Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Munkatársak, elérhetőségek

Dr. Bobvos Pál

Beosztás: tanszékvezető, egyetemi docens

Fogadóóra helye: Szeged, Bocskai u. 10-12. Fszt. 26.

Fogadóóra ideje: szerda 12 - 13

Telefonszám: (36-62) 343-617

E-mail cím: p.bobvos@juris.u-szeged.hu

Oktatott tantárgy: agrárjog


Publikációk jegyzéke:

 

Önálló kiadványok:

 

Tankönyvek, tankönyvrészletek

 

 

BOBVOS Pál - HEGYES Péter. Földjogi szabályozások – egyetemi jegyzet, SZTE ÁJK – JATEPress Kiadó, Szeged, 2014. (II. 29-50.p., III. 51-73.p., IV. 75-84.p., V. 85-90.p., VI. 91-97.p., VII. 99-115.p., VIII. 99-115.p., X. 145-166.p., XI. 167-173.p. fejezetek)

 

 

BOBVOS Pál: A környezetjog alapjai. Egyetemi jegyzet. JATEPress Kiadó 2011. (I. fejezet 7-36.pp.)

 

BOBVOS Pál: Agrárjog. Egyetemi jegyzet. JATEPress Kiadó 2011.

 

BOBVOS Pál: Szövetkezeti jogtan. Egyetemi jegyzet. JATE Press Kiadó 2011.(238pp.)

 

BOBVOS Pál: Agrárjog. Második javított kiadás. Egyetemi jegyzet. JATE Press Kiadó 2010. (I-III., V-IX:, XII-XVIII:, XX: fejezetek)

 

BOBVOS Pál: Agrárjog. Egyetemi jegyzet. JATE Press Kiadó 2009. (I-III., V-IX, XII-XVIII. és XX. fejezetek)

 

BOBVOS Pál: Környezetjog. Egyetemi jegyzet. JATE Press Kiadó 2008. (230 pp.)

 

BOBVOS Pál: Környezetjog. Egyetemi jegyzet. JATE Press Kiadó 2008. (I. és III. fejezet)

 

BOBVOS Pál: Agrárjog. Kiegészítő egyetemi jegyzet. JATE Press Kiadó 2008. (198.pp.)

 

BOBVOS Pál: Útmutató mezőgazdasági vállalkozások, szövetkezetek, élelmiszeripari feldolgozók alapításához. Kiadó: PROGRESS Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1998. (188pp.)

 

BOBVOS Pál: Előadások az agrárjog köréből. Tankönyvkiadó Bp. 1992. (XIX. és XX. fejezet)

 

 

 

Könyvrészletek és tanulmányok szakmai / tudományos folyóiratban:

 

Magyar nyelvű tanulmányok

 

 

BOBVOS Pál: Hegytörvények – hegyközségek, Balogh Elemér és Homoki-Nagy Mária: Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára, a Szegedi Tudományegyetem ÁJKnak tudományos bizottsága, Acta juridica et Politica 75. Szeged 2013. 157-171 p.

 

BOBVOS Pál: A szövetkezeti jogi jogviszony főbb jellemzői, Juhász Zsuzsanna – Nagy Ferenc – Fantoly Zsanett: Ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin 90. születésnapjára, Acta Juridica et Politica Tom.74., Szeged, 2012. 81-92.p.

 

 

BOBVOS Pál: A szerződésen alapuló földhasználati jogok, In: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai tanulmánykötet. Novotni Kiadó, Miskolc, 2010. 37-49.p.

 

BOBVOS Pál: A termelői értékesítő szervezet fogalmi ismérvei, Reformator iuris cooperandi: Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára Szeged, 2009. 125-137.pp.

 

BOBVOS Pál: Reformator iuris cooperandi. Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára Szeged, 2009. (756 pp)

 

 

BOBVOS Pál: Az ügyfél jogorvoslati lehetőségei az ingatlan-nyilvántartási eljárásban. Ius et legitimatio: Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára Szeged, 2008. (27-43.pp.)

 

 

BOBVOS Pál: A szövetkezet vezető tisztségviselőinek jogállásáról és felelősségéről. Acta Juridica et Politica Tomus LXIX. Fasciculus 7. 2007. (115-129.pp.)

 

BOBVOS Pál: A 18. [paragrafus]-hoz, In: A mi alkotmányunk: vélemények és elemzések Magyarország alkotmányáról(főszerk. Trócsányi László) Bp. : Coplex, 2006. - 145-147. p.

 

 

BOBVOS Pál: A szövetkezeti üzletrész stációi és feladása. Acta Juridica et Politica Tomus LXVIII. Fasciculus 4. 2006. (1-26.pp.)

 

BOBVOS Pál: A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés. Acta Juridica et Politica Tomus LXVII. Fasciculus 3. 2005. (1-23.pp.)

 

BOBVOS Pál: A termőföldre vonatkozó elővásárlási jog szabályozása. Acta Juridica et Politica Tomus LXVI. Fasciculus 3. 2004. (1-25.pp.)

 

 

BOBVOS Pál: Néhány megjegyzés a hegyközségek köztestületi jellegéről. Acta Juridica et Politica Tomus LXV. Fasciculus 1-44. 2004. (542-559.pp.)

