Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék  --  A Tanszék munkatársai

Prof. Dr. Blutman László, egyetemi tanár, tanszékvezető

Tel.: (62) 544-488

E-mail: blutman@juris.u-szeged.hu

Iroda: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. földszint 22. szoba

Oktatott tárgyak


Szakmai önéletrajz

 

Végzettség, tudományos fokozatok, beosztás:

 

jogász - SZTE (akkor József Attila Tudományegyetem) 1985

LL.M - Master of Law ( New York University, New York) 1990

PhD - SZTE (akkor József Attila Tudományegyetem) 1995

dr. habil. - SZTE 2005

egyetemi tanár, 2006

 

Kutatási terület:

 

az Európai Unió közjoga, nemzetközi bíráskodás, magánfelek jogai a nemzetközi jogban, a belső piac joga az Európai Unióban

 

 

Utóbbi évek jelentősebb publikációi:


Milyen feltételekkel beszélhetünk értelmesen szuverenitásról? Egy metaelmélet kiindulópontjai. In: Az állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság. (Szerk.: Takács Péter) Gondolat - MTA TK JTI - SZE DFK, Budapest - Győr 2015. 112-127. o.

A Költségvetési Paktum alkotmányos helye: kérdések és kétségek. In: Ünnepi kötet Dr. Bodnár László egyetemi tanár 70. születésnapjára. SZTE ÁJTK, Szeged 2014. 31-42.

Law in Mind: Towards an Explanatory Framework for Customary International Law.
Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014. Eleven Publishing 2015. 157-190. o.

Alapvető alanyi jogi pozíciók a Polgári Törvénykönyvben. (Társszerző: Görög Márta) In: Tanulmányok az új Polgári Törvénykönyvhöz. (Szerk: Vékás Lajos és Vörös Imre) Complex, Budapest 2014. 43-64. o.


Fejlemények az előzetes döntéshozatali eljárás szabályozásában (2004-2014). In: A magyar bírósági gyakorlat az előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezésének tükrében 2004-2014 (Szerk. Osztovits András) HVG-Orac, Budapest 2014. 11-30. o.


Van-e jogi tudás, avagy mit tudhatunk a jogban? Jogelméleti Szemle 2014/3. 10-51. o.


Conceptual Confusion and Methodological Deficiencies: Some Ways That Theories on Customary International Law Fail. European Journal of International Law 25 (2014) 529-552.


Why Does Focal Analysis Fail in Law? Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére (Szerk.: Nagy Csongor István) Budapest, HVG-ORAC 2014. 365-388.


A nemzetközi szerződések ‘kihirdetése’: fogalmi zavar a közjogban. Iustum Aequum Salutare 2013/4. 185-203.


Milyen feltételekkel beszélhetünk értelmesen a szuverenitásról? Egy metaelmélet kiindulópontjai. MTA Law Working Papers 2014/17. pp. 1-17.


A nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra. HVG-ORAC, Budapest, 2014. (Társszerző: Csatlós Erzsébet és Schiffner Imola)


Treaty Interpretation by Relying upon Other International Legal Norms. Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013. Eleven International Publishing, The Hague, 2014. 181-198. o.


Alapvető alanyi jogi pozíciók a Polgári Törvénykönyvben (2013). Jogtudományi Közlöny 2013/6. 273-285. o. (Társszerző: Görög Márta)


Az Európai Unió joga a gyakorlatban. 2. kiadás, HVG-ORAC, Budapest, 2013.


A nemzetközi jog joghatásai az alkotmánybírósági eljárásokban. Jogelméleti Szemle 2013/4. szám


Kötelezettség nemzetközi jogi normák kihirdetésére: helyzetkép. Közjogi Szemle 2013. december, 18-27. o.


Nagy Károly felelősség-elmélete és a Nemzetközi Jogi Bizottság tervezete. In: Az államok nemzetközi jogi felelőssége- tíz év után. In memoriam Nagy Károly (1932-2001) (Szerk. Balogh Elemér, Blutman László) Szeged 2013. 13-24. o.


Nemzetközi szokásjog: régi dilemmák és új fejlemények. Közjogi Szemle 2012/4. 10-19. o.

Az analitikus jogdogmatika keservei: jogosultság, szabadosság, hatalmasság. Jogelméleti Szemle 2012/4. 15-57.o.

