Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkajogi és Szociális jogi Tanszék  --  Személyek  --  Tanszékvezető

Prof. Dr. Hajdú József

2010. február 14.

tnNév, beosztás: Prof. Dr. Hajdú József tszv. egyetemi tanár


Fogadóóra helye: Szeged, Bocskai utca 10-12. Fszt. 29. szoba


Fogadóóra ideje: szerda 15-16


Telefonszám: (36-62) 544-183


E-mail cím: hajdu@juris.u-szeged.hu

 

Oktatott tantárgy: munkajog, szociális jog, nemzetközi és európai munkajog és szociális jog


Kutatási terület leírása:

- Szociális biztonsági koordináció

- Magánbiztosítás és az állami biztosítás viszonyrendszere

- Szociális jogok individualizációja

- Összehasonlító munkajog és szociális jog

- Japán munkaügyi kapcsolatok

 

Publikációk jegyzéke:

1./ The beginning of social work teaching in Szeged, 1989, 5 old. (Three Country Colloquium in Prague)

2./ Szöveggyűjtemény a szociálpolitika nemzetgazdasági összefüggései c. tantárgyhoz, Szeged, 1991, 516 old. (oktatási segédanyag), [technikai szerkesztő]

3./ Kiegészítő jegyzet a Magyar Társadalombiztosítási Jog c. egyetemi jegyzethez, (minden tanévben megjelenő a JATE ÁJTK által sokszorosított kiegészítés) 25 old.

4./ A magyar társadalombiztosítási önkormányzat kialakulásának és fejlődésének néhány alapkérdése, 1991, 63 old. (társadalombiztosítási szakjogász posztgraduális képzés szakdolgozata)

5./ A családokat segítő szociális ellátások, 1993, 14 old. (JATE ~JTK által sokszorosított jegyzet-kiegészítő a Társadalombiztosítási jog c. egyetemi jegyzethez)

6./ Az Egyesült Államok szociális biztonsági rendszerének néhány biztosítási típusú ellátása, 47 old., JATE Acta Juridica et Politica, Tomus XLIV. Fasciculus 4. Szeged, 1993.

7./ A szociális segé1yezés helye és jogi szabályozása a kanadai szociális biztonság rendszerében, 1993, 28 old. (kézirat, sokszorosított oktatási segédanyag)

8./ A munkané1küliségből eredő megélhetési nehézségek áthidalását szolgáló programok Kanadában, 44old., JATE Acta Juridica et Politica, Tomus XLV. Fasciculus 4. Szeged, 1994.

9./ Az időskorúak szociális védelmének eszközrendszere Kanadában, 66 old., JATE Acta Juridica et Politica, Tomus XLVI. Fasciculus 2. Szeged, 1995.

10./ Some comparative considerations and remarks on the possible implementation of the Japanese type industrial relations system in Hungary, 76 old. Acta Juridica et Politica Tomus L. Fasciculus 4. 1996

11./ Implication of the Japanese model of industrial relations for the Hungarian industrial relations, Kohatsu Hatten Shokoku no Rodo-ho System: Nihon no Rodo-ho System Karano Shisai, March 1997 (pp. 75-135)

12./ A japán, országos szintű munkáltatói érdekképviseleti szervek kialakulása és szerepe a munkaügyi kapcsolatokban, 6.old. Munkaügyi Szemle 1997:12.

