Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Hallgatóknak  --  Alapképzés (BA)  --  Munkaügyi ésTársadalombiztosítási Igazgatási Szak (Nappali és Levelező tagozat)  --  Szakdolgozat  --  Szakdolgozat és Diplomamunka témák

Prof.Dr. Hajdú József tanszékvezető, egyetemi tanár

2010. október 22.

Alternatív vitamegoldási rendszerek (ADR) jellemzői, alkalmazási lehetőségei (közvetítés, egyeztetés, döntőbíráskodás, mini tárgyalás, munkahelyi ombudsman szerepe stb.)
A munkavállalók személyiségi jogainak védelmére szolgáló rendszerek és megoldások (összehasonlító jogi kutatások)
Egyenlő esélyek érvényesülése a munkajogban és/vagy szociális jogban
Az EU munkajogi szabályozása
Az EU szociális joga, szociális dimenziója
Japán munkajog, munkaügyi kapcsolatok és szociális jog
Az önkéntes magánbiztosítási rendszerek sajátosságai
Az információs társadalom munkajogi és szociális jogi hatásai (A XXI. század munkajogi és szociális jogi kihívásai)
Szociális klauzulák rendeltetése a munkajogban és a szociális jogban
Atipikus munkavégzési formák jogi szabályozása
Szolgáltató társadalombiztosítás megteremtésére vonatkozó elképzelések és a gyakorlat
A családokat segítő szociális védelmi rendszerek sajátosságai
A munkanélküli ellátórendszerek sajátosságai
A segélyezési vagy univerzális típusú szociális ellátórendszerek sajátosságai
Zöld galléros munkavállalás/megújuló energia és a munkaerőpiac összefüggései
Szociális biztonsági rendszerek koordinációja az EU-ban
Idős kor a munkajogban és a szociális jogban
Tartós ápolás szociális jogi vonatkozásai
Rehabilitációs járadék bevezetésével kapcsolatos anomáliák
Flexicurity
Személyek szabad mozgása az EU-ban
Kis- és közepes vállalkozások speciális munkajogi igényei
Nemzetközi munkajogi standardok (elsősorban ILO) érvényesülése a magyar munkajogban.
Családbarát munkahely
+A konzulenssel történő megbeszélés alapján, szabadon választható téma