University of Szeged, Faculty of Law Where knowledge and challenge meet

Faculty of Law and Political Sciences  --  Faculty Units  --  Departments  --  Legal Sociology and Philosophy  --  Members of the Department

Dr. Nagy, Zsolt, associate professor

jogbolcselet_nagy_zsolt_kep

Office: 508

Consultation: as agreed upon

Telephone: +36-62-543-497

E-mail: nagyzs@juris.u-szeged.hu

Curriculum vitae

 

Name: Dr. Zsolt János Nagy

Date of birth: 26. June 1974.

Professional trainings:

Law degree

BAR exam

Workplace: University of Szeged Faculty of Law

Department of Theory and Sociology of Law

Degree: PhD

Teaching practice and professional activities:

Reading lectures in the following topics:

Theory of Law

Sociology of Law

Legal Basics

Introduction to the History of Legal Theory

Legal Education in Different Legal Systems

 

Professional connections: Member of the Law and Society Association

 

 

Most important publications

 

1. Nagy Zsolt: A klinikai jogi oktatás kérdéseiről

Jogelméleti Szemle. 2001/3. http://jesz.ajk.elte.hu/

(Zsolt Nagy, About the Questions of Clinical Legal Education.)

 

2. Nagy Zsolt: Vélemények a jogi oktatásról

Jogelméleti Szemle. 2002/1. http://jesz.ajk.elte.hu/

( Zsolt Nagy, Opinions about Legal Education.)

 

3. Nagy Zsolt: A jogi klinikák szerepe a jogászképzésben

Collega. 2002. április. 6. évf. 2. szám. 39-42.

(Zsolt Nagy, The Roll of Clinical Legal Education.)

 

4. Nagy Zsolt: Az angolszász jogi oktatás fejlődésének „önálló” útja az Egyesült Államokban

Jogelméleti Szemle. 2002/3. http://jesz.ajk.elte.hu/

(Zsolt Nagy, The Autonomous Way of Development of Legal Education in the United States.)

 

5. Nagy Zsolt: Az amerikai jogi oktatás történeti vázlata

Acta Juridica et Politica Publicationes Doctorandorum Juridicorum. Thomus II. Fasciculus 7. 157-176.

(Zsolt Nagy, The History of American Legal Education.)

 

6. Nagy Zsolt – Tóth Zoltán: A jogi oktatás helyzete. (Felmérés a jogi oktatást befolyásoló tényezőkről.)

Jogelméleti Szemle. 2002/4. http://jesz.ajk.elte.hu/

(Zsolt Nagy – Zoltán Tóth, Status of Legal Education. (Opinion Poll about the Affective Facts))

 

7. Nagy Zsolt: A magyar jogi oktatás történeti vázlata.

Jogelméleti Szemle. 2003/3. http://jesz.ajk.elte.hu/

(Zsolt Nagy, The History of the Hungarian Legal Education.)

 

8. Nagy Zsolt: Hatalom és Igazságszolgáltatás a jogi realizmus tükrében. In: Nagy Zsolt (szerk.): A bírói hatalom kérdései. SZTE ÁJK Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék. Szeged. 2003. 72-87.

(Zsolt Nagy, Power and Jurisdiction in the Mirror of Legal Realism.)

 

9. Attila Badó –János Bóka - Zsolt Nagy: Hungarian Lawyers In The Making. Selectional Distorsions after the Democratic Changes in Hungary. Acta Juridica et Politica. Tomus LXIII. Fasciculus I. szeged. 2003. 3-20.

 

10. Nagy Zsolt: Hallgatói létszámadatok a jogászképzésben.

Jogelméleti Szemle. 2003/4. http://jesz.ajk.elte.hu/

(Zsolt Nagy, The Number of Law Students.)

 

11. Nagy Zsolt (szerk.): A bírói hatalom kérdései. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék. Szeged. 2003.

(Zsolt Nagy, Questions about Judicial Power.)

 

12. Nagy Zsolt: A jogi oktatás fejlődése: múltjának hagyatéka és lehetséges jövője.

Jogelméleti Szemle. 2004/2. http://jesz.ajk.elte.hu/

(Zsolt Nagy, The Development of Legal Education: Legacy of its Past and Possible Future.)

 

13. Nagy Zsolt: A jogászképzésre vonatkozó modern jogelméletek.

Jogelméleti Szemle. 2004/3. http://jesz.ajk.elte.hu/

(Zsolt Nagy, Modern Legal Theories about  Legal Education.)

 

14. Nagy Zsolt: Korunk jogászképzési rendszerei.

Jogelméleti Szemle 2005/1. http://jesz.ajk.elte.hu/

(Zsolt Nagy, The Systems of Legal Education of our Time.)

 

15. Nagy Zsolt: A jogi oktatás távlatai.

Kontrol. 2005. év 4. szám.

(Zsolt Nagy, The Prospect of Legal Education.)

 

16. Nagy Tamás – Nagy Zsolt: Jogelmélet és önreflexió.

A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára. Szeged. 2007.

(Tamás Nagy – Zsolt Nagy (ed.), Legal Theory and Self-reflection.)

 

17. Nagy Zsolt: A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései.

A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára. Szeged. 2007.

(Zsolt Nagy, Development and Current Events of Legal Education)