Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Oktatott tárgyak+tematikák  --  Fakultatív kollégiumok

Megújuló energiaforrások környezetjogi szabályozása az EU- ban

 • I. Tantárgyi követelmények:

 

 • A foglalkozásokon történő részvétel kötelező. Ellenőrzés jelenléti ívvel.
 • Távolmaradás lehetősége kettő alkalom.
 • Igazolás: orvosi igazolás, külföldi tartózkodás igazolása.
 • Vizsgán történő távolmaradás esetén új időpontra kell jelentkezni.
 • A félév végi aláírás feltétele az előzőek szerinti megjelenés, részvétel.
 • A kollokvium osztályzata az írásbeli dolgozat alapján alakul ki.
 • Kötelező irodalom: Agrárjog egyetemi jegyzet (szerk: Bobvos Pál - Hegyes Péter) (Szegedi Egyetemi Kiadó, 2008)
 • Ajánlott irodalom: az előadások anyaga, az ott megjelölt jogszabályok.

 

 

II. A tananyag tematikus leírása:

 

1. Környezetjog alapfogalmai

 

 • Környezetjog fogalma, tárgya, forrásai
 • Környezetjog alapelvei

 

2. Energiaforrásokról általában

 

2.1. Energiaforrások csoportosítása, fajtái

2.2. A megújuló energiahordozók fogalmának jogi meghatározása

 

3. Energia kibocsátások környezetjogi szabályai

 

3.1. Energia felhasználása, erőforrások megújulása

3.2. Stratégiai elvek, célok az energiahordozók megújuló energiával történő kiváltására

 

 

4. Nemzetközi kitekintés a megújuló energiaforrások jogi szabályozása területén a kezdetektől 1990-ig

 

4.1. Történeti áttekintés

4.2. Római Klub jelentése (1968)

4.3. Az ENSZ első környezetvédelmi világkonferenciáján (Stockholm) elfogadott elvek, nyilatkozatok

 • Brundtland Bizottság (1987) nyilatkozata

 

 • 5. Nemzetközi kitekintés a megújuló energiaforrások jogi szabályozása területén 1990-től napjainkig

 

5.1. Az ENSZ második környezetvédelmi világkonferenciáján (Rió) elfogadott elvek,

nyilatkozatok

 • Kiotói Jegyzőkönyvben (1997) foglalt vállalások
 • Az ENSZ harmadik környezetvédelmi világkonferenciáján (Johannesburg) elfogadott elvek, nyilatkozatok
 • Kiotó utáni időszak (2012 után)

 

 • 6. A fenntartható fejlődés a környezetvédelemben

 

6.1. A fenntartható fejlődés alapelvének fogalma, meghatározása, értelmezése

 • A fenntartható fejlődés elvének meghatározása nemzetközi dokumentumokban
 • A fenntartható fejlődés elvei

 

 • 7. A fenntartható fejlődés a mezőgazdaságban

 

7.1. Agrár-környezetvédelmi intézkedések, célok meghatározása

 • Agrár-környezetgazdálkodás elvei, szabályai
 • Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai

 

8. A természeti erőforrások megőrzésének Uniós szabályozása

 

8.1. Az Európai Unió környezetjogi alapelvei

8.2. Az Európai Közösség Környezeti Politikájának főbb rendelkezései

8.3. A természeti erőforrások megőrzése az EU környezeti akcióprogramjaiban

8.4. Az Európai Unió célkitűzései a megújuló energiaforrások tekintetében

8.5. A megújuló energiaforrásokat szabályozó Európai Uniós irányelvek, határozatok

 

9. Megújuló energiaforrások jogi szabályozása Magyarországon

 

9.1. Magyarország vállalásai a megújuló energiaforrások felhasználása tekintetében

9.2. Magyarország energiapolitikája

9.3. A megújuló energiaforrás használat bevezetésének jogi alapjai

9.4. Megújuló energiaforrások elterjedettsége Magyarországon

 

10. A megújuló energiaforrásból nyert energia és az engedélyezés kapcsolata

 

10.1. Megújuló energiaforrásokhoz és energiafelhasználásához kapcsolódó engedélyek fajtái

10.2. Az engedélyezés szempontjai

 

11. A megújuló energiaforrások és energiafelhasználás támogatása

 

11.1. Támogatások típusai és jogszabályi háttere

11.2. Támogatások pénzügyi fedezete

11.3. Aktuális támogatási formák

 

Az írott tananyag megjelölése:

 1. Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása, KJK Kerszöv Kiadó, 2004)
 2. Környezetjog (szerk. Miklós László), Szegedi Egyetemi Kiadó, 2008
 3. Dr. Bándi Gyula: Környezetjog (Osiris Bp. 2005.)
 4. Várnay Ernő –Papp Mónika: Az Európai Unió joga (KJK Kerszöv, Bp., 2002)
 5. Környezet- és Természetvédelmi Lexikon I.-II. (Akadémia Kiadó, Budapest, 2002)
 6. Dr. Horváth Szilvia: A megújuló energiaforrások támogatása szabályozásának kialakulása az Európai Unióban (Acta Juridica Et Politica, Tomus LXVI. Fasc. 11., Szeged, 2004)
 7. Dr. Farkas Csamangó Erika: Az Európai Unió agrár és vidékfejlesztési támogatása de lege ferenda (Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica Et Politica, Tomus LXVIII. Fasc. 8. ,Szeged, 2006.)
 8. Dr. Farkas Csamangó Erika: A geotermális energia hasznosítása jogi aspektusból, CEDR Agrárjogi Egyesület, 2007. 3. szám 3.-10. p.
 9. Csete László-Láng István: A fenntartható agrárgazdaság és vidékfejlesztés (MTA Társadalomkutató Központ, Bp. ,2005.)