzás válsága között, mit jelent a gazdasági kormányzás ma az EU-ban? Hogyan illeszkednek az Európai Unióban megfigyelhető kormányzati reformfolyamatok az egyéb, nemzetközi szinten végbemenő változásokhoz? Mit jelent – hogyan értelmezhető és a működtethető – a “jó kormányzás” egyre gyakrabban hangoztatott fogalma a közpolitikai folyamat perspektívájából? A szekcióban ezekre a kérdésekre keressük a választ.

 

 

4. szekció: A sarkalatos törvények nyomában ...

 

A szekció absztraktjai és handoutjai itt tekinthetőek meg.

 

 

A szekcióban elhangzó előadások – terveink szerint – a Magyarország Alaptörvényében nevesített sarkalatos törvények (pl. állampolgársági törvény, az egyházakról szóló törvény, választójogi törvény, a sajtószabadságról rendelkező törvény…stb.) történeti gyökereivel, jogtörténeti fejlődésével, illetve hatályos szabályaival foglalkoznak. Az új államszervezeti reformokkal kapcsolatosan kulcskérdés az új sarkalatos törvények vizsgálata, így ezek a jogi reformok sem kerülhetik el a konferencia résztvevőinek figyelmét.

 

 

Technikai tudnivalók:

 

 

A konferencia szekcióbeosztása a beérkezett előadások függvényében változhat.

 

Kérjük, hogy részvételi és előadási szándékát az online regisztrációs rendszeren keresztül szíveskedjen jelezni 2012. április 15-ig, amely elérhető a SZTE ÁJTK Doktori Iskolájának honlapján keresztül. A regisztrációval egyidejűleg utalja át a regisztrációs díjat.

 

Minden előadás tervezett időtartama max. 15 perc, amelyet 10 perces szakmai vita követ.

Az előadás max. 1 oldalas összefoglalóját, amely tartalmazza az előadó nevét, az egyetemi beosztását, az előadás címét és annak rövid leírását, továbbá a konzulens nevét és egyetemi beosztását (12 pt, Times New Roman, szimpla sortáv), 2012. április 15-ig kérjük feltölteni a SZTE ÁJTK Doktori Iskola honlapján keresztül.

 

Lehetőség lesz az elhangzott előadások szerkesztett változatának (max. 1 szerzői ív terjedelemben, a lábjegyzetekkel együtt) publikálásra egy önálló konferenciakötetben. Az előadások szerkesztett változatának leadási határideje: 2012. július 2., amelynek formai követelményeiről a résztvevőket később tájékoztatjuk. Kérjük, hogy az előadók külön jelezzék, ha projektort kívánnak használni. A konferencia regisztrált résztvevői, előadói és a szekcióelnökök számára ebédet biztosítunk.

 

A konferenciával kapcsolatos kérdéseivel keresse dr. Fejes Zsuzsanna egyetemi docens asszonyt, a konferencia szervezőjét: 62/544-386, fejeszs@polit.u-szeged.hu, vagy dr. Fantoly Zsanett egyetemi docens asszonyt, a konferencia szervezőjét: 62/544-501, fantoly@juris.u-szeged.hu, dr. Gácsi Anett egyetemi tanársegédet, PhD hallgatót, szervező asszisztenst: 62/544-501, gacsi.anett@juris.u-szeged.hu.

 

 

Regisztrációs díj: 5000 Ft/fő, amelyet a következő számlaszámra kell átutalni: MÁK 10028007-00282802-00000000. Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntessék fel a témaszámot: 1S181 1009 és a résztvevő nevét.Regisztráció a konferenciára


A meghívó pdf formátumban itt tölthető le