13./ Néhány gondolat a japán szakszervezeti modellrő1 114 old. Acta Juridica et Politica Tomus LII. Fasciculus 3. 1997

14./ Az egészségügyi ellátórendszer finanszírozásával kapcsolatos alapkérdések (Néhány fejlett OECD ország egészségügyi ellátórendszerének tükrében) 1997, 29 old. (oktatási segédanyag a JATE ÁJK Munkaügyi Kapcsolatok Főiskola hallgatóinak)

15./ Annales 1994, International Seminar for Comparative Labour Law, Indusrial Relations and Social Security, szerkesztő, 1997

16./ Annales 1995, International Seminar for Comparative Labour Law, Indusrial Relations and Social Security, szerkesztő, 1997

17./ Az EU és a magyar szociális jog harmonizációjával kapcsolatos észrevételek, az egyenlő esélyek megteremtése szemszögébő1 (A MüM. Egyenlő Esélyek Titkársága számára készített tanulmány, kézirat 24 old. 1998

18./ A munkahelyi szexuális zaklatás megelőzésére, ill. az ebbő1 eredő munkaügyi viták elintézésére szolgáló békés eszközök bemutatása néhány, a téma szempontjából irányadó ország joggyakorlatában, illetve ezek megvalósíthatósága a magyar Mt. tükrében [a MüM. Egyenlő Esé1yek Titkárságának készített tanulmány, 88 old. 1998

19./ Japanese studies in Hungary, Journal of the Centre for International Studies, Aichi Gakuin University, Volume 1. Nagoya, Japan March, 1998 pp. 41

20./ The regulations of employment injuries and occupational disease in the member states of EU, (working paper) pp. 81

21./ Judicial control of the implementation of the social security law in Hungary, (lecture at the International Seminar for Labour Law, Industrial Relations and Social Security, Szeged, Hungary, August, 1998. pp. 42

22./ The Methods of Alternative Dispute Resolution (ADR) in the Sphere of Labour Law (The case of USA, Australia, South Africa and Hungary), Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 8. 1998. pp. 78

23./ Change and Choice in Social Protection, The experience of Central and Eastern Europe, Volume 1. Pantheon The University of York, Phare Consensus programme, local expert’s paper on unemployment system, 1999 pp. 49

24./ The preliminaries and basic elements of the new Hungarian private pension system, Acta Juridica et Politica Tomus LV. Fasciculus 9. 1999. pp. 18

25./ Hajdú, Jószef – Hovánszki, Arnold: The regulation of illegal work, OFA Foundation research paper) 1999, pp. 112

26./ The role of alternative dispute resolution system in the workplace related sexual harassment cases Acta Juridica et Politica Tomus LVII. Fasciculus 3. 1999. pp. 63

27./ Introduction to basic legal studies for pharmaceutical students (editor; and Labour law and Social Security chapters), SZOTE Press, Szeged, 1999 pp. 217

28./ The Hungarian pension system (lecture) XXII World Congress of Labour Law and Social Security, Jerusalem September 3-6, 2000 pp. 15

29./ Alternative Dispute Resolution Systems in the sphere of labour law (Comparative study) Research paper for Research Support Scheme, Prague, 2000 pp. 216

30./ Social Protection in the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia: A brief description, ed. Prof. Danny Pieters, A publication by the European Institute of Social Security for STAKES National Research and Development Centre for Welfare and Health, 2000 pp. 39-58

31./ International Labour Law Reports, ed. Alan Gladstone, Vol. 18. Martinus Nijhoff Publisher, 2000 pp. 16

32./ Migration and European Union ed. Éva Lukács in. Coordination of social security schemes within the EU Ministry of Social and Family Affairs, Budapest, 2001 pp. 24

33./ The decisions of the ECJ relating to the regulation of old-age pension of the 1408/71/EEC Regulation (working paper for Ministry of Social and Family Affairs) Szeged, 2001 pp. 93

34/ Alternative Dispute Resolution Systems in the sphere of labour law in some EU countries and in Hungary, Acta Juridica et Politica Tomus LIX. Fasciculus 5. 2001. pp. 105

35./ Az 1408/71/EGK Rendelet öregségi nyugdíjra vonatkozó cikkelyeinek érvényesülése az EU Bíróság ítélkezési gyakorlatában (The pension scheme related articles of the 1408/71/EC regulation and its practice in the cases of ECJ) (az EITB munkacsoport számára készített tanulmány, kézirat) Szeged, 2001 pp. 93