Az alapjogi teszt a nyelv fogságában. Jogtudományi Közlöny 2012/4. 145-156. o.

Egy elhanyagolt okazonosító mérce: a regularitás a büntetőjogban. In: Sapienti sat... Ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára. Acta Jur et Pol. Szeged, 2012. 69-79. o.

Milyen mértékben nemzetközi jog az Európai Unió joga a magyar alkotmányos gyakorlatban? In: International Law – A Quiet Strength (Miscellanea in memoriam Géza Herczegh) (Ed. Péter Kovács), Pázmány Press, Budapest, 2011. 287-300.

Az Alkotmánybíróság és az alkotmány feletti normák: könnyű liaison elkötelezettség nélkül? Közjogi Szemle 2011. december, 1-11. o.

Hungarian Constitutional Court: Keeping Aloof from European Union Law. (Társszerző: Chronowski Nóra)

Vienna Journal of International Constitutional Law, Vol 5. September 2011, pp. 329-348.

 
Okozatosság, oksági mércék és a magyar bírói gyakorlat.
Jogtudományi Közlöny 2011/6. 309–320.

 

FORVM Acta Juridica et Politica I. évfolyam 1. szám (Szeged, 2011.) 119-161.

The Cartesio Judgment: Empowering Lower Courts by the European Court of Justice.

Pravo i Politika 2010. III/2. 95-106.

 

Bírói jogalkalmazás és szöveghű értelmezés. Jogesetek Magyarázata (JeMa) 2010/4. 94-104.

 

A magyar Lisszabon-határozat: befejezetlen szimfónia luxemburgi hangnemben.

Alkotmánybírósági Szemle 2010/2. 90-99.

 

In the Trap of a Legal Metaphor: International Soft Law. 59 International and Comparative Law Quarterly, July 2010, 605-624.

 

A jogi terminusok fokális elemzése: ókori üzenet a palackban?

Jogelméleti Szemle 2010/3.

 

Az Európai Unió joga a gyakorlatban. HVG-ORAC, Budapest 2010.

 

A nemzetközi szerződések törvénybe iktatása: homokszemek a gépezetben.

Közjogi Szemle 2010/1. 7-14.

 

A nemzetközi szerződések értelmezése más nemzetközi jogi normák segítségével. In: Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professor emeritus 70. születésnapjára (Pécs, 2009) 23-43.

 

In Search of a Legal Definition of Religion. Americana Vol. V. No. 1., 2009 Spring

 

A nemzetközi jog használata az Alkotmány értelmezésénél. Jogtudományi Közlöny 2009/7-8. 301-315.

 

Preclusive Effect of Directives: An Explanatory Framework for the Post-Lisbon Era

MiskolcJournal of International Law, Vol. 6, No. 2. 60-79., 2009

 

The manifest inapplicability standard: the puzzling story of the Dzodzi jurisprudence. Acta Jur. et Pol. Szeged Tom. LXXI. Fasc. 3. (2008) 73-93.

 

Preliminary Rulings in Internal Affairs: a Framework for Analysis. European Integration Studies. Miskolc UP, Miskolc Vol 6. no. 1. ( 2008), 3-18.


Miért nem lehet a vezeték nélküli internet lopás elkövetési tárgya? (Karsai Krisztinával és Katona Tiborral) Ügyészek Lapja 2008/3. 5-16.; Bűnügyi Szemle 2008/1. 42-49.


A dereguláció árnyékos oldala. Közjogi Szemle 2008. június, 25-30.

 

A jogdogmatika zátonyai: az analógia a magyar jogban. Jogtudományi Közlöny 2008/6. 275-291.

 

Blutman L.: Nemzetközi soft law: hagyjuk dolgozni Occam borotváját. Közjogi Szemle 2008. március, 28-37.

 

Egy empirikus jogértelmezés-tan szükségessége. Jogtudományi Közlöny 2008/1. 3-13.

 

Az Alkotmánybíróság és a közösségi jog: alkotmányjogi paradoxon csapdájában. (I-II.)

Európai Jog 2007/2. 3-16. ; Európai Jog 2007/4. 14-28. (Chronowski Nórával)

 

Union citizens, free movement and self-sufficiency. Acta Jur. et Pol. Tomus LXIX. Fasc. 6. (Szeged, 2007) 97-113.
 

Teljes publikációs jegyzék megtekinthető itt.