 

 

BOBVOS Pál: A szövetkezeti részjegytőke jogi természete. Bibliotecha Iuridica. Tanulmányok Dr. Domé Mária egyetemi tanár 70. születésnapjára, Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadványai 2003. (9-21.pp.)

 

 

BOBVOS Pál: A mezőgazdasági szövetkeztek magántulajdonon alapuló földhasználata. Acta Juridica et Politica Tomus LXIII. Fasciculus 4. 2003. (1-17.pp. )

 

 

BOBVOS Pál: A szövetkezeti vagyon szabályozása az új szövetkezeti törvényben, különös tekintettel a fel nem osztható vagyonra. Acta Juridica et Politica Tomus LXII. Fasciculus 2. 2002. (1-16.pp.)

 

 

BOBVOS Pál: A földhaszonbérlet, a felesbérlet és a részesművelés szabályozása. Acta Juridica et Politica Tomus LXI. Fasciculus 5. 2002. (55-79.pp.)

 

 

BOBVOS Pál: A szövetkezetek vagyoni viszonyainak átalakulása, különös tekintettel a termőföldre. Acta Juridica et Politica Tomus LV. Fasciculus 5. Szeged, 1999. (44-52.pp.)

 

BOBVOS Pál: A birtokrendezés szükségessége a gazdaságos és ésszerű mezőgazdasági termelés tükrében. Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 2. Szeged, 1998. (2-22.pp.)

 

BOBVOS Pál: A földtulajdon és földhasználat szerkezetének átalakítása, In: A tulajdon, a vállalati struktúra és az irányítás az agrárszférában. -  Szeged : JATE ÁJTK Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tansz.--Közgazdasági Tanszékcsop., 1997. -  51-67. p.

 

BOBVOS Pál: Az aranykorona és a termőföld-érték. Emlékkönyv Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára, Acta Oeconomica Tomus I. Fasciculus 5. Szeged, 1996. (73-82.pp.)

 

BOBVOS Pál: A földtulajdon és földhasználat szerkezetének átalakítása hazánkban. Acta Juridica et Politica Tomus XLV. Fasciculus 2. Szeged, 1994. (3-20.pp.)

 

BOBVOS Pál: A termelőszövetkezeti tagok földbeviteli kötelezettsége. Acta Juridica et Politica tomus XXXIX. Fasciculus 2. Szeged, 1993. (7-13.pp.)

 

BOBVOS Pál: A földvagyon és érdekeltség mozgásának alapkérdései a mezőgazdasági szövetkezetekben, Kandidátusi értekezés.  Bp. 1990.

 

BOBVOS Pál: A termőföld értékelése: az aranykorona érték és a földár. In: Áll. és Ig. 1989. 39. évf. 7. sz. 658 662. p.

 

BOBVOS Pál: A termőföld árúmozgásának változásai. In: Magy. Jog, 1989. 36. évf. 9. sz. 779 786. p.

 

BOBVOS Pál: A termelőszövetkezeti tagok anyagi felelőssége, In: A szövetkezeti döntőbizottságok részére a Magyar Jogász Szövetség által szervezett továbbképző tanfolyam tananyaga. Bp. 1988. 162-190. p.

 

BOBVOS Pál: A magánszemélyeket érintő termőföld-tulajdonszerzési korlátozások, In: Magy. Jog, 1988. 35. évf. 7-8. sz. 636-646. p.

 

BOBVOS Pál: Földjog : kiegészítő jegyzet / szerk. Bobvos Pál ; [lektorálta: Veres József Szeged : JATE,1987. 238 p.

 

BOBVOS Pál: A termelőszövetkezeti tagok anyagi felelősség,. 1985 In: Munkaügyi szemle, 1984/85:10 különkiadvány, 18-23. p.

 

Bobvos Pál: A szövetkezeti döntőbizottságok előtt I.-II.,. In: Jogsegély, 1985. 4. sz. 10-11. p. 6. sz. 11-12. p.

 

BOBVOS Pál: A tartós földhasználatról. In: Jogász Szövetségi értekezések. 2. [köt.] (Az MJSZ Szövetkezeti Jogász Tagozatának 1982. május 8 9-i kibővített választmányi ülésén elhangzott előadások és hozzászólások.)Bp. 1982. 129 131. p.

 

 

Idegen nyelvű tanulmányok

 

 

BOBVOS Pál: Die Anderungen der Umweltregelung in Ungarn um die Jahrtausendwende. JATE Press Kiadó Szeged 2006. (11-17.pp.)

 

BOBVOS Pál: Fragen des Grundeigentums und Bodennutzungsrechts von rechtsfahigen Vereinigungen. (Rechtsfragen der Kooperation in der Landwirtschaft. Herausgegeben von der Sektion Rechtswissenschaft der Karl-Marx Universitat zu Leipzig) Leipzig 1985. 92-100 pp.

 

BOBVOS Pál: Das Einzelgehöft als Gegenstand des persönlichen Eigentums an Grund und Boden. Acta Juridica et Politica Tomus XXXI. Fasciculus 6. (69-81.pp.)