36./ Migráció és Európai Unió (Migration and EU) ed. Éva Lukács in. Népességmozgások és szociális védelem az Európai Unióban Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2001 pp. 271-306

37./ A munkajog és a polgári jog kodifikációs és funkcionális összefüggései (The functional and codificational relationship between civil law and labour law), Novotni Kiadó, Miskolc, 2001. szeptember

38./ Az alternatív vitamegoldási rendszerek az EU néhány tagállamában és Magyarországon (Alternativ Dispute Resolution system in some member states of the EU and in Hungary), Acta Juridica et Politica Tomus LIX. Fasciculus 5. 2001. pp. 103

39./ A munkahelyi szexuális zaklatás kérdése az EU tagállamainak joggyakorlatában (The legislation and practice of sexual harassment cases in the EU member states) (az EITB munkacsoport számára készített tanulmány, kézirat) Szeged, 2001 pp. 87

40./ Alternative Dispute Resolution Systems in the Sphere of Labour Law in some EU Countries and in Hungary, Acta Juridica et Politica Tomus LIX. Fasciculus 5. 2001. pp. 105

41./ International Labour Law Reports, ed. Alan Gladstone, Vol. 19. Martinus Nijhoff Publisher, 2001 pp. 19

42./ Social Protection in the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia: A brief description, ed. Prof. Danny Pieters, A publication by the European Institute of Social Security, 2002 pp. 21

43. A munkaügyi közvetlen akciók főbb jellemzői a japán munkajogban (The main features of direct actions in the Japanese labour law); in. Ünnepi tanulmányok, Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás, Bíbor kiadó, Miskolc, 2002.pp. 175-197

44. Social security protection of the self-employed persons in Hungary, in. Nagy Károly emlékkönyv, Acta Juridica et Politica Tomus LXI. Fasciculus . 2002. pp. 11. Pp.175-199.

45. A munkavállalók személyiségi jogainak védelmét szolgáló intézményrendszer elméleti alapjai, különös tekintettel az Európai Unió vonatkozó normáira (The theoretical basis of the protection of employees’ privacy, with special attention to EU legislation); 10 éves a magyar Munka Törvénykönyve konferenciára készített kézirat, Pécs, 2002. Október 10-11. pp. 21

46. Unemployment protection in Hungary; (Hungarian official report for „XVII World Congress of Labour Law and Social Security”, Montevideo, Urugay, 2003,; pp. 13

47. MISSEEC (Mutual Information System on Social Security of East European Countries) magyar jelentés, 2002 (Koordinátor Dany Pieters, Leuven Katolikus Egyetem) (angol nyelven)

48. A kiegészítő magánnyugdíj-rendszerek harmonizálásának kezdeti lépései a 98/49/EK irányelv tükrében különös tekintettel a magyar jogharmonizációra (The initial steps of harmonization of supplementary pension scheme in EU) (A TANÁCS 1998. június 29-i 98/49/EK Irányelve a Közösség területén belül lakhelyet változtató alkalmazottak és önálló vállalkozók kiegészítő nyugdíjjogosultságainak védelméről); EU jogharmonizációs tanulmány (Expert’s paper on supplementary pension system harmonisation for the Hungarian Government) pp. 57 old. Szeged, 2002

49. A munkavállalók magánszférájának védelme, különös tekintettel az adatvédelemre (The protection of privacy of employees, with special regards to data protection), Acta Juridica et Politica Tomus LXII. Fasciculus 7. 2002. pp. 54.

50. The Social Security Systems for Self-Employed People in the Applicant EU Countries of Central and Eastern Europe, ed. Paul Schoukens, Social Europe Series, Volume 5; ISBN 90-5095-267-4, Internsentia Antwerpen, 2002. p. 61-81

51. The protection of employee’s privacy in Hungary, with special attention to data protection, Acta Juridica et Politica Tomus LXIII. Fasciculus 12. 2003. pp. 21.

52. / A szexuális zaklatás (I. rész) (Sexual Harassment I.) Munkástanácsok Híradó, 2002 VIII. évfolyam 1-6 szám 38-42 p.

53./ A szexuális zaklatás (II. rész) (Sexual Harassment II.) Munkástanácsok Híradó, 2002 VIII. évfolyam 7-12 szám 44-47 p.

54./ A munkavállalók magánszférájának védelme, különös tekintettel az adatvédelemre (Protection of workers’ privacy, with regard to data protection, Acta Juridica et Politica Tomus LXII. Fasciculus 7. Szeged, Officina Nyomda, 2003. 54 p.

55./ International Labour Law Reports, ed. Alan Gladstone, Vol. 22. Koninklijke Brill NV, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, The Netherlands, 2003., 341-345 p.; 403-406 p.; 415-420 p.; 443-447 p.

56./ The Social Security systems of the States Applying for Membership of the European Union ed. Danny Pieters, Social Europe Series, Volume 6; ISBN 90-5095-298-4, 2003

57./ Gyógyszerészi Jogi alapismeretek V. éves gyógyszerészhallgatók részére (Introduction to Law for Pharmacy students), egyetemi jegyzet (szerk.: Dr. Hajdú József) 2. kiadás Szeged 2003, 217. old. (szerző: 7. fejezet Munkajog 39 p., 8. fejezet Társadalombiztosítási jog és családtámogatási rendszer 37 p., és 9. fejezet Az Európai Unió intézményrendszerére és normaalkotására vonatkozó alapismeretek 16 p.)

58./ A munkavállalók személyes adatainak védelme az EU és a tagállamok jogában, különös tekintettel az elektronikus kommunikációra, (Protection of workers’ privacy in EU member states, with regard to electronic communication) Acta Juridica et Politica Tomus LXIII. Fasciculus 7. Szeged, Officina Nyomda, 2003. 1-102 p.

59./ Az Európai Közösségek Bíróságának gyakorlata a szociális biztonság területén, Jogesetek (Cases of European Court of Justice, in the field of social security coordination), Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium; Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2003. III. cím, 2-3. fejezet 101-161 p.

60./ Dr. Hajdú József: Migráns munkások szociális biztonsága az Európai Unióban in. „Egészségügyi rendszerek az Európai Unió tagállamaiban és a bővítés hatása a magyar egészségbiztosításra. (Social security for migrant workers in EU) Előadás kivonatok. ISBN 963 86339 1 3 Kiadja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Felelős kiadó: Dr. Lengyel Balázs, szerk.: Dr. Kovács Lajos, Budapest, 2003. november

61./ Munkajog, Munkaügyi Kapcsolatok a Harmadik Évezred Kezdetén, Tanulmányok Dr. Nagy László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára, in. József Hajdú: The protection of employee’s privacy in Hungary, with special attention to data protection, Acta Juridica et Politica Tomus LXIV. Fasciculus 9. Szeged, Officina Nyomda, 2004., 145-175 p.

62./ A kiegészítő magánnyugdíj-rendszerek koordinálásának kezdeti lépései a 98/49/EK Irányelv tükrében (The preliminary steps of coordination of supplementary pension systems in 98/49 EC Directive), in. Liber Amicorum Studia Stephano Kertész Dedicata, szerk. dr. Kollonay Csilla, Bibliotheca Iuridica, Libri Amicorum 12, Budapest, 2004 127-175 p.

63./ Individualisation of social rights in the Hungarian social security system (health, pension and unemployment), in. Individualisation of social rights, edited by Nicole Kerschen, EU financed SPECIAL Project’s publication, 2004, 20 p. (under publishing)

64./ Az Európai Unió Szociális Dimenziója, in. A Szociális Védelem Alapkérdései az Európai Unióban (Social Dimension of EU in. Fundamental issues of social security in EU), szerk. Gyulavári Tamás, OFA Kht., 2004, 233-248 p.

65./ The individualisation of social security rights in Hungary, Acta Juridica et Politica Tomus LXV. Fasciculus 32. Szeged, Officina Nyomda, 2004, 591-615 p.

66./ A szociális segélyezés pénzbeli ellátásai az EU tagállamaiban (The social assistance systems in EU member states), Acta Juridica et Politica Tomus LXVI. Fasciculus 8. Szeged, Officina Nyomda, 2004, 1-81 p.

67./ International Labour Law Reports, ed. Alan Gladstone, Vol. 23. Kluwer Law International, Martinus Nijhoff Publisher, 2004., 263-267 p.; 349-355 p.; 389-393 p.

68./ Czúcz Ottó – Hajdú József - Pogány Magdolna: Szociális Jog II. (Social Law II.), Unió Kiadó, Budapest 2005 [harmadik rész/chapter III. 355-428. old. és negyedik rész/chapter IV. 429-507. old.) ISBN 963 388 475 6

69./ Dr. Hajdú József - Dr. Lőrincsikné Dr. Lajkó Dóra: Társadalombiztosítási jog Jogi szakvizsga jegyzet (III. fejezet 109-166 old) (közlésre elfogadva), DialogCampus Kiadó, 2005. 222 pp.

70./ Hajdú József: A japán munkaügyi kapcsolatok alapvető sajátosságai a kezdetektől 1995-ig (The main characteristics of Japanese industrial relations system) Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2005 237 pp.

71./ Hajdú József: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel az adatvédelemre (Protection of workers’ privacy, with regard to data protection), Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2005 232 pp.

72./ Magyar Hivatalos Közlönykiadó: Az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - kommentárja, Commentary of the Act on Employment Promotion and Unemployment insurance benefits) 2005, 346 p. (CD-on)

73./ Magyar Hivatalos Közlönykiadó: Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről - kommentárja, (Commentary of the Act on Social Insurance Benefits, Private Pension Receivers and Contributions) 2005, 420 p. (CD ROM-on)

74./ Yves Jorens - József Hajdú: Training and reporting on European Social Security, European Report 2005, Gent, 2005, 90 p. (Európai Bizottság honlapján: www.europa.eu.int)

75./ The legal framework of the Hungarian family protection scheme, Acta Juridica et Politica Tomus LXVII. Fasciculus 9. Szeged, Officina Nyomda, 2005, 1-49 p.

76./ Long term care for elderly in Europe, with special regard to the Central and Eastern European Countries, in. Bibliotheca Iuridica Libri Amicorum 23, Studia Ida Hágelmayer, szerk. Dr. Kollonay Csilla, Budapest, 2005, p. 209-237

77/ Kerschen-Hajdú-Igl-Joel-Knipscheer-Tomes: Long-term Care for Older People, Bulletin luxembourgeois des questions sociales, 2005 vol. 19 pp. 7-147

78./ József Hajdú: Preliminary study on the individualisation of social security rights in Hungary, in. Ungarn auf der Schwelle in die EU, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2006 p. 113-136

79./ József Hajdú: Legal basis of the Hungarian family support scheme, Studia Iuridica Caroliensia,Vol. No. 1. KRE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2006 p. 63-86

80./ József Hajdú: Main challenges of the Hungarian labour law in the last five years, Transition Studies Review, Vol. 13 No. 1, 2006 p. 34-37

81./ International Labour Law Reports, ed. Alan Gladstone, Vol. 25. Koninklijke Brill NV, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, The Netherlands, 2006., p. 37-43; p. 415-427

82./ Hajdú József: Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES), Munkaügyi Szemle

Évf. 50, 2006. 10. szám p. 43-45

83./ Hajdú József: A vállalati béren kívüli juttatások rendszere (cafetéria), (Cafeteria system in Hungary) in. Bűnügyi mozaik, Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére, szerk. Nagy Ferenc, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2006 p. 463-480

84./ József Hajdú: The Hungarian workers’ compensation system, Acta Juridica et Politica Tomus LXVIII. Fasciculus Szeged, Officina Nyomda, 2006

85./ Worker’s compensation and employer’s liability in Hungary, in Pocta Igoru Tomesovi, Vysoká skola aplikovaného práva, 2006 p. 263-284

86./ A munkajog nagy kézikönyve, (Big Handbook of Labour Law) Complex kiadó, Budapest, 2006 VIII. rész p. 599-751

87./ A mi alkotmányunk, Vélemények és elemzések Magyarország Alkotmányáról, (Our Constitution, Opinions és analisys of the Hungarian Constitution) Complex kiadó, Budapest 2006 p. 461-464

88./ Yves Jorens - József Hajdú: Training and reporting on European Social Security, European Report 2006, Gent, 2006, 141 p. (Európai Bizottság honlapján: www.europa.eu.int)

89./ Posting in the context of EU social security coordination, with regard to the Member States’ practice, in. Ünnepi Tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára, Miskolc, 2007 pp. 118-140

90./ József Hajdú: The implementation of applicable legislation principle of the Regulation 1408/71 in. Besenyei Lajos emlékkönyv, Acta Juridica et Politica Tomus LXI. Fasciculus 11. Szeged, Officina Nyomda, 2007. 175-199 p.

91./ József Hajdú: Coordination of unemployment benefits in European Union, in. Szilbereky Jenő emlékkönyv, Acta Juridica et Politica Tomus LXII. Szeged, Officina Nyomda, 2007. p. 17 old.

92./ Models and methodologies of temporary work agencies (TWA) in Hungary, Studia Iuridica Caroliensia,Vol. No. 2. KRE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2007 p. 49-80

93./ Yves Jorens - József Hajdú: Training and reporting on European Social Security, European Report 2007, Gent, 196 p. (Európai Bizottság honlapján: www.europa.eu.int)

94./ A szociális biztonsági rendszerek koordinációjának alapkérdései az Európai Unióban, Munkaügyi Szemle 51. évf. 2007 11-12. szám 81-83 p.

95./ József Hajdú: The principle of equal treatment in the context of EU social security coordination, in. Szilbereky Jenő emlékkönyv, Acta Juridica et Politica Tomus LXIII. Szeged, Officina Nyomda, 2008. 67-89. old.

96./ Yves Jorens - József Hajdú: Training and reporting on European Social Security, European Report 2008, Gent, 106 p. (Európai Bizottság honlapján: www.europa.eu.int)

97./ International Labour Law Reports, ed. Alan Gladstone, Vol. 27. Kluwer Law International, Martinus Nijhoff Publisher, 2007., 263-267 p.; 349-355 p.; 265-275 p.

98./ Az Európai Unió szociális joga – különös tekintettel a szociális biztonsági koordinációra /Social law in the European Union – Social security coordination, JATEPress Szeged, 2008., p. 237

99./ Prof. L. Nagy – Prof. J. Hajdú: Hungary (Labour law and industrial relations) in. International Encyclopaedia of Laws, ed. Prof. Dr. R. Blanpain, Kluwer Law International, 2008, p. 296

100./ Derechos sociales, garantías y restricciones des los inmigrantes en situación irregular en la Unión Europea, ed. Cristina Sánchez-Rodas Navarro, Ediciones Laborum, Sevilla, 2008

101./ A munkajog nagy kézikönyve, (Big Handbook of Labour Law) Complex kiadó, Budapest, 2008 VIII. rész p. 669-858

102./ József Hajdú-Attila Kun: The Hungarian pension system in the face of demographic challenges, in. Opuscula Szegediensia 2 szerk: Lőrincsikné Lajkó Dóra, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2008 pp. 163-208