Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Római Jogi Tanszék -  --  Tanszéki köszöntő
Tanszéki köszöntő

Kedves Látogató!

 

Az ókori Róma jogi kultúrája olyan magas fejlettségi szintet ért el, hogy máig determinálja a modern világ jogának fejlődését. A modern európai kultúra három alappilléren épül: a görög filozófia, a római jog és a keresztény vallás. A joghallgatók és a jogász-társadalom számára ebből elsősorban a római jog a releváns ismeretanyag. A legtöbb jogelv (nemo plus iuris, exceptio rei iudicatae), az egyes jogintézmények pontos kidolgozása, (például tradicionális tulajdonszerzés, vagy a jusztiniánuszi végrendeleti formák), a szankciórendszer megteremtése (felelősségi szabályok, adósi késedelem, szavatosság) mai európai jogunknak is alapvető rendező elvei. Ezért szükséges eredeti formájukban is megismerkedni ezekkel a szabályokkal.

A római jog a modern jog tanulmányozásához propedeutikai jelentőséggel bír. A modern jogok (különösen a magánjog) rendszerükben, intézményi struktúráikban a római jogra épülnek, ezért a római jog ismerete a jog ismeretét jelenti általában. Eligazít a modern jogrend áttekintésében, biztos elméleti alapot nyújt mai jogunk megértéséhez és elsajátításához. Szabályai világosak, egyértelműek, segítséget nyújtanak a modern világ bonyolultabb szabályozottságának megértéséhez és megtanulásához. A római jog az európai jogrendszerek anyajoga (Mutterrecht), ezért nagy segítséget nyújt ahhoz, hogy más államok belső jogában jól és könnyen tájékozódhassunk. Kulcs lehet továbbá az Európai Unió egységes jogrendszerének a megteremtéséhez, a modern ius commune létrehozásához. A római jog, mint a jogesetek halmaza, elősegíti a jogászi gondolkodásmód kialakítását a jogesetek tanulmányozásának és megoldásának, illetve a jogtudósok fejlett jogászi technikájának megismerésével. Jelentős a rómaiak által kialakított jogászi terminológia elsajátítása is, mert az európai nemzetek nyelvében a római szakkifejezések tükörfordításként jelennek meg, amit minden jogász ismer.

A Római Jogi Tanszék igyekszik minden segítséget megadni e szép diszciplína sikeres elsajátításához.

 

 

Prof. Dr. Jakab